رسانه
رسانه

حــــــرف دل :: جستجوخاص

درخواست حذف اطلاعات

ﮔﺎﻫـــــﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟـــــﻢ ﻫﻮﺱ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ … ﺍﺯ ﻫﻤـــــﺎﻥ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮎ ﺣــــــﺮﻑ ﺗﻮ ﭘﺸــﺖ ﺑﻨﺪ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ که ﻣﯿﮕﻮﯾــــﯽ :ﻣﮕﻪ ﺩﺳﺘـــــﻢ ﺑﻬــــﺖ ﻧﺮﺳـــــﻪ . . . منبع: http://ghazalnaz. /

مذکر عزیر

درخواست حذف اطلاعات

مـــذکر عزیــــز : " مـــــ♥ــــرد " بـــاش ! زمیــــن به مــــرد بودنـ ــــت نیــــاز داره ! مــــرد باش ؛ نـــه فقط با جســ♥ــمت ! مـــــرد بــــاش با نگــــاهت ، با احســ♥ــاست ، . . . ! مردونه حــــــرف بزن ، مــــ♥ـــــردونه بخنــــــد ، مردونه گریــــــه کن ، مــــــردونه عشـــ♥ـــق بورز ، مردونه ببــــــــخش ، . . . ! مرد بــــــاش و هیچ وقت نامـــ♥ــردی نکن ؛ مخصوصـــــا در حق ـــــی که باورت کـــ♥ـــرده و بهـــــت تکیـــــه کرده.....منبع: http:// 9731. /

پرچــمٍ ایـن حرف دل پاینده باد یـــاد آویـنی دمـــادم زنده بـاد

درخواست حذف اطلاعات

اهــــــل دل ای نازنین هــایم ســـلام ســایه تان اینجا همیـشه مســــــتدام بـا شـما قلـــــبم منـــــوّر می شـــود حــال من یک حـــال دیــگر می شـــــود حـــــرف دل ، اینـجا پناهم داده است دلـــــــبری قــــــولِ نگـــــاهم داده است بزمتان ، جــــــانِ مــــــــرا بـر بـاد کـرد حــــــرف دل ، مـــــا را چنین معـتاد کـرد حـرف دل، پُر گشته از یــــاران عشق گـــونه هـا تـَــــر گشته از باران عشـــق عــاشــقان مبهوت خالش می شوند مست و شـیدای "وصالش" می شـوند حـــرف دل با گوش دل بشنیده است او کـه حـــــق را در درونش دیده است! روح من را می کشـــــــــاند تا "خیال" حرف "آدین"، حـــــــــرف آن نیکو خصال یــــــــــــادم آیــد از صــــــفای بـزممان عـاشـــــــــقی بـا آن هـمه ، همرزممان یـاد ایــــــّــــــامی قشــنگ افـــتاده ام بـاز هـم ، من یـاد جـن