رسانه
رسانه

مطالعات کانون پرورش فکری ک نمطالعات کانون پرورش فکری ک ن

درخواست حذف اطلاعات
مطالعات کانون پرورش فکری ک ن

تاریخ ایجاد 20/05/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 160 برگ ورد قیمت: 19000 تومان حجم فایل: 3763 kb تعدادمشاهده 195


چکیده:

در میان توانایی های مختلف انسان بدون تردید خلاقیت سازنده ترین و بنیادی ترین آنهاست. دستی به قانون مندی هایی که به شناخت و تغییر جهان منجر شده بدون استفاده از نیروی خلاق انسان ها امکان پذیر نبوده است. همه آثار پر ارزش اصیل و ماندنی فرهنگ بشری که زندگی انسان را معنا بخشیده ،ریشه در خلاقیت داشته است و این همه را تاریخ علم و هنر به روشنی نشان می دهد. با توجه به نقش اساسی خلاقیت در زندگی ضروری است که این توانایی ارزشمند را در ک ن پرورش دهیم.متاسفانه نظام آموزشی _تربیتی ما در خانه و مدرسه و به تبع آن در جامعه، نه تنها این توانایی را در ک ن و نوجوانان پرورش نمی دهند، بلکه باشیوه های نامناسبی که به کارمی برد ، آنرا سرکوب می کند .
د رورش خلاقیت ک ن چند نکته مهم را باید در نظر گرفت:

نخست : توجه به نقش آموزش در خلاقیت است . تحقیقات روانشناسی و تجربیات انجام شده ، تا حدودی نشان داده اند که می توان خلاقیت را پرورش داد . اعتقاد به امکان پرورش خلاقیت وسایرخصوصیتهای فردنگرش مارانسبت به تواناییهای عظیم انسانی،درجهت مثبت تغییرمی دهدومارابه جستجوی شیوههای مناسب برای رشدوشکوفایی آنهاوامی دارد .
نکته دوم : آگاهی از روند شکل گیری و رشد خلاقیت در ک ن ،شناخت عوامل تقویت کننده و بازدارنده آن و فراهم ساختن محیط و امکانات مناسبی برای پرورش این توانایی است . باید ک ن را تشویق کنیم که خود به فعالیت ، تجربه مستقیم ، مشاهده و تفکر بپردازند و از عادت دادن آن ها به حفظ و تکرار مطالب و نیز تحمیل افکار، راه حل ها و تجربیات خود به آن ها بپر م . بگذاریم خود تجربه کنند و بیاموزند و این اصل را بپذیریم که خلاقیت در شکوفا میشود.
نکته سوم اینکه پرورش خلاقیت همچون سایرخصوصیات انسانی بایدازهمان سالهای نخست زندگی آغازگردد. خلاقیت تدریجاشکل می گیرد ورشد می یابد. اوج خلاقیت ک ن تا سنین ۶-۷ سالگی است . بنابراین اگر ک ن را با شیوه های کار خلاق آشنا نسازیم نمی توانیم از آن ها انتظار داشته باشیم که در آینده افرادی نوآور و مبتکر باشند.

عنوان شماره صفحه
فصل اول:مقدمه
1-1-مقدمه ................................................ 1
2-1-متولوژی وشیوه طراحی................................... 2
3-1-چکیده ................................................ 2
منابع وماخذ .............................................. 4
فصل دوم: موضوع طرح
1-2- توضیح موضوع طرح ..................................... 5
2-2-ضرورت طرح............................................. 6
1-2-2-اه ی که این طرح در بردارد......................... 6
3-2- تاریخچه ............................................. 7
1-3-2-شهرک های علمی ...................................... 8
-4-2-اختراع .............................................. 8
1-4-2-اختراع چیست ........................................ 8
2-4-2-مخترعین ............................................ 9
منابع وماخذ .............................................. 17
فصل سوم: مطالعات پایه
1-3-مقدمه ................................................ 18
2-3-عوامل کالبدی ......................................... 18
3-3-علل انتخاب سایت ...................................... 19
4-3-معرفی محدوده سایت .................................... 20
5-3-نور سایت ............................................. 21
6-3-باد مطلوب و نامطلوب .................................. 22
7-3-موقعیت شهرتهران.................................................. 23
8-3-سابقه تاریخی شهرتهران ................................ 26
9-3-بررسی ویژگی های اقلیمی شهرتهران ...................... 28
1-9-3- پوشش گیاهی تهران ................................... 28
2-9-3-مراتع............................................... 28
3-9-3-جغرافیای استان تهران ............................... 29
10-3-معرفی منطقه یک ...................................... 30
1-10-3-مشخصات جغرافیایی منطقه یک ......................... 30
2-10-3-ویژگی های و اجتماعی منطقه .................. 31
3-10-3-دستاوردهای منطقه یک ............................... 31
منابع وماخذ .............................................. 34
فصل چهارم: نمونه های موردی
1-4-مقدمه ................................................ 35
2-4-نمونه های خارجی ...................................... 36
1-2-4-مرکز علوم آریزونا .................................. 36
2-2-4-مرکز علوم طبیعی لتونی .............................. 38
3-2-4-مرکز علوم، ریاضی وفناوری در اسکیدمور ............... 42
4-2-4-مرکز علوم طبیعی .................................... 45
5-2-4-مرکز علوم پایدار شهری معماران ....................... 50
3-4-نمونه های داخلی ....................................... 55
1-3-4-کانون مخترعین در ایران .............................. 55
2-3-4-برنامه های کانون مخترعین ............................ 55
3-3-4-رزومه کاری و فعالیت ها .............................. 56
4-4-4-چارت سازمانی کانون مخترعین .......................... 57
5-4-شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ........................... 58
1-5-4-طرح جامع شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ................ 59

2-5-4-اجزای شهرک .......................................... 60
6-4-مرکز علم و فناوری فارس ................................ 62
منابع وماخذ ............................................... 64
فصل پنجم:استانداردها و ضوابط
1-5-مقدمه . ............................................... 65
2-5-آشنایی با فضاها ....................................... 66
1-2-5-فضاهای اداری ........................................ 67
2-2-5-فضاهای آموزشی ....................................... 67
3-2-5-فضاهای فرهنگی ....................................... 67
4-2-5-فضاهای عمومی ........................................ 69
5-2-5-فضاهای خدماتی ....................................... 69
منابع وماخذ .............................................. 75

فصل ششم: مبانی نظری طراحی
1-6-مبانی نظری طرح ....................................... . 76
2-6-تحلیل یافته ها ....................................... . 77
3-6-بررسی اه طراحی ..................................... 77
1-3-6-اه فرهنگی ........................................ 77
2-3-6-اه آموزشی ........................................ 78
3-3-6-اه پژوهشی ....................................... ... 78
4-6-سیستم م ار ....................................... ...... 79
5-6-ستاره قطبی ....................................... ....... 80
منابع وماخذ ....................................... ....... 83
فصل هفتم: روند طراحی
1-7-مقدمه.................................................... 84
2-7-اه طراحی ............................................. 85
1-2-7-معیارهای طراحی ........................................ 85
2-2-7-هدف کلی ................................................ 85
-3-2-7-اه تبعی ............................................ 85
1-3-2-7-محیطی ............................................. ... 85
2-3-2-7-اجتماعی فرهنگی ....................................... 86
3-3-2-7-کالبدی ............................................... 86
3-7-اصول معماری ............................................. . 86
4-7-ملاحظات فنون ساخت ......................................... 88
5-7-جانمایی فضاها ............................................ 91
7-7-روند طراحی ............................................... 93

فصل هشتم: ارائه طرح و نتیجه گیری ..........................97

فهرست تصاویر
123- 2-گالیله ..............................................
134- 2-ماری کوری ...........................................
5- 2-انیشتین ............................................. 14
6-2-ما ول ................................................ 15
7-2- نی بور ............................................. 16
1-3-موقعیت سایت پروژ ..................................... 19
2-3- محدوده سایت ......................................... 20
3-3- نور سایت ............................................ 21
4-3- بادمطلوب ونامطلوب ................................... 22
5-3- چشم انداز تهران در روز .............................. 25
25 6-3- چشم انداز تهران درشب ................................
8-3- نقشه بیستگانه تهران .................................. 27
9-3- نقشه پستی وبلندی تهران ............................... 29
10-3 35متری قیطریه ........................................ 31
11-3- سرای محله تجریش .................................... 32
12-3- سرای محله حکمت ...................................... 32
13-3- نواحی منطقه یک ...................................... 33
14-3- محله نیاوران درمنطقه یک ............................ 33
371-4- مرکز علوم آریزونا ...................................
372-4- مرکز علوم آریزونا ...................................
383-4- مرکز علوم طبیعی لتونی ...............................
404-4- مرکز علوم طبیعی لتونی ...............................
415-4- مرکز علوم طبیعی لتونی ...............................
416-4- مرکز علوم طبیعی لتونی ...............................
427-4- مرکز علوم وفناوری اسکیدمور ..........................
438-4- مرکز علوم وفناوری اسکیدمور ..........................
439-4- مرکز علوم وفناوری اسکیدمور ..........................
4410-4- مرکز علوم وفناوری اسکیدمور .........................
4511-4- مرکز علوم طبیعی ....................................
4612-4- مرکز علوم طبیعی ....................................
4613-4- پلان طبقه اول مرکزعلوم طبیعی ........................
4714-4- پلان طبقه دوم مرکزعلوم طبیعی ........................
4715-4- پلان طبقه سوم مرکزعلوم طبیعی ........................
4816-4- پلان طبقه چهارم مرکزعلوم طبیعی ......................
4817-4- مرکزعلوم طبیعی .....................................
4918-4- مرکزعلوم پایدار شهری معماران .......................
5019-4- مرکزعلوم پایدار شهری معماران .......................
5120-4- مرکزعلوم پایدار شهری معماران .......................
5221-4- مرکزعلوم پایدار شهری معماران .......................
5322-4- مرکزعلوم پایدار شهری معماران .......................
5423-4- واحدهای قابل استقرار درشهرک تحقیقاتی اصفهان ........

5924-4- شهرک تحقیقاتی اصفهان ...............................
6025-4- شهرک تحقیقاتی اصفهان ...............................
6126-4- شهرک تحقیقاتی اصفهان ...............................
6127-4- مرکز علم وفناوری فارس ..............................
6327-4- مرکز علم وفناوری فارس ..............................
1-6- ستاره قطبی .......................................... 28
1-7- سیستم م ار ......................................... 89
2-7- طبقه همکف ........................................... 91
3-7- طبقه اول بخش اداری .................................. 92
4-7- طبقه اول بخش آموزشی ................................. 92
5-7- لکه گذاری اولیه طبق قوانین نیوتن .................... 93
6-7- جاگذاری بر روی تقسیم بندی م ار ..................... 94
7-7- نقطه عطف ............................................ 95
8-7- سیستم م ار در نما .................................. 96


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله کانون پرورش فکری ک ن,مطالعات,پروژه کانون پرورش فکری ک ن,پروپوزال کانون پرورش فکری ک ن,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه کانون پرورش فکری ک ن,معماری, رایگان,طراحی کانون پرورش فکری ک ن, مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی کانون پرورش فکری ک ن,نمونه م,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی کافه کتاب
مطالعات طراحی فرهنگسرای خط و خوشنویسی با رویکرد تعاملات اجتماعی
مطالعات طراحی مرکز موسیقی فولکوریک با رویکرد معماری معناگرا
مطالعات سینما ، word
مطالعات فرهنگسرای کودک ، word
مطالعات فرهنگسرا ، word
مطالعات طراحی نمایشگاه و خانه لباس با رویکرد هنر اقوام ایران
مطالعات طراحی خانه و مرکز ملی ن با رویکرد نقش ن در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و ... در جامعه
رساله طراحی و معماری مرکز هنرهای بصری
مطالعات طراحی خانه موسیقی
مطالعات طراحی موزه هنر و معماری در کرمان
رساله طراحی خانه موسیقی با نگاه به موسیقی کلاسیک و رویکرد روانشناسی محیط
مطالعات طراحی خانه موسیقی با رویکرد معماری سنتی به همراه نقشه ها
مطالعات طراحی مرکزهنرهای تجسمی با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی سالن موسیقی،رساله طراحی کنسرت هال
مطالعات طراحی استودیوی ضبط موسیقی ، مرکز ضبط موسیقی
مطالعات طراحی خانه موسیقی با رویکرد فرهنگ ایرانی ی
مطالعات طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اصیل ایرانی
،خانه خط و خوشنویسی،رساله طراحی معماری
مطالعات طراحی خانه ی هنرمندان با رویکرد معماری پایدار