رسانه
رسانه

690- به یار ما نتوان یافت شهریارا عیب /جز این قدر که فراموش می کند ما را690- به یار ما نتوان یافت شهریارا عیب /جز این قدر که فراموش می کند ما را

درخواست حذف اطلاعات

این حجم بزرگِ بیهوده ی به جا مونده از بر عبث پاییدنِ سه ساله رو چیکار کنم؟

حرف ها همه تکراری و بیهوده. سرشار از هیچ. تنهاییِ تسکین نیافته و یادِ زخمی.