رسانه
رسانه

مصادره دارایی خانواده نخست پا تانمصادره دارایی خانواده نخست پا تان

درخواست حذف اطلاعات
دیوان محاسبات ملی پا تان اعلام کرد: اعضای خانواده نواز شریف تا زمانی که پرونده های مختلف علیه آنان جریان دارد، حق ید و فروش زمین ها و منازل خود را ندارند و همچنین تمامی حساب های بانکی آنان مسدود خواهد…