رسانه
رسانه

مطالعات طراحی خانه آواز ایرانیمطالعات طراحی خانه آواز ایرانی

درخواست حذف اطلاعات
مطالعات طراحی خانه آواز ایرانی

تاریخ ایجاد 24/05/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 110 برگ ورد و دارای منابع متنی قیمت: 25000 تومان حجم فایل: 7625 kb تعدادمشاهده 169


چکیده:

طی سالها کار در کنار اساتید موسیقی بار ها با مشکل عدم وجود فضایی مناسب برای تمرین گروهی برخورد شد.سالیان بعد با ورود به عرصه معماری ، یکی از مهم ترین دغدغه ها طراحی مکانی مناسب برای موسیقی شد.با حضور در فضای موسیقی موجود در کشور مثل تالار وحدت تهران ، صحبت با اساتید موسیقی و معماری و بررسی نمونه های موردی خارجی ، ویژگی های یک محیط مناسب از لحاظ موسیقی و معماری گرد آوری گردید.

این پروژه در چهار فصل نوشته شده است .

فصل اول : مقدمه است که به بررسی موسیقی ایرانی ، سرگذشت موسیقی ، سیر تکاملی آن در میان سلسله های مختلف و دستگاه های موسیقی پرداخته شده است.

فصل دوم : به مطالعه بستر طرح می پردازد.

فصل سوم : مطالعات کالبدی و تجزیه و تحلیل سایت می پردازد.

فصل چهارم : بررسی نمونه های موردی و مطالعات تطبیقی می باشد .

فهرست مطالب

مقدمه...............................................................................................................................1
موضوع تحقیق........................................................................................................................2
ضرورت تحقیق.......................................................................................................................2
روش تحقیق...........................................................................................................................2
اه ..................................................................................................................................3
فصل اول: مفاهیم واصول اولیه پروژه ......................................................... 4
شناخت موضوع فرهنگ.............................................................................................................5
1-1-تعریف فرهنگ ................................................................................................................5
1-2-ریشه واژة فرهنگ...........................................................................................................5
1-3-کاربرد واژة فرهنگ......................................................................................................... 6
1-4-تعاریف مفهومی فرهنگ .....................................................................................................6
-4-1-تعاریف جنبه تشریحی .......................................................................................................6
1-4-2-تعاریف جنبه تاریخی.....................................................................................................6
1-5- فرهنگ، در زبان های اروپایی .............................................................................................7
1-6- فرهنگ در زبان عربی.......................................................................................................7
مفهوم هنر.............................................................................................................................9
تعریف هنر .........................................................................................................................10
هنر و تنوع در تعاریف آن.......................................................................................................11
هنر و دین..........................................................................................................................11
پیدایش هنر...........................................................................................................................12
طبقه بندی هنرها....................................................................................................................13
ریشه های هنرهای مختلف ........................................................................................................14
تشکل هنرهای مختلف .............................................................................................................14
نتیجه گیری..........................................................................................................................16
موسیقی...............................................................................................................................17
موسیقی چیست......................................................................................................................20
صوت.............................................................................................................................. 20
نت چیست............................................................................................................................20
ارکان موسیقی.......................................................................................................................21
1-ضرب یا ریتم ...................................................................................................................21
2ـ ملودی یا لح21...................................................................................................................
3ـ هارونی یا هماهنگی .........................................................................................................21
فرم موسیقی.....................................................................................................................23
عوامل اجرایی موسیقی........................................................................................................23
الف) صدای انسانی..............................................................................................................23
ب) سازها ........................................................................................................................24
فرم های اجرای موسیقی ........................................................................................................24
الف) موسیقی آوازی ............................................................................................................25
1ـ موسیقی مذهبی و موسیقی آئینی...............................................................................................26
2-تصنیف....................................................................................................................... 26
3ـاپرا............................................................................................................................26
ب)موسیقی سازی.............................................................................................................. 27
1ـ سمفونی........................................................................................................................27
2ـ سو ییت...........................................................................................................................27
3ـ کنسرتو...........................................................................................................................27
ج) موسیقی الکترونیک .........................................................................................................27
1ـ موسیقی کنسرت.................................................................................................................27
2ـ موسیقی الکترو نیک............................................................................................................28
3ـ موسیقی برای تایپ..............................................................................................................28
4ـ موسیقی الکترو آ تیک........................................................................................................28
5ـ موسیقی تجربی..................................................................................................................28
6ـ موسیقی آکو سماتیک............................................................................................................28
7ـ موسیقی مختلط...................................................................................................................28
نتیجه گیری .......................................................................................................................29
ریشه های مو سیقی بین المللی.....................................................................................................30
فصول مشترک معماری و موسیقی .............................................................................................31
1- اشتراکات و پیوندهای موسیقی و معماری....................................................................................31
ج ی و پیوندهای موسیقی و معماری...................................................................................33
2- آ تیک و موسیقی ..........................................................................................................34
الف) صفات مثبت آ تیکی......................................................................................................34
1- پری صوت....................................................................................................................34
2- وضوح.........................................................................................................................34
3- صمیمیمت......................................................................................................................36
4- زنده بودن......................................................................................................................36
5- گرمی...........................................................................................................................37
6- بلندی صدای مستقیم...........................................................................................................37
7- بلندی صدای واخنا (پس آوا) ..................................................................................................38
8- درخشندگی.......................................................................................................................39
9- پخشایی ..........................................................................................................................39
10- تعادل...........................................................................................................................40
11- ترکیب..........................................................................................................................40
12- ترکیب ار تر................................................................................................................40
13- حاضر جو (فوریت پاسخ)..............................................................................................41
14- بافت............................................................................................................................41
15- از اکو (پژواک)......................................................................................................42
16- از نوفه (صداهای ناخواسته).......................................................................................42
جمع بندی کلی از صفات مثبت آ یتکی (غیروابسته).......................................................................43
ب) صفات منفی آ تیکی.........................................................................................................44
معماری و موسیقی ایرانی..........................................................................................................47
تاریخ معماری ایران................................................................................................................47
شیوه های معماری ایران قبل از .............................................................................................47
شیوه پارسی.........................................................................................................................47
سلوکیان..............................................................................................................................47
شکانیان...............................................................................................................................47
ساسانیان.............................................................................................................................48
سبک یا شیوه های معماری ی در ایران.......................................................................................48
شیوه اسانی.......................................................................................................................48
شیوه رازی..........................................................................................................................49
شیوه اصفهانی.......................................................................................................................51
معماری ایران در عهد افشاریه و زندیه..........................................................................................52
دوره قاجاریه........................................................................................................................52
معماری معاصر....................................................................................................................52
ریشه های موسیقی سنتی ایران و فضای لازم برای اجرای آن................................................................53
الف) آوازهای مذهبی...........................................................................................................53
ب) موسیقی فولکوریک ایران...................................................................................................53
ج) موسیقی شهری................................................................................................................53
د) موسیقی عرفانی................................................................................................................54
موسیقی ایران در طول تاریخ....................................................................................................55
موسیقی ایران در دوران باستان..................................................................................................55
دوران هخا ...................................................................................................................55
الف) موسیقی مذهبی..............................................................................................................55
ب ) موسیقی رزمی یا جنگ55.....................................................................................................
ج) موسیقی مجلسی ................................................................................................................55
دوره اشکانیان........................................................................................................................56
موسیقی ایران در دوران ساسانیان...............................................................................................56
موسیقی دوره ی...............................................................................................................57
تاریخچه مدارس موسیقی...........................................................................................................60
الف) تاریخچه هنرستان عالی موسیقی............................................................................................60
موزیک نظام.........................................................................................................................60
کلاس موزیک.......................................................................................................................60
مدرسه موزیک....................................................................................................................60
فصل دوم: مطالعات بستر طرح.................................................................62
مطالعات کالبدی ....................................................................................................................63
تاریخچه تهران بزرگ..............................................................................................................63
تقسیم بندی استان تهران ...........................................................................................................64
موقعیت جغرافیایی..................................................................................................................64
موقعیت استان تهران...............................................................................................................64
تقسیمات استان......................................................................................................................65
ساختار اجتماعی و اقتصادی شهر تهران......................................................................................... 66
جمعیت استان تهران................................................................................................................66
طرح جامع شهر تهران.............................................................................................................67
شاخصهای مهم شهر تهران.........................................................................................................67
الف - حرم مطهر (ره).................................................................................................67
ب- برج ......................................................................................................................68
ج- برج یادمان(میلاد)...............................................................................................................68
مخاطرات طبیعی [ز له ].........................................................................................................68
شرایط اقلیمی منطقه.................................................................................................................69
مشخصات جغرافیایی تهران........................................................................................................70
ناهمواریهای استان تهران..........................................................................................................70
آب وهوای استان تهران.............................................................................................................71
بارش.................................................................................................................................72
دما....................................................................................................................................73
تابش آفتاب...........................................................................................................................74
باد و طوفان..........................................................................................................................74
رطوبت............................................................................................................................... 76
شیب زمین ..........................................................................................................................77
فرم ساختمان ........................................................................................................................77
نتیجه گیری .............................................................................................................78
فصل سوم: مطالعات کالبدی.....................................................................79
شناخت مخاطب...........................................................................................................80
تجزیه وتحلیل وآنالیز سایت.......................................................................................................82
شکل و مساحت زمین...............................................................................................................82
شکل زمین ........................................................................................................................83
میزان و جهت شی84...................................................................................................................
کاربری های اطراف سایت.........................................................................................................85
آنالیز سایت...........................................................................................................................86
فصل چهارم :مطالعات تطبیقی..................................................................87
1- شهر موسیقی فاز اول:مدرسه عالی موسیقی و پاریس........................................................88
2- » سفر با موسیقی»- فاز دوم شهر موسیقی پاریس...................................................................91
3-مدرسه جولیارد: مدرسهای برای موزیسین ها،هن یشه ها و بالرین ه.....................................................95
فصل پنجم :طراحی وارائه الگوی پیشنهادی.................................................101
منابع و ماخذ ......................................................................................................................110


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله خانه آواز ,مطالعات,پروژه خانه آواز ,پروپوزال خانه آواز ,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان , مطالعات طراحی ,خانه آواز ,معماری, رایگان,طراحی خانه آواز , مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی خانه آواز ,نمونه موردی, ,نامه , ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی کافه کتاب
مطالعات طراحی فرهنگسرای خط و خوشنویسی با رویکرد تعاملات اجتماعی
مطالعات طراحی مرکز موسیقی فولکوریک با رویکرد معماری معناگرا
مطالعات سینما ، word
مطالعات فرهنگسرای کودک ، word
مطالعات فرهنگسرا ، word
مطالعات طراحی نمایشگاه و خانه لباس با رویکرد هنر اقوام ایران
مطالعات طراحی خانه و مرکز ملی ن با رویکرد نقش ن در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و ... در جامعه
رساله طراحی و معماری مرکز هنرهای بصری
مطالعات طراحی خانه موسیقی
مطالعات طراحی موزه هنر و معماری در کرمان
رساله طراحی خانه موسیقی با نگاه به موسیقی کلاسیک و رویکرد روانشناسی محیط
مطالعات طراحی خانه موسیقی با رویکرد معماری سنتی به همراه نقشه ها
مطالعات طراحی مرکزهنرهای تجسمی با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی سالن موسیقی،رساله طراحی کنسرت هال
مطالعات طراحی استودیوی ضبط موسیقی ، مرکز ضبط موسیقی
مطالعات طراحی خانه موسیقی با رویکرد فرهنگ ایرانی ی
مطالعات طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اصیل ایرانی
،خانه خط و خوشنویسی،رساله طراحی معماری
مطالعات طراحی خانه ی هنرمندان با رویکرد معماری پایدار