رسانه
رسانه

جریان ها مخلص صادق ساده انقل جهادی خ بصیر درکشور توسط جریان های قلدر وقیح متکبرخودخواه منافق مزو ست ناپاک بدذات چه درحکومت چه لای جامعه به حاشیه مظلومیت برده شده اندجریان ها مخلص صادق ساده انقل جهادی خ بصیر درکشور توسط جریان های قلدر وقیح متکبرخودخواه منافق مزو ست ناپاک بدذات چه درحکومت چه لای جامعه به حاشیه مظلومیت برده شده اند

درخواست حذف اطلاعات

هرایرانی اگر خودش را مرور بازبنی کامل کرد و یکی ازصفات زیر را درخودش متوجه شد بنده است:

1-تکبر که درجامعه با اشکال غد گری باد به قب قب انداختن گردن کشانه و سرسنگین است غرور خوب است اما نباید به تکبربدل شود

2-خودخواهی یعنی خودم منیت من مهمتراز بقیه هستم حس فداکاری خیرخواهی دگرخواهی وفا به صفر می رسد

3-پرمدعا پرادعا انی که بسیار منم منم می کنند و بعضا هم چیزی درچنته در عمل ندارند و حراف گنده گو هستند

4-نفاق ریا تزویر دوگانگی چندرنگی که هم درحس هم فکر هم حالات هم عمل اشکار می شود

5-دروغگویی فریبکاری که شکال زیادی دارد و باعث ترویج بی اعتمادی و بیزاری و سردی روابط در اجتماع می شود

6-تحقیرتمس دیگران با حرف حس رفتار عمل و زورگویی قلدری بحساب نیاوردن دیگران حق حریم جایگاه حقوق انها و خود انها

حالا با این صفات که این روزها خیلی در تک تک افراد جوانان بویژه و برخی نسل های اب گذشته می بنمیم اینان تا درتله اسیراین صفات هستند بنده هستند و بنده بنده خدا نخواهد بود

درکشورشاهد ان هستیم چه در دستگاه ت و چه لای مردم تقویت شدیدی ازسمت جریان های ی صورت گرفته و اکثریت با شیاطین شده و

به نظر بندگان و حق ضعیف تر محدودترشده اند

این تضعیف بخاطر فشارهای شدید اقتصادی و نان شب مردم و دنیا طلبی مادی گرایی بشتر و رقابت ها غلط و تجمل گرایی چشم هم چشمی فراگیر ظاهربینی در سطح کشور و نوکیسه هاست