رسانه
رسانه

zamineh saz zohoor :: جستجودرد و دل

درخواست حذف اطلاعات

دلم گرفته ای رفیق لبریز بغضم این روزا هیشکی نمیفهمه منو خستم از این حال و هوا دلم گرفته ای رفیق جا موندم انگار از همه ازحال این روزام برات هرچی بگم بازم کمه منبع: http://berang-e-zohoor. /

تقدیم به بهترین و تنهاترین مهدی دنیا!!!!

درخواست حذف اطلاعات

ب به سیل اشک ره خواب می زدم نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم ابروی یار در نظر و قه سوختهجامی به یاد گوشه محراب می زدم هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجستبازش ز طره تو به مضراب می زدم روی نگار در نظرم جلوه می نمودوز دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگفالی به چشم و گوش در این باب می زدم نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم بر کارگاه دیده بی خواب می زدم ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت می گفتم این سرود و می ناب می زدم خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کامبر نام عمر و ت احباب می زدم منبع: http://berang-e-zohoor. /

مراسم اربعین حسینی95

درخواست حذف اطلاعات

همخوانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی محمدرضا عسگری (زمینه) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی محمد مهدی چوپانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی محمد مهدی چوپانی(شور1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی علیرضا علیشیری(شور2) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی علیرضا علیشیری(ذکر پایانی) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هیئت قمــــــــربنے هـــــــاشـــــــممحفـــل دیوانگـــــان دوبــــانوےدمشقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ channel:@shariee

مراسم اربعین حسینی95

درخواست حذف اطلاعات

همخوانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی محمدرضا عسگری (زمینه) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی محمد مهدی چوپانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی محمد مهدی چوپانی(شور1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی علیرضا علیشیری(شور2) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی علیرضا علیشیری(ذکر پایانی) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هیئت قمــــــــربنے هـــــــاشـــــــممحفـــل دیوانگـــــان دوبــــانوےدمشقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ channel:@shariee

مراسم هفتگی 95/8/19

درخواست حذف اطلاعات

کربلایی محمد زوارئیان (روضه) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی محمد زوارئیان (زمینه) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی محمد مهدی چوپانی(شور1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علیرضا علیشیری(شور2) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علیرضا علیشیری(شور3) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد رضا عسگری(شور پایانی) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسین مینایی(شعر پایانی) منبع: http://shariee. /

مراسم هفت 95/8/19

درخواست حذف اطلاعات

کربلایی محمد زوارئیان (روضه) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی محمد زوارئیان (زمینه) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی محمد مهدی چوپانی(شور1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علیرضا علیشیری(شور2) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علیرضا علیشیری(شور3) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد رضا عسگری(شور پایانی) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسین مینایی(شعر پایانی) منبع: http://shariee. /

سازمـــــــــان مردم نهـــــــــــاد خیریـــه آبشــار عاطفــــه ها

درخواست حذف اطلاعات

خمس و زکات در کلام رضا علیه خداوند پاداش اعمال را تضمین کرده است و کیفر سخت گیران را اندوه و غم قرار داده است. هیچ مالی حلال می گردد مگر از طریقی که خداوند آن را حلال شمرده است. همانا خمس پشتوانه و یاری دهنده ما جهت تقویت دین ما و اداره امور زند ما و کمک به دوستان ماست و همچنین با آن آبروی خود را از انی که ازقدرتشان بیم داریم حفظ می کنیم، بنابراین آن را از ما دریغ مورزید و در حد توان، خود را از دعای ما محروم نسازید.الف) کلیات اه کمک به رفع محرویت در سطح کشور، محرومیت ز از افراد نیازمندب) اه سازمان- شناسایی نوع نیازمندیها و محرومیت های موجود در مناطق گوناگون استان با هدف ارائه خدمات بهینه- ساخت و ساز- کمک به رفع مشکلات معیشتی، درمانی و تحصیلی افراد نیازمند، اعم از تهیه و تامین خوراک و پوشاک و هماهن با کلیه دستگاه های زیربط اعم از تقنینی و اجرایی با هدف تصویب و اجرای قوانینی در حمایت از نیاز

مراسم هفتگی 95/8/12

درخواست حذف اطلاعات

کربلایی محمد مهدی چوپانی (زمینه) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علیرضا علیشیری(شور1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علیرضا علیشیری(شور2) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علیرضا علیشیری(شور3) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علیرضا علیشیری(شور4) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی علی صفاری(شور5) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی علی صفاری(شور پایانی1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علیرضا علیشیری(شور پایانی2) منبع: http://shariee. /

مراسم هفت 95/8/12

درخواست حذف اطلاعات

کربلایی محمد مهدی چوپانی (زمینه) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علیرضا علیشیری(شور1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علیرضا علیشیری(شور2) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علیرضا علیشیری(شور3) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علیرضا علیشیری(شور4) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی علی صفاری(شور5) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کربلایی علی صفاری(شور پایانی1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علیرضا علیشیری(شور پایانی2) منبع: http://shariee. /

یه ادم جدید

درخواست حذف اطلاعات

به نام او که ظهور حجت حق بدست اوست... ادمی بودم کهدل ش تم,بی احترامی ,خیانت و....و و و .... اما....اما یه چیزی داشتم و اون یه قلب مهربون بود قلبی که خیلی وقتا بهش توجهی نمی و کارامو خودخواهانه پیش میبردم اما بازم تا حالا پیش نیومده بود ی رو از خودم برونم هیچ کدوم از دوستام !!!نمیدونم چرا؟؟؟شاید علت اینکه تا حالا متوجه گناهام نشده بودم همین بوده تا این که یه نفر منو به خودم اورد این ادم این دوست عزیز هر چند گاهی اوقات به شدت با حرفاش ازارم میداد اما بعد از اینکه فکر می می دیدم که نه تقصیر منم بوده....به هر حال زند من با کمک خدا و این خواهر عزیز از این رو به اون رو شد... الان همون ی شدم که باید میشدم به ادمی تبدیل شدم که توی قلبمه و امیدوارم که خدا و زمان (عج) کمکم کنن تا به اون هدفی که می خوام برسم... همون هدفی که دلیل زندگیم به خاطرشه دعا کنین برام من واقعا به این دعا احتیاج دارم... برای

امیدوارم ح در غیبت خوب باشد مولاجان...

درخواست حذف اطلاعات

امیدوارم ح در غیبت خوب باشد مولاجان ما را چه شده است که دیگر یادی از مهدی نمی کنیم؟ مولای من! ای تمام وجود من! ای تمام عشق من! زند پرمشغله باعث اینها شده است تقصیر من است. من بچه شیعه که خودم را شیعه تو می دانم و برای آمدنت کاری نمی کنم. اما آقا جان!!! تو خودت می دانی که در تلاش و کوششم اول خودم را بسازم اگر خودم را بسازم می توانم برای آمدنت کاری را انجام بدهم مولای من! اشکال از من است که نمی آیی نمی دانم چه بگویم آقا!!! امروز دلم خیلی گرفته است انگار یک بغضی گلویم را می کند بگذار این جمله را برایت بگویم تا بغضم بشکند و گریه کنم: مولایم! آقا جان من از صمیم جان دوستت دارم امیدوارم ح در غیبت خوب باشد تو در غیبت نیستی ما در غیبت و گمراهی هستیم تو همیشه کنار بچه شیعه هایت هستی و مواظبش هستی این ما هستیم که نیستیم مولای من می نویسم برایت: با ندبه ما نیامدی،با گریه های ما نیامدی، حرفی نیست.

حجاب یک مروارید...

درخواست حذف اطلاعات

چادر....زینت زن....دخترک رو به من کرد و گفت:واقعا آقا؟!گفتم:ببخشید چی واقعا؟!گفت:واقعا شما پسرا از دخترای چادر به سر بیشتر از ما خوشتونمیاد!گفتم:بلهگفت:اگه آره، پس چرا پسرا از کنار ما که میگذرند محو ما میشن،ولی همین خود تو و امثال تو از چند متری یه دختر چادری که ردمیشید فقط سر پایین میندازید و رد میشید!گفتم: آره راست میگی، سر پایین انداختن کمه!گفت:کمه؟ببخشید متوجه نمیشم؟گفتم: برای تعظیم مقابل حجاب حضرت زهرا(س) باید زانو زد حقاکه س ایین انداختن کمه آره تو راست می ... برگرفته از وبلاگ می خوای؟؟؟منبع: http://berang-e-zohoor. /

دردودل یک جوان ایرانی"تازیانه میزنم به مهدی!!!"

درخواست حذف اطلاعات

چند وقت پیش توی تهران، توی حسینیه ای منبر میرفتم، یه جوونی اومد نزدیک سی سالش. گفت حاج آقا من با شما کار دارم. گفتم بنویس، گفت نوشتنی نیست. گفتم ببین منو قبول داری؟ گفت آره. گفتم من چند ساله با جوونا کار میکنم، ی که نتونه حرفشو بنویسه بعدشم نمیتونه بگه. یک و دو و سه و چهار کن و بنویس. گفت باشه. فرداشب که اومدیم، یه نامه داد به ما، من بردم خونه، نامه را که خوندم دیدم این همونیه که من در به در دنبالش میگشتم. فرداشب اومد گفت که: چی شد؟گفتم من نوکروتنم،من میخوام با شما یه چند دقیقهصحبت کنم.وعده کردیم و گفت که: منو چجوری میبینید شما؟ گفتم من نه رمالم نه جادوگرم چی بگم؟ گفت: نه ظاهری، گفتم بچه هیئتی زد زیر گریه گفت: خاک تو سر من کنند، تو اگر بدونی من چه جنایاتی ، چه گناهایی . فقط خوب خوبه ای که میتونم بگم از گناهایی که اینه که مادرمو چند بار کتک زدم، پدرمو زدم، دیگه عرق و و کارای دیگه شو، دیگه..

پیش بینی از حوداث آینده توسط مدیر سایت ظهور

درخواست حذف اطلاعات

پیش بینی های مدیر سایت ظهور از حوادث سال های آینده ایران و جهان تا سال ظهور توضیح اینکه: مطالب ذیل در تاریخ 3 اسفند 1389 که هنوز بیداری ی و مسئله اتفاق نیفتاده بود. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمّد و آله الطاهرین زمان ظهور منجی عالم آمال الانبیاء وارث اوصیاء انسان کامل مهدی بقیه الله حجه ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیده است ما در یک قدمی دوره ظهور آن هستیم ، نسل امروز از مستقبلین ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهند بود ، نظام مقدس با فرزانه آن ، مقدمه و متصل به ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف میباشد ؛ از سال 1430 ه.ق یا 1387 ه.ش روز به روز بر عزت و سرافرازی و فرزانه آن در جهان افزوده میشود و همینطور از قدرت و ابهت سردمداران کفر در سراسر جهان کاسته میشود هر چه غاصب وجنایتکار قاتل ک ن بیشتر جنایت کند بر حقانیت در نزد جهانیان افزوده میشود.

پیش بینی از حوداث آینده توسط مدیر سایت ظهور

درخواست حذف اطلاعات

پیش بینی های مدیر سایت ظهور از حوادث سال های آینده ایران و جهان تا سال ظهور توضیح اینکه: مطالب ذیل در تاریخ 3 اسفند 1389 که هنوز بیداری ی و مسئله اتفاق نیفتاده بود. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمّد و آله الطاهرین زمان ظهور منجی عالم آمال الانبیاء وارث اوصیاء انسان کامل مهدی بقیه الله حجه ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیده است ما در یک قدمی دوره ظهور آن هستیم ، نسل امروز از مستقبلین ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهند بود ، نظام مقدس با فرزانه آن ، مقدمه و متصل به ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف میباشد ؛ از سال 1430 ه.ق یا 1387 ه.ش روز به روز بر عزت و سرافرازی و فرزانه آن در جهان افزوده میشود و همینطور از قدرت و ابهت سردمداران کفر در سراسر جهان کاسته میشود هر چه غاصب وجنایتکار قاتل ک ن بیشتر جنایت کند بر حقانیت در نزد جهانیان افزوده میشود.