رسانه
رسانه

در مذمت عوام فریبی خواص و مسؤولان/ شهید بهشتی در تقابل با «عوام زدگی»در مذمت عوام فریبی خواص و مسؤولان/ شهید بهشتی در تقابل با «عوام زدگی»

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم

جامعه ما از گذشته تا حال همواره با 2 مشکل و رنج مواجه بوده است و در معرض تهاجم آفات و آسیب های ناشی از آنها قرار گرفته و متضرر و زیانمند شده است. در کنار موانعی که بر سر راه رشد و بالندگی کشور در ابعاد گوناگون قرار داشته و دارد، این دو مانع نیز مهم و مهلک هستند و تا مهار و مرتفع نشوند افق های روشن تحرک و پویایی، نمایانده و قله های رفیع پیشرفت فتح نمی شود. این دو مانع یکی «عوام فریبی» و دیگری که از اولی بسیار زیانبارتر و خطرآفرین تر است
«عوام زدگی» است.

ادامه مطلب