رسانه
رسانه

ایران در نشست بین المللی در نیویورک شرکت کردایران در نشست بین المللی در نیویورک شرکت کرد

درخواست حذف اطلاعات
امور خارجه کشورمان در این نشست در سخنانی مواضع کشورمان در ارتباط با بحران و را ارهای حل این بحران را تشریح کرد.