رسانه
رسانه

شهید آیت الله صدوقی و دفاع مقدسشهید آیت الله صدوقی و دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم

شهید آیت الله صدوقی و دفاع مقدس
حضور شهید آیت الله صدوقی و دیگر علما و ون در جبهه های نبرد حق علیه باطل، غیر از تقویت روح ایمان در رزمندگان و وحدت بین فرماندهان، در خنثی سازی تبلیغات دشمن که پیوسته مردم و مسئولین را در تقابل با یکدیگر ترسیم می کرد، تاثیری شگفت انگیز داشت. شهید صدوقی پیوسته در پشتیبان مالی و معنوی از جبهه ها، در خط مقدم ت بودند. در این گفتگو به تفصیل در این باب سخن رفته است.
ادامه مطلب