رسانه
رسانه

پنجره شهرمقدس ! شعر: محمد کدخ (عرفان)پنجره شهرمقدس ! شعر: محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

و من از پنجره شهر مقدس به بیرون نگاه می

جنس دلها زمخت چون سنگ بود

سفره مردم بیچاره ز نان خالی بود

ادامه مطلب