رسانه
رسانه

يـاد بگـيريم بـا فـرهـنگ باشيـم :: جستجویـاد بگـیریم بـا فـرهـنگ باشیـم..

درخواست حذف اطلاعات

فـرهـنگ یـعنـی... خـودمـان را کـنـترل کنـیم، اگـر خـطایی از ـی سر زد سـریـع بـه پـای بـد بودنش نگذاریم فـرهـنگ یـعنـی... تـوی کـار دیـگران سـرک نـکشی، زنـدگی هـر مال خودشه فـرهـنگ یـعنی.. واسـه چـیزی کـه مــال خــودمـون نـیست ارزش قـایل بـاشیم فــرهنگ یــعنی.. بـه بـچه هـامون بگـیم دروغـگو دشمن خـداست بعد تلفن که زنگ می زنه بـابـاهـه بـه بـچش نـگه بـگو مـن خـونـه نـیسـتم فــرهنـگ یعــنی.. لـهجه دیــگران را مسـ ه نکنـیم . فــرهنگ یــعنی.. کـسی تــو گــوشی خـود عکـسی به مـا نشان داد عـ هـای قــبلی و بـع را نـبیـنیم . فــرهنگ یـعنی.. دخــتر هــمسایه 30 سـالـشه چــرا ازدواج نـکرده چــرا خــواستگار نــداره الان تـرشیـده میـشه به ما ربطی نداره

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

از بچـگى میکـنن تـو ذهنمـون کـه عـادى شـه .. . کـه بـاور شـه .. وگـرنه ، وقـتـى یـاد گرفتـه بـاشى از عقلت استفـاده کنـى، یـاد گرفتـه بـاشى فکـر کنـى ، استدلـال کنـى ، دیگـه تـو کتـت نمیـره اینـا :)منبع: http://blue-mind. /

ای برادر جنگ جنگ دیگری است

درخواست حذف اطلاعات

ای برادر جنگ جنگ دیگری ست خاکریز اکنون به رنگ دیگری ست سـنگـری دیگــر بـنا بـایــد کـنـیـم دیـن خــود بــر دیـن ادا بـایـد کـنـیـمسـنگـر دشـمن برون مرز نیست اشـــتـهـای او بـــــرای ارز نـیـسـتسـنگر دشمن درون خانه هاست حـمـلـه اکـنون جـانب پروانه هاستمحـو ارزشها شعـاردشمن است رخـنـه در انـدیـشه کـار دشمن استمردها چون زن خـود آرایی کنند ضـــد حـیـثـیـت صف آرایـــی کـنـنـدپــوشـش زنها شـبیه مردها ست ایـن تـفکـر شـیـوه بـی دردهـا سـتکــو کـجا تـصـویـر مردان رشـید شــیـر مــردان بــلا جــوی شـهـیــدحــمله بـر افـکـار مـلت می کنند نـوجـوان را بـی هـویـت می کـنـنـدباز گردید ای تکا ور های جنگ ای شجاعان ای دلا ور های جنگجـبـهـه فـرهـنگ را احـیـا کـنید خــدعـه و نـیــرنگ را رسـوا کـنیدوارث خـون شـقـایق گوش کن محـو شـد رنگ حـقـایـق گوش کنغربیان بیگانه از خویشت کنند تار و پــود روح تـشــویـشـت کنند

ای برادر جنگ جنگ دیگری است

درخواست حذف اطلاعات

ای برادر جنگ جنگ دیگری ست خاکریز اکنون به رنگ دیگری ست سـنگـری دیگــر بـنا بـایــد کـنـیـم دیـن خــود بــر دیـن ادا بـایـد کـنـیـمسـنگـر دشـمن برون مرز نیست اشـــتـهـای او بـــــرای ارز نـیـسـتسـنگر دشمن درون خانه هاست حـمـلـه اکـنون جـانب پروانه هاستمحـو ارزشها شعـاردشمن است رخـنـه در انـدیـشه کـار دشمن استمردها چون زن خـود آرایی کنند ضـــد حـیـثـیـت صف آرایـــی کـنـنـدپــوشـش زنها شـبیه مردها ست ایـن تـفکـر شـیـوه بـی دردهـا سـتکــو کـجا تـصـویـر مردان رشـید شــیـر مــردان بــلا جــوی شـهـیــدحــمله بـر افـکـار مـلت می کنند نـوجـوان را بـی هـویـت می کـنـنـدباز گردید ای تکا ور های جنگ ای شجاعان ای دلا ور های جنگجـبـهـه فـرهـنگ را احـیـا کـنید خــدعـه و نـیــرنگ را رسـوا کـنیدوارث خـون شـقـایق گوش کن محـو شـد رنگ حـقـایـق گوش کنغربیان بیگانه از خویشت کنند تار و پــود روح تـشــویـشـت کنند

یاد قامت بلند خدا

درخواست حذف اطلاعات

** یاد قامت بلند خدا **غروب نمناک و غمناک 26 مرداد 96 تهرانخـــــــوب بود اگـر می پــذیرفتـمهــــــــر چه در آثار خــــود گـفتم خــوب بود اگر مردمــــی بــــودم بیـن گندم زار گـــندمی بــــودم خوب بود اگر اسم من نمـی بردینــــان تــــنهاییم نمــــی خــوردییادگـاری که بـود قســـــمت مــنشاعــــری گشتـه عصــــمت مــناسم من روی شاخه های درخــتمانده یادگـار روزهایـی ســــــخت مادرم رفت و ع من را بـــــرد تا که تنها نبــــاشد آنــرا خـــــورد یـاد بینــــــــاییم کـه تــــــنها بـود یـاد رســــــواییم کـه شیـــدا بـود یاد آن کــــسی را که مالـــم خورد  یـک کفن با خـــــــودش ز دنیا برد یـــــــاد آوارگـــــــی بیـــجـایــــــمگـــــل زده دســـت ها و هم پایـم یـاد شـــادی که می ســرودم مـن یاد اشــــکــی که می ربـــودم من یــــاد قـــــامت بـــــــلند خـــــــدا یــــاد آزار بــــــی

اختتامیه.

درخواست حذف اطلاعات

وودی آلن گفته :راز موفقیـت در ایـن اجتمـاع ایـن اسـت کـه یقیـن داشـته باشیـم همـه تقریبـا بـه یـک انـدازه بـی شعورنـد ، امـا جـوری وانمـود کنیـم کـه انگـار هرکـدام از آنهـا بیشتـر از دیگـری مـی فهمدـ!!! منبع: http://greenlight. /

نامه معروق کوفیان....

درخواست حذف اطلاعات

ارزشمـنـدتـرین مکـان هایی کـ ه می تـوان در دنیـا حضـور داشت : ? در فـکـر مـ?ـولـا ؛ ? در قـلـب مـ?ـولـا ؛ و ? در دعـای مـ?ـولـا ... ••?! ? السَّلامُ عَلَیکَ یا بقیه الله ? !?•• ? ? ? نـامـ ه ام تنهـا یک کـلمـ ه بـود ... آن هـم : ? بـیـا ... ? ? بـ ه امضـا کـ ه رسیـدم ... ? یـاد همـان نـامـ ه مـعروف کوفیـان بـ ه امـام زمـانـشان دستـانـ م را بـدجور لـرزانـد !منبع: http://afsaran7114. /

بابابرفی انگلیسی باغچه بان

درخواست حذف اطلاعات

کتاب «بابابرفی» زنــده یـاد جــبار بــاغچه بان بــرای نخستین بار از سوی کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان به زبان انگلیسی منتشر و در نمایشگاه کتاب بولونیا در ایتالیا عرضه شد.

زند

درخواست حذف اطلاعات

موضوع غم ان ز در خصوص زند کوتاه بودن آن نیست.بلکه غم ان ز آن است که ما زند را خیلی دیر شروع می کنیم. . . . خـــدایا … نــرسـان “زمـانی” را کـه بــرای زنـد ؛ همـه چیـز داشتـه باشیـم غیـر از “زمـان” ____ +و یادمان باشد زند تنها نفس کشیدن نیست! ...منبع: http://bia-yad-khoda-bashim. /

{هفت}

درخواست حذف اطلاعات

داشـتـمـ بـه ایـن فـک مـیـکـردمـ اگـه یـه مـردی کـه از هـمـسـرش جـدا شـدهِ بـیـاد خـاسـتـگـاریـمـ چـه جـوابـی مـیـدمـ چـه عـکـس الـعـمـلـی دارمـ تـنـدگـفـتـمـ :( جـوابـمـ مـنـفـی ـه مـگـه مـن چـی ـم از بـقـیـه کـمـتـر کـه عـشـق اول یـه مـرد نـبـاشـمـ .)بـعـد گـفـتـمـ :( مـردی کـه یـه بـار تـجـربـه کـرده بـهـتـر بـا مـنِ بـی تـجـربـه بـرخـورد مـیـکـنـه .)دوبـارهِ خـودمـ گـفـتـمـ :( هـمـیـن کـه یـاد بـگـیـره مـنُ کـافـی ـه.)دوبـارهِ گـفـتـمـ :( اگـه مـجـبـور شـمـ جـواب مـثـبـت بـدمـ چـی ؟! جـواب دادمـ :(حـتـمـن بـا زَن اول ـش حـرف مـیـزنـمـ بـعـد ایـن اجـبـار قـبـول مـیـکـنـمـ .)بـعـد یـاد حـرفـمـ افـتـادمـ تـو خـواسـتـگـاری !خـب زن داشـتـه کـه داشـتـه جـرمـ کـه نـکـرده ! شـایـد صـلـاحـش ایـنِ بـا فـاطـمـهِ بـاشـه :| از حـرفـمـ پـشـیـمـون شـدمـ چـیـزی کـه اگـه بـرآی خـودمـ اتـفـاق بـیـوفـتـه

یـــاد باد آن روزگــاران یـاد باد!

درخواست حذف اطلاعات

منم مثل بقیه آدما هر از گاهی وسط درس میرم رو تخت دراز میکشم یکم استراحت کنم ولی بازم مثل بقیه آدما به جای استراحت فکره همش یه دنیا فکر، خاطره، آرزو، لبخند ... بعضی اوقات هم اندوه و یه عالمه خستگی ..... ادامه مطلب ->منبع: http://studious. /

به اندازه دلم

درخواست حذف اطلاعات

مـن اگه قرار بود همـه رو ببخـشم که آدم نمیـشدم ٬٬ خـدا میـشم ٬٬ کـینه ای نیسـتم ولـی آ .. ایمر هم ندارم بعضـی ٬٬ وقـتا ٬٬ بعضـی ٬٬آدمـا ٬٬ با یـه ٬٬ حرکـت ٬٬ با یـه ٬٬ حـرف ٬٬ خودشونو برای ٬٬ همـیشـه ٬٬ از چشـمت مینـدازن.. دارم ٬٬یـاد٬٬ میگیـرم بـه هرکـسی به اندازه لیاقـتش بهـا بدم نـه به اندازه ٬٬ دلـم ٬٬منبع: http://khoshnava. .. /

باز محرم آمده

درخواست حذف اطلاعات

السلام علیک یا اباعبدالله بـاز محرم آمده همـه را صدا کنیمباز تو کوچه ها شور حسیـن بپـا کنیمسالـی به انتظار یـار گریـه کرده ایمشایـد بـه چشم قدمـی آشنـا کنیماهل محـل ، هیئتی ها ، محرم آمدهوقتـش شده  روضه خود را بپـا کنیمقلب ها برا زدن تنگ آمـدهرخصت دهید در دلمان کـرب و بلا کنیمشمـر و یـزید و ابـن سعد و حرمـله را نفـرین از ینـجا تا کـربلا کنیـمنه فقط لعـن و نفـرین دشمنـان ، گر اذن دهد و فتنـه گران را تار مار کنیمعـراق و شـام و یمـن و حجـاز که هیـچ کـوفه تـا میـانـمار را قتـلگاه حـرامیان کنیـم جملگی پیـروان حسیـن (ع) و وارثـان دفاع مقدسیماقتـدا بـه محسن حججی و ی سـرجدا کنیم چه تقارنی محـرم و دفـاع مقدس با هـم آمده یـاد کربلای ایـران و دشت نینـوا کنـیمباز محرم آمـده باز یـاد شـهداءیاد علیـزاده و عزالدین و آن شهید منا کنیم26 شهریور 96      خدابخش قبادی

وصیت نامه شهید

درخواست حذف اطلاعات

#وصیت_نامه_شهید ❤️ ما لشڪر حسینیم، حسین وار هم باید بجنگیم، اگر بخواهیم قبـر شش گوشہ حسین (ع)را درآغوش بگیریم ڪلامے و دعایے جز این نبـاید داشتہ باشیـم : ✨"اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتے ممات محمد و آل محمد" ✨ #شهید_ حسین_ ازی ــــ✨✨ــــ

فازسنگین رفاقت

درخواست حذف اطلاعات

♚رِفـاقَتـــــو اَز دَس فُــروش نَخَـریــدَم⇨ تـو کوچِـه هایِ خـاکــیِ مَحَلمــون یـاد گِـرِفتَــم₪ پَــس خــوب میدونَــم واسِـه کُــدوم ↜رِفیـــق↝ زَمیـــن بخورم♚

“تنــور دلتــــ گــرم“

درخواست حذف اطلاعات

احمد شاملو :تکیه کلامش بود فرق نمیکرد موقع سلام یا وقتـــ خداحافظی ، میگفتـــ“تنــور دلتــــ گــرم“بعدها هر جــا از دلــم مایه گذاشتـمو اتفاق خوبی برایم افتاد، یـاد حرفـش افتادم…تابستونو زمستون هــم نداشتانگار تنور دلتــــ که گـرم باشد نان مهربــانی دلتــــ را میخوری،هر چه دلتــــ گرم تر، مهربانیتـــ بیشتر،روزگارتــــــ آبادتر، خودتـــــــ راضی تر..منبع: http://javanroood. .. /

چگـونه خـواب خـوشی داشتـه باشیـم؟

درخواست حذف اطلاعات

البته قابل توجه مردها سریعترین روش داشتن خو خوش داشتن حذف زنهاتون از زند ه در جای خود جابجا می شوید، می چرخید، متکای خود را از زیر سرتان برمی دارید و روی سر می گذارید، رو اندازتان را با پا تکان می دهید و با آن یک توپ فوتبال پارچه ای می سازید، از وپف همسر عزیز دلتان متعجب می شوید و به تنگ می آیید که چطور او مانند کودکی معصوم به خواب رفته و از شما غافل شده؛ بدتر از همه اینکه ترفند چرانی شبانه نیز هیچ کمکی به شما نمی کند و نمی توانید بخو د! خب حق دارید، هیچ فاجعه ای بدتر از بدخو و بی خو نیست! اگر دوست دارید راه حل هوشمندانه ای برای این مشکل بی د با ادامه ایمیل همراه شوید ...منبع: http://mmzghorogh. /

چگـونه خـواب خـوشی داشتـه باشیـم؟

درخواست حذف اطلاعات

البته قابل توجه مردها سریعترین روش داشتن خو خوش داشتن حذف زنهاتون از زندگیه در جای خود جابجا می شوید، می چرخید، متکای خود را از زیر سرتان برمی دارید و روی سر می گذارید، رو اندازتان را با پا تکان می دهید و با آن یک توپ فوتبال پارچه ای می سازید، از وپف همسر عزیز دلتان متعجب می شوید و به تنگ می آیید که چطور او مانند کودکی معصوم به خواب رفته و از شما غافل شده؛ بدتر از همه اینکه ترفند چرانی شبانه نیز هیچ کمکی به شما نمی کند و نمی توانید بخو د! خب حق دارید، هیچ فاجعه ای بدتر از بدخو و بی خو نیست! اگر دوست دارید راه حل هوشمندانه ای برای این مشکل بی د با ادامه ایمیل همراه شوید ...منبع: http://mmzghorogh. /

به فکر خودت هم باش

درخواست حذف اطلاعات

ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد، از دست دادن ـیه که دوستــش داریم ! امـا .. .. حقیقت اینه که: از دست دادن خـودمـون، و از یـاد بردن اینکه کــی هستیم ! و چقدر ارزش داریم.. .. گــاهی وقتـها خیلـی دردنـــاک تره !!!منبع: http://ramin62. /

میدانم می آیی...

درخواست حذف اطلاعات

دوبـاره بـاز خـواهـم گشـت نمـی دانـم چـه هنـگام از کـدامیـن راه ولیـکن بـاز خـواهم گشـت بـه ابـر آسمـان بـاران بـه بـاران شـور بـا بـه بـارش شـوق رویـاندن بـه رویـش بـاور گنـدم بـه گنـم حسـرت سفــره بـه سفـره شـرم نـان آور بـه نـان آور طلـوع صبـح صـادق را خـدا را یـاد خـواهـم داد بـه حکـام زمـان عشـق بـه مـردم را بـه مـردم بـاور خـود را بـه عـالـم شمـع دینـداری بـه دینـداران سلـوک عشـق ورزی یـاد خـواهـم داد نـمـی دانـم کـدامـیـن روز آدینــه ولـی بـا تـو صبـور منتـظـر آهستـه مـی گـویم سـرای عشـق را یـک بـار دیـگـر آب و جـارو کـن مـنـم مـهــدی (عـج) دوبـاره بـاز خـواهم گـشـت

یاد گرفته ام دروغـــــ بگویم

درخواست حذف اطلاعات

ایـن روزهــا….دروغ گفتــــن را خــــــوب یـاد گرفتــــــــــه امحــال مـ ــن خــــــــوب استخــوبِ خــوبفقـط زیــــاد تا قسمتــی هــــوای دلــ ــم طوفــــانیهمــراه با غبـــارهـای خستگـــــــــــــی ستو فکـر مـی کنـــمایـن روزهـــا…خــدا هـم از حـــرف هـای تکـــ ــراری مــ ــن خستـــه استچـه حــساو… مشتـرکـــی داریــم مــ ــن و خـــدااز حــرف هـای تکـــ ـــراری مــن خستـــه استو مـــن…از تکـــ ــرار غـــــم ان ــز روزهــــایم…منبع: http://a-s-zendegi. /

فریدون مشیری

درخواست حذف اطلاعات

روزهایـی کـه بـی تــــــــــو می گـذرد گـرچه بـا یـاد تـوست ثـانـیه هـاش آرزو بـــــــــــــــــــــــــاز می کـشد فـریـاد: در کـنارتو می گـذشت٬ ای کـاش! انگار درد مرا شاعر داشته است فکرکن منبع: http://mah-o-mahi. /

یادگاری دارم از روزی که رفتی

درخواست حذف اطلاعات

**یادگاری دارم از روزی که رفتی**اول شهریور زیبای 96 دارابیادگــــــاری دارم از روزی کــــه رفــــــــتیانتـــــظاری دارم از روزی کـــــه رفــــــــتیســــازگاری مـــــی کنم با ســــاز هــــجرانســـــازگــاری دارم از روزی کــــه رفــــتتیبیـــــقراری هـــــا قـــــرار برده هـــــرشببـــــی قـــــراری دارم از روزی کــه رفــــتیزاری بــــی حـــــد ســـــرم را زار کـــــــردهســــر به زاری دارم از روزی کـــــه رفــــتیشــــرمسارم چــــرا بی دوســــت مانــــدمدیدگان شرمــساری دارم از روزی که رفتیصــــبر کـــــــردم تا بـــــیایی با صـــــبوریســــوگـواری دارم از روزی کــــــه رفـــــتیمــن پیاده تو ســــواره رفته ایم از یـاد دنیاغــــم ســـــواری دارم از روزی کــــه رفـتیهــــوش من سرشــار بیهوشی سـت اکنونهــــوشیـــاری دارم از روزی کــــه رفــــتیشعر را چون دانه الماس می کارم به روحمکـــــنده

یادگاری دارم از روزی که رفتی

درخواست حذف اطلاعات

**یادگاری دارم از روزی که رفتی**اول شهریور زیبای 96 دارابیادگــــــاری دارم از روزی کــــه رفــــــــتیانتـــــظاری دارم از روزی کـــــه رفــــــــتیســــازگاری مـــــی کنم با ســــاز هــــجرانســـــازگــاری دارم از روزی کــــه رفــــتتیبیـــــقراری هـــــا قـــــرار برده هـــــرشببـــــی قـــــراری دارم از روزی کــه رفــــتیزاری بــــی حـــــد ســـــرم را زار کـــــــردهســــر به زاری دارم از روزی کـــــه رفــــتیشــــرمسارم من چـرا بی دوســــت مانـــدمدیدگان شرمــساری دارم از روزی که رفتیصــــبر کـــــــردم تا بـــــیایی با صـــــبوریســــوگـواری دارم از روزی کــــــه رفـــــتیمــن پیاده تو ســــواره رفته ایم از یـاد دنیاغــــم ســـــواری دارم از روزی کــــه رفـتیهــــوش من سرشــار بیهوشی سـت اکنونهــــوشیـــاری دارم از روزی کــــه رفــــتیشعر را چون دانه الماس می کارم به روحمکـــــنده ک

"ایـن عمــار"

درخواست حذف اطلاعات

دیگر از این همه نیرنگ به تنگ آمــده استبا علی لشکر شبرنگ به جنگ آمـده استهان ببینید چه دندان به غضب می سـایند کـه به پیکـار "علـی" شیـر عـرب مـی آینـدفـاش پیـداست کـه از غیـظ برافـروختـه اندو چه کیـن ها که در انبان دل اندوخته اند *ظـــاهـــرا غصــهء میراث پـیـمـبـــر دارنـــدتــا علــی را مـگـر از مسنـد دیـن بـر دارنـدپس چه در خانه نشستیم؟ علی تنها ماندمنتظــر بهـر چـه هستیم؟ علـی تنهـا مـاندپـای در معـرض حفـره اسـت، مراقب باشیمکـوفــه آبستـن کفــر اسـت، مراقـب باشیـمبا ولـی باش مگـو راه ولایـت سخــت اسـتآنکــه هـم پـای ولایـت نـرود بـدبخــت اسـتاین چه فتنه است که آفت زده ایمــان ها را"ایـن عمــار" کـه روشـن ــد جــان هـا را "ایـن عمــار" کــه تـبـیـیــن حقــایق د**"ایـن عمــار" کــه از دسـت شمــا دق د؟خصم در گوشه نشسته است که تزویر کندنکـن

هیچ جز یاد تو رویای دلاویزم نیست

درخواست حذف اطلاعات

هیـچ جـز یـاد تـو ، رویای دلاویـزم نـیست هیـچ جـز نـام تـو ، حـرف طـرب انگـیزم نـیست! عـشق می ورزم و می سـوزم و فـریـادم نـه! دوست می دارم و می خـواهـم و پـرهـیزم نـیست نـور می بـیـنم و می رویـم و می بـالم شـاد شاخه می گـستـرم و بـیـم ز پـائـیـزم نـیست تـا به گـیتی دل ِ از مهـر تـو لبـریـزم هـست کـار با هـستی ِ از دغـدغـه لـبریـزم نـیست بخـت آن را کـه شـبی پـاک تـر از بـاد ِ سـحر، بـا تـو ، ای غـنچه نشکـفـته بـیامیـزم نـیست تـو بـه دادم بـرس ای عـشق ، که با ایـن هـمه شـوق چـاره جـز آنکـه به آغـوش تـو بگـریـزم نـیست "فریدون مشیری"

مدح و منقبت سلطان علیّ بن موسی الرّضا علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات

فریاد فاصله ها ای هشتمین بهار ولا یا ثامن الحجج(ع) گل می کنـی به ما ثامن الحجج(ع) عـمری اسـیر فاصـله هـای تنیـده ایـم بـا خاطـرات مانـده به جا ثامن الحجج(ع) بـا یـاد تـو بـه غربـت شب ها نشسته ایم یک شب به خواب ما تو بیا ثامن الحجج(ع) یک شب بیا تو بتاب به چشمان بسته ام بشـکن سـکوت پنجره را ثامن الحجج(ع) تــا چــون کبوتــران حــرم از دل قفـس پـَر واکنـم به سوی شما ثامن الحجج(ع) یـک جرعه از نگاه غزل های تو بس است ای آفتــاب عاطفــه یـا ثـامن الحجـج (ع) منصور علی اصغریمنبع: http://celamhedayt. /

خدایا می شنوی

درخواست حذف اطلاعات

خدایـا سرده این پـایـیـن ازا ون بـالـا تـمـاشـا کن اگه مـی شه فقط گاهی بیا دستا مو نـو هـا کن خدایا سرده این پایین ببـیـن دستا مـو می لــرزه دیـگـه حتـی همه دنیا بـه ایــن دوری نـمـی ارزه تو اون بالا من این پایین دوتایی مـون چـرا تـنـهـا؟ اگر لیلی دلش ره, بـگو مـجـنــون چـرا تــنــها؟ خدایا من دلم قرصه ی غیراز توبامن نـیست خی از زمین راحت که حتی روزروشن نیـست ی ایـن جا نـمی بینه که دنیا زیـر چشـمـاته یه عـمـره یـاد مون رفـتـه, زمیـن داره مـکـافـاتـه فراموشم شده گاهی ک این پایین چه هاکرذم کـه روزی بـایـد از ایـن جـا بـازم پیش تو برگـزدم خـدایـا وقـت بـرگـشتـن یه کم با من مدارا کـن شنیدم گرمه آ غوشت,اگه می شه منم جا کن منبع: http://heseasheghaneh. /

خدایا می شنوی

درخواست حذف اطلاعات

خدایـا سرده این پـایـیـن ازا ون بـالـا تـمـاشـا کن اگه مـی شه فقط گاهی بیا دستا مو نـو هـا کن خدایا سرده این پایین ببـیـن دستا مـو می لــرزه دیـگـه حتـی همه دنیا بـه ایــن دوری نـمـی ارزه تو اون بالا من این پایین دوتایی مـون چـرا تـنـهـا؟ اگر لیلی دلش گیره, بـگو مـجـنــون چـرا تــنــها؟ خدایا من دلم قرصه ی غیراز توبامن نـیست خی از زمین راحت که حتی روزروشن نیـست ی ایـن جا نـمی بینه که دنیا زیـر چشـمـاته یه عـمـره یـاد مون رفـتـه, زمیـن داره مـکـافـاتـه فراموشم شده گاهی ک این پایین چه هاکرذم کـه روزی بـایـد از ایـن جـا بـازم پیش تو برگـزدم خـدایـا وقـت بـرگـشتـن یه کم با من مدارا کـن شنیدم گرمه آ غوشت,اگه می شه منم جا کن منبع: http://heseasheghaneh. /

نقیضه شعر حافظ-4

درخواست حذف اطلاعات

روح الله احمدی نیز شاعر جوانی است که همچون رضا احسان پور محصولات مشترکی با حافظ دارد. بعضی از اشعار او یک غزل کامل است، نقیضه ای بر شعر حافظ و برخی دیگر چون بیت های زیر یک بیت از او یک بیت از حافظ: - تکیـه بر جای بـزرگــان نـتـوان زد به گـزاف چـون که اسباب ِ بـزرگی همه مـوروثـی شد - آنـکـه فـکرش گره از کار جهـان بگشـاید رفـت از کـشـور مـا، سـاکـن امـریکـا شد - نگـار ِ مـن که به مکتب نـرفـت و خط ننوشت چـطـور یـک شـبـه حـکـم ِ ریـاسـتـش آمــد؟! - مـحـتـسـب شـیـخ شـد و فـسـق ِ خود از یـاد بـبـرد شـیـخ بـودن کــه هـنـر نـیـسـت، بـیـا آدم شــو! - مـزرع ِ سـبـز فـلک دیـدم و داس مـه نـو یـادم آمـد که سیـاسـت هـمه را کـرد درو - هـاتف آن روز به مـن مـژده ایــن ــت داد کـه از این فـقـر، به یک خـوشـه نجـاتم دادند - اگـر چـه مـرغ ِ زیـرک بــود حــافــظ در هـواداری تـمـاشـاگـرنـمـا شـد، سـنـگ زد بـلـبـ

مثنوی

درخواست حذف اطلاعات

ای خــدا ای فـضـل تـو حـاجـت روا بـا تـو یـاد هـیـچ کـس نبود روا قطره ی دانش که بخشـیدی زپـیـش متصل گردان به دریاهای خویش قــطره ی عـلم اسـت اندر جـان مـن وارهـانـش از هـوا وز خـاک تـن صد هزاران دام و دانه است ای خدا مــا چـو مـرغـان حریصی بی نوا گــر هــزاران دام بــاشــد هــر قــدم چـون تـو با مایـی نباشد هـیچ غم از خــدا جــویــیــم تــوفــیــق ادب بـی ادب مـحـروم شـد از لطف رب بـی ادب تـنـها نـه خـود را داشـت بد بــلـکـه آتـش در هـمـه آفـاق زد مثنوی مولانا منبع: http://radikal00adabiat. .. /

بوی ماه امتحان آید همی

درخواست حذف اطلاعات

بـوی ماه امتحان آید همی یـاد یـار نامهربان آید همی آذرماه به انتها و دی ماه فصل امتحانات پایان ترم فرا می رسد. همچون گذشته در ایام سخت امتحانات پایان ترم با گروه آموزشی گزینه ارشد با شما خواهیم بود تا پشتیانی برای مشکلات بیشمار دانشجویان باشیم. تجربیاتی هر چند اندک اما مهم را در وبلاگ خواهیم نوشت. علاوه بر این وبلاگ محقر؛ در کانال و گروه تلگرام گزینه ارشد نیز در خدمت دانشجویان عزیز سراسر کشور خواهیم بود: https://telegram.me/gozinearshad منبع: http://emba-garmsar. .. /

فریدون مشیری

درخواست حذف اطلاعات

هیـچ جـز یـاد تـو ، رویای دلاویـزم نـیست !هیـچ جـز نـام تـو ، حـرف طـرب انگـیزم نـیست عـشق می ورزم و می سـوزم و فـریـادم نـه! دوست می دارم و می خـواهـم و پـرهـیزم نـیست. نـور می بـیـنم و می رویـم و می بـالم شـاد ، شاخه می گـستـرم و بـیـم ز پـائـیـزم نـیست تـا به گـیتی دل ِ از مهـر تـو لبـریـزم هـست کـار با هـستی ِ از دغـدغـه لـبریـزم نـیست بخـت آن را کـه شـبی پـاک تـر از بـاد ِ سـحر بـا تـو ، ای غـنچه نشکـفـته بـیامیـزم نـیست تـو بـه دادم بـرس ای عـشق ، که با ایـن هـمه شـوق چـاره جـز آنکـه به آغـوش تـو بگـریـزم نـیست منبع: http://payizan21. .. /

مرثیه حضرت عباس ع

درخواست حذف اطلاعات

سالسالار سو صحبتین عبّاسه آغلار .. لریم یـاد ایـدر شخصیّتین عبّاسه آغلار .. لریم کربـلا دشتینـده سالدی غُلغله سو صـحبتی خیمه گاهه باغلاناندا سو چوخالـدی قیـمتی اُلدوره سـوز عطش آز قالدی آل عـصمتی یاد ایدور اول ساعتین عباسه آغلار .. لریم **** ساقی لـب تشنه گان باخدی سارالمش گللره بوش قالوبدی مشگلر گلدی گران سرلشگره آدی سقّادی، ولـی تاپمور سو دلسیز اصغره قیل تصوّر غیـرتین عبـاسه آغـلار .. لریم **** بعضیسی ایلور سوسوزدان خیمه لر سمتنده غشّ بعضیسی سسلـور منی ی .. ردی بو سوز عطش چـاره تاپمـور قـزلارا آغلور ولی اول ماه وش درک ایدنده رقّتین عباسـه آغـلار گـوزلریم **** ایوای عباسین آدی سقّـادی سقّـاده سـو یـوخ بو سِمَت کرب و بلا سـردارینی آغلاتدی چوخ العطش صوتی اونون قـلبین دلـوبدور مثل اوخ آلدی صبر و طاقتین عباسه آغلار گـوزلریم **** کیـم گـورور عبّـاسی تزتز لبلرینـده سـو

فریدون مشیری

درخواست حذف اطلاعات

هیـچ جـز یـاد تـو ، رویای دلاویـزم نـیست !هیـچ جـز نـام تـو ، حـرف طـرب انگـیزم نـیست عـشق می ورزم و می سـوزم و فـریـادم نـه! دوست می دارم و می خـواهـم و پـرهـیزم نـیست. نـور می بـیـنم و می رویـم و می بـالم شـاد ، شاخه می گـستـرم و بـیـم ز پـائـیـزم نـیست تـا به گـیتی دل ِ از مهـر تـو لبـریـزم هـست کـار با هـستی ِ از دغـدغـه لـبریـزم نـیست بخـت آن را کـه شـبی پـاک تـر از بـاد ِ سـحر بـا تـو ، ای غـنچه نشکـفـته بـیامیـزم نـیست تـو بـه دادم بـرس ای عـشق ، که با ایـن هـمه شـوق چـاره جـز آنکـه به آغـوش تـو بگـریـزم نـیست منبع: http://payizan21. /

رویای من

درخواست حذف اطلاعات

هیـچ جـز یـاد تـو ، رویای دلاویـزم نـیست هیـچ جـز نـام تـو ، حـرف طـرب انگـیزم نـیست! عـشق می ورزم و می سـوزم و فـریـادم نـه! دوست می دارم و می خـواهـم و پـرهـیزم نـیست. نـور می بـیـنم و می رویـم و می بـالم شـاد ، شاخه می گـستـرم و بـیـم ز پـائـیـزم نـیست. تـا به گـیتی دل ِ از مهـر تـو لبـریـزم هـست کـار با هـستی ِ از دغـدغـه لـبریـزم نـیست بخـت آن را کـه شـبی پـاک تـر از بـاد ِ سـحر ، بـا تـو ، ای غـنچه نشکـفـته بـیامیـزم نـیست. تـو بـه دادم بـرس ای عـشق ، که با ایـن هـمه شـوق چـاره جـز آنکـه به آغـوش تـو بگـریـزم نـیست.منبع: http://sina-love-elham. .. /

یدار

درخواست حذف اطلاعات

      ای که ما را دل بری، ما بیشتر   یـاد مـا  اندر سـری، ما بیشتر   در نیـامـیـزد محبـت بـا ریــا   هرچه ما را می ی، ما بیشتر  

سردی روزگار

درخواست حذف اطلاعات

به حرف می ایم واز عشق میگویم که تراز دریاست زیبا تر ازگل هاست حتی در قلب سن من چـه دلـمون بـخواهـد، چـه دلـمون نـخواهـد؛ خــدا یـک وقـت هـایی دلـش "نــمی خـواهـد" ؛ مـا چیـزی کـه دلـمـون مـی خـواهـد رو داشـته بـاشیـم ... جـدایـی از تـو آنـقدرهـا هـم تـلـخ نـبـود! گـس بـود! بـاید صـبر کـرد تـا مـزه اش از دهـن بـرود... بـی رحـمـی را ﺑـﻠﺪ ﻧـﯿﺴﺘـم! امـا ﺣـﻮﺍسـت ﺭﻭ ﺟـﻤﻊ ﮐـﻦ ، ﺍﺳـﺘﻌـﺪﺍﺩﻡ ﺩﺭ ﯾـﺎﺩﮔﯿـﺮﯼ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟـﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳـﺖ! تــو انـقـدر از هــرزه هـا "دوسـتت دارم" شـنیـدی کـه عـاشقانـه هـای مـن بـرایـت گـزافـه ای بـیش نـبـود... چـه کـسی میـگویـد من و او تـفاهـم نـداشـتیـم؟ مـا هـردو عـاشـق بـودیـم... مـن عـاشـق او و او هـم عـاشـق او! مـهم نـیسـت چـند سـ ـه، وقـتی یـاد گـرفتـی... جـواب دوسـت داشـتن رو بـا جـفتـک انـداختـن نـدی، بـهت میـگن "آدم" حـکای

سردی روزگار

درخواست حذف اطلاعات

به حرف می ایم واز عشق میگویم که تراز دریاست زیبا تر ازگل هاست حتی در قلب سنگی من چـه دلـمون بـخواهـد، چـه دلـمون نـخواهـد؛ خــدا یـک وقـت هـایی دلـش "نــمی خـواهـد" ؛ مـا چیـزی کـه دلـمـون مـی خـواهـد رو داشـته بـاشیـم ... جـدایـی از تـو آنـقدرهـا هـم تـلـخ نـبـود! گـس بـود! بـاید صـبر کـرد تـا مـزه اش از دهـن بـرود... بـی رحـمـی را ﺑـﻠﺪ ﻧـﯿﺴﺘـم! امـا ﺣـﻮﺍسـت ﺭﻭ ﺟـﻤﻊ ﮐـﻦ ، ﺍﺳـﺘﻌـﺪﺍﺩﻡ ﺩﺭ ﯾـﺎﺩﮔﯿـﺮﯼ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟـﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳـﺖ! تــو انـقـدر از هــرزه هـا "دوسـتت دارم" شـنیـدی کـه عـاشقانـه هـای مـن بـرایـت گـزافـه ای بـیش نـبـود... چـه کـسی میـگویـد من و او تـفاهـم نـداشـتیـم؟ مـا هـردو عـاشـق بـودیـم... مـن عـاشـق او و او هـم عـاشـق او! مـهم نـیسـت چـند سـ ـه، وقـتی یـاد گـرفتـی... جـواب دوسـت داشـتن رو بـا جـفتـک انـداختـن نـدی، بـهت میـگن "آدم" حـک

« نـامـه هـای بـی جـواب » - محمد باقرمحب زاده

درخواست حذف اطلاعات

« نـامـه هـای بـی جـواب » داشـت می رفـت و مـن به دنـبـالـش هـمـچـو خـاری کــه دسـت بـاد بَـرَد بــوتـة خــار خــشـکِ در ســر راه خـــواســت آن گـل دگـر ز یـاد بَـرَد داشت می رفت و زیر لـب می گـفـت نــامــه هــا بـی جـواب مـی بیـنـی دیگـر هـرگـز مـرا نـخـواهـی دیـد ور بـبـیـنـی بـه خـواب مـی بـیـنـی گـفـتی آن مـاهـروی سیـمـیـن بـر تــا ابــد نـیــسـت بـا مَـنَـش کـاری آنچنان بـود سنـگـدل کـه نـگـفـت وقــتِ رفـتــن خــدانــگـــهـداری دل بـلا دیـد و درد و رنـج کـشـیـد دیــد پــاداشِ هـر چـه خـوبـی کـرد بختِ بـد بیـن سرشکِ مـژگـان هـم دردِ مــن دیــد و پــایــکـوبـی کـرد آب پـاکی بـه روی دسـتـم ریـخـت یــعـنـی از مـن بــشـوی دسـتـت را دلـنـوازم دلـم شـکـست و نگـفـت کــی تـلافـی کــنـم شـکـسـتـت را خواستـم نـالـه بـر کـشـم کـه مـرو بـغـضــم انـدر گــلـو مـجـال نــداد پیـش رفـتـم کـه