رسانه
رسانه

ساعی: دوستان نخواستند من در فدراسیون جهانی کرسی داشته باشم/ فدراسیون پشت مدال های «کیمیا» پناه گرفته استساعی: دوستان نخواستند من در فدراسیون جهانی کرسی داشته باشم/ فدراسیون پشت مدال های «کیمیا» پناه گرفته است

درخواست حذف اطلاعات
قهرمان پیشین المپیک گفت: پولادگر همه را از فدراسیون تکواندو فراری داده است تا خودش بماند به چه قیمتی و نمی دانم دلیلش چیست.