رسانه
رسانه

و ابداع در فقه و استنباطو ابداع در فقه و استنباط

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم

 و ابداع در فقه و استنباط

شیوه فقاهت راحل (قدس سره الشریف) اگرچه بیشتربه شیوه فقاهت قدما شباهت داشت اما از ویژگیهایى برخوردار بود که در عرصه فقاهت معاصر ممتاز به شمارمى رفت.
ادامه مطلب