رسانه
رسانه

درسی از صحنه جهاد در راه خدادرسی از صحنه جهاد در راه خدا

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله

خبرگزاری فارس: درسی از صحنه جهاد در راه خدا

این یادداشت در صدد نادیده گرفتن نقش ت و رئیس جمهور در ماجرای پرتاب موشک نیست لیکن اصرار و تکرار جناب بر این مساله، ممکن است ناشی از دست های خالی ت در عرصه های دیگر و نوعی فرصت طلبی برای مشارکت در یک حرکت انقل تلقی شود.

ادامه مطلب