رسانه
رسانه

آغاز همکاری شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا با سایپاسیتروئنآغاز همکاری شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا با سایپاسیتروئن

درخواست حذف اطلاعات
شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا و شرکت سایپاسیتروئن برای ساخت قالب های یکی از محصولات جدید سایپاسیتروئن تفاهم نامه امضا د.