رسانه
رسانه

سفرمردم آواره وگیج !شعر:محمدکدخ (عرفان)سفرمردم آواره وگیج !شعر:محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

زندگی یک سفر است

سفر دور و درازو باطل

سفر پر عبث و بیحاصل

زندگی یک سفر پیچ در پیچ

سفر مردم آواره و گیج

سفر از هیچ به هیچ !

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض