رسانه
رسانه

نامه عباسی به فرمانده نیروی دریایینامه عباسی به فرمانده نیروی دریایی

درخواست حذف اطلاعات

هو القهارحاج علی آقا [ دریادار علی فدوی، فرمانده محترم نیروی دریایی ]
سلام علیکم
با تقدیم احترام،
احتمالاً شنیده اید که دیروز ترامپ در سازمان ملل گفت

«ایران از عظیم می ترسد».

لازم است که #ترامپ مطلع شود که چه ی از دیگری می ترسد؛

چون او قبل از ریاست جمهوری خود، سرگرم ن متعددش بوده است

و از و خاری # _ در مواجهه با مردم ایران مطلع نیست.

مناسب است که در یک کلیپ یک دقیقه ای، 3 سه نکته برای وی روشن شود:
- ابتدا مراتب خیس شدن شلوار #کماندوهای_ و نجس کف قایق،

در ماجرای اسارت آن ها در سال ۱۳۸۲ که محمد خاتمی با دستپاچگی آن ها را از

گرفت و به برگرداند. قبلاً سهیل کریمی این صحنه که یی ها

شلوار خود را اب د در مستند « #ش ت_هیمنه» نمایش داد.

( تنگسیری می داند که کدام قطعه مدنظر است.)

- سپس مراتب #گریه _وحشت کماندوهای یی که اخیراً اسیر شدند.
- و آن گاه مراتب عذرخواهی فرمانده ی کماندوهای یی در برابر دوربین تلویزیون،

که با # ماس «جان کری و جواد ظریف» آن ها را رها د.

این کلیپ یک دقیقه ای اگر آماده و منتشر شود برای اطلاع ترامپ و

روحیه ی عظیم بسیار خوب است. لطفاً فعلاً های

کماندوهای اسیر شده ی #انگلیسی را وارد این کلیپ نکنید

چون آن ها را برای مراتب بعدی نیاز داریم.

مؤید و منصور باشید.
حسن عباسی
۲۹ شهریور
۱۳۹۶