رسانه
رسانه

بازیکن ان: بازگشت به روزهای درخشان نیازمند زمان استبازیکن ان: بازگشت به روزهای درخشان نیازمند زمان است

درخواست حذف اطلاعات
اصفهان - ایرنا - بازیکن تیم فوتبال فولاد مبارکه ان گفت: بازگشت به روزهای درخشان تیم نیازمند زمان است و از هواداران می خواهیم صبوری کنند و در کنار تیم باشند.