رسانه
رسانه

طراحی فرهنگسرا با رویکرد تاثیر تکنولوژی بر فرهنگ جامعهطراحی فرهنگسرا با رویکرد تاثیر تکنولوژی بر فرهنگ جامعه

درخواست حذف اطلاعات
طراحی فرهنگسرا با رویکرد تاثیر تکنولوژی بر فرهنگ جامعه

تاریخ ایجاد 05/06/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 197 برگ ورد قیمت: 45000 تومان تعدادمشاهده 174


فصل اول : مطالعات پایه

فصل دوم : مبانی نظری

فصل سوم : تاریخچه و مبانی طراحی

فصل چهارم : استانداردها و ضوابط طراحی

فصل پنجم : برنامه فیزیکی و ریز فضاها

فصل ششم : سایت و موقعیت قرارگیری طرح

فصل هفتم : نمونه های موردی و تطبیقی

فصل هشتم : سازه و تاسیسات

فصل نهم :طرح و نقشه های طرح

منابع و ماخذ

بخشی از مطلب
فصل اول
چرایی و چگونگی فرهنگ
اگر فرهنگ را به معنی کوشش های انسان برای ء نیازهای خود و غلبه بر طبیعت بدانیم آنگاه می توانیم آن را به دو قسمت فرهنگ مادی و فرهنگ غیر مادی یا معنوی تقسیم کنیم. فرهنگ مادی , شامل اشیاء قابل لمس است مثل مسکن ,وسایل زندگی , وسایل و ابزار و دوات هواپیما , اتومبیل , ماشین آلات , در عناصر فرهنگ آنچه را که مادی نیست فرهنگ معنوی گویند هنر ,زبان , ادبیات , فلسفه ، سیاست, افکار و عقاید , نحوه فکر و استدلال قوانین و علوم در این زمینه جای می گیرند.
فرهنگ مادی و غیر مادی بیک نسبت و آهنگ پیشرفت نمی کنند بلکه معمولاً فرهنگ مادی سریعتر دگرگون می گردد از این رو شکافی بین این دو پدیده می آید که آن را پس افتادگی یا تا فرهنگی می نامند . به بیان دقیقتر تأ فرهنگی ,پس افتادن یک عنصر فرهنگی از سایر عناصر است . فرهنگ معنوی بدنه اصلی یک فرهنگ ملی است . همین بدنه است که قدرت روحی و نیروی حیاتی یک ملت را مشخص می کند, همین بدنه است که باید به دل و جان در نگهداشت آن کوشید ,زیرا فرهنگ معنوی نقطه تعالی و فرازگاه حیات ملی است .
هر فرهنگ حاوی تعاریفی از حقایق موجود است که بر پایه آن، معارف مردمش را شکل می دهد, این مفاهیم شامل اعتقادات مذهبی , باورهای ساسی, اساطیر , تئوریهای علمی و امثال آن می گردد مثلاً در فرهنگ ی اعتقاداتی در مورد خلقت انسان , آینده بشریت و ماهیت وجود و رابطه خالق با مخلوق و غیره وجود دارد .
ارتباط تکنولوژی با فرهنگ جامعه
از آنجا که مفاهیم از طریق زبان بعنوان یک واسطه در رابطه ای مستقیم با تفکرات و تجسمات انسانها از حقایق موجود است بدین جهت بسیاری از جامعه شناسان زبان را کلید درک مفاهیم ذهنی می دانند , به بیان دیگر افکار هر مردمی در قالب سمبل های صوتی و بعضی اوقات اشارات , تصویر , حرکات بدنی و امثال آن خلاصه می شود, این سمبل هاست که زبان هر قومی را تشکیل می دهد , بنابراین لغات صرفاً اصولی نبوده بلکه در آن افکار و تجربیات انباشته می باشند.
فرهنگ مادی هر جامعه همچنانکه گفته شد شامل مجموعه دست آوردهای مادی یا تکنولوژی آن جامعه است . یکی از جامعه شناسان بنام لوئیس منفرد در بحث از تکنولوژی و فرهنگ می نویسد :تکنولوژی در خارج از فرهنگ قرار نمی گیرد و بر ع جزئی از آنست .
بعبارت دیگر تکنولوژی عنصری است از فرهنگ زیرا پیشرفت تکنولوژی کاملاً وابسته به پیشرفت علم است و در این زمینه جامعه شناسی کاملاً نشان داده است که پیشرفتهای علمی وابسته به ارزش ها و جهان بینی های خاص و یا در رابطه با جهت ی های مذهبی یک جامعه است .در این زمینه "ما وبر" در مطالعه علمی خود نشان داده است که پروتستانتیسم کالون در مقابل علم گرایش کاملاً مساعد و مناسب و فعالی داشته است تا کاتولیسیم .
به عقیده ما و بر در نظر پروتستانها , علم خداوند و مشیت های وی را نمی توان درک کرد مگر یا آگاهی بر کارهای خداوند . علمی که مورد توجه آنها قرار گرفت در ابتداء فیزیک و سپس سایر علوم طبیعی و خصوصاً ریاضیات بود. در آنها این امیدواری بود که از آگاهی تجربی قوانین الهی طبیعت پی به آگاهی در باره اساس و مبداء عامل برسند. بنابراین تفکر پروتستانی و فرهنگ طبقه بوروژو با در آمیختن, نهایتاً تاثیر عمیقی بر روی طرز فکر جامعه تکنولوژیک جدید نمودند و می توان تصدیق نمود که بدون چنین پیوندی بین مذهب و فرهنگ طبقه مسلط که در قرون هفده و هیجده اتفاق افتاد جامعه غربی با آنچه که امروز هست تفاوت بسیار زیادی داشت . عامل تکنیکی متغیری است قوی ولی اهمیت و تاثیر حقیقی تکنولوژی را بدون در نظر گرفتن کادر فرهنگی (فرهنگ معنوی )آن نمی توان درک نمود.
تکنوپولی
«تکنوپولی» (1) نام اثری است از نویسنده و منتقد فقید یی، نیل پستمن (2002ـ1931) که در بین آثار وی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی در این اثر، با رد نظریه خنثی بودن تکنولوژی، به تأثیرات و پیامدهای ورود و گسترش تکنولوژی در عصر جدید پرداخته و جامعه ی و فرهنگ حاکم بر آن را ـ که به عنوان تمدن و فرهنگ اعلای بشر شناخته می شود ـ مورد نقد و بررسی قرار داده است. آنچه در پی می آید، خلاصه ای است از گفت وگوی «بریان لمب» با وی که به توضیح برخی مطالب و موضوعات این اثر پرداخته است.
آقای پستمن! به طور کلی، در این کتاب می خواهید به بیان چه چیزی بپردازید؟
امروز در فرهنگ ، شاهد تسلیم شدن نهادهای اجتماعی در مقابل حاکمیت، استیلا و سیطره ی تکنولوژی هستیم. به عبارت دیگر، این کتاب به نحوه ی شکل گیری و گسترش آیین جدیدی می پردازد؛ آیینی بر پایه ی این باور که پیشرفت و تعالی بشری و نوآوری های تکنولوژیکی یک موهبت است و بهشت در سایه ی تسلیم هر چه بیشتر در برابر تکنولوژی، قابل تحقق است.
در اینجا تعریف شما از تکنولوژی چیست؟
در این کتاب، نوعی ا ام من را بر آن داشته است تا تعریف نسبتاً مبسوط تری از این مقوله داشته باشم و در این تعریف، نه صرفاً نظام ماشینی و نمادهای آن، هم چون تلویزیون و کامپیوتر را از این مقوله می دانم، بلکه فنون و تکنیک ها را نیز از مصادیق تکنولوژی می شناسم. در تعریف من از تکنولوژی، این گروه دوم «تکنولوژی های نامرئی» خوانده می شوند، چرا که عمده ی مردم، آنها را در حوزه ی نظام ماشینی نمی گنجانند. در این تعریف، تکیه بر آمارها، نظرسنجی ها و نیز الگوی بوروکراسی موجود، همه و همه جزیی از تکنولوژی اند و اصلاً هر را ار و الگوی نظام مندی که از قابلیت تکرار برخوردار باشد و نگاه و تفکر آدمی نسبت به دنیای پیرامونش را به نحوی محدود سازد، جزیی از تکنولوژی است.
تلویزیون،تکنولوژی؛فرهنگ
سال ها پیش، صحبت مفصلی درباره ی تلویزیون داشتیم و حال این سؤال قابل طرح است که اصولاً تأثیر تکنولوژی بر تلویزیون و نیز تأثیر آن بر جامعه ما چیست؟
در مصاحبه پیشین، موضوع اصلی بحث، حول و حوش کت بود که به «تلویزیون» اختصاص داده بودم، در آن مصاحبه، دریافتم که شما فهم جامع و کاملی از تأثیر تلویزیون بر فرهنگ ما ندارید. درک مناسب، مست م آن است که به تلویزیون به مثابه نوعی از یک نظام آکنده از فنون و تکنولوژی که به فرهنگ ما شکل می بخشند، بنگرید. به عنوان مثال، اگر ی بخواهد نسبت به آنچه که در حیات اجتماعی اتفاق افتاده است، درک درستی داشته باشد، باید حتماً در مورد تلویزیون و البته مقولاتی دیگر همانند، فا ، تلفن، دی وی دی و … که آدمی را از عرصه های اجتماعی به حاشیه می راند و آنها را در منازلشان نگه می دارد تا به نوعی خصوصی سازی در حیات ییان بینجامد، توجه کافی داشته باشد.
برخی با شنیدن این موضوع که در آینده، مردم با استفاده از تلویزیون، کامپیوتر و تلفن، می توانند در منازل خود نشسته و به ید و فروش بپردازند، رأی دهند و از علایق خود صحبت به میان آورند و دیگر برای انجام این امور نیازی به حضور در خیابان ها نداشته باشند، سخت به وجد می آیند. در چنین رهگذری است که فضایی شکل می گیرد که دیگر نیاز به ملاقات با هم نوعان وجود ندارد و این مجموعه از تکنولوژی هاست که ما را به نوعی حیات خصوصی و فردی فرو می برد و از دیگران منزوی می سازد. در حقیقت، تلویزیون در کنار دیگر تکنولوژی های این عصر، همه چیز را به نوعی از نو تبیین و تعریف می کند.
به عنوان مثال، تلویزیون مقوله ای به نام «مناظره» را به نوعی دیگر تعریف نموده است. همین که دو یا سه نامزد انتخاباتی در جلوی دوربین تلویزیون قرار می گیرند و به هر کدام در قبال سؤالی مشکل، دو دقیقه وقت برای جواب داده می شود و به مخالفین و منتقدین آنها یک دقیقه اجازه ی صحبت می دهند، چنین روندی را «مناظره» می نامیم! این خود تعریف جدیدی از این مقوله است که تلویزیون زمینه ساز آن بوده است. یکی دیگر از نکات جالب توجه در مورد تکنولوژی، بازنمایی و تعریف جدیدی است که این مقوله بر گستره ی «زبان» دارد. تکنولوژی با ارایه معانی متفاوت از واژگان قدیمی که عمدتاً هم بدون آگاهی ما صورت می پذیرد، زبان بشری را تحت الشعاع خود قرار داده است.
به راستی این تأثیر، تأثیری خوب یا بد است؟
من در این اثر خود، عمیقاً به تأثیرات نامطلوب آن تکیه کرده ام و این نگاه در اکثر آثار من محسوس است.تکنولوژی، در واقع در کنار چیزهایی که برای شما به ارمغان می آورد، چیزهایی را از شما بازمی ستاند. هم اکنون در گرایشی حاکم شده که ما را بر آن داشته تا با شادمانی فراوان به استقبال تکنولوژی رفته و سخت به ستایش آن بپردازیم (که البته یکی از دلایل اصلی تألیف این کتاب، همین دلیل بوده است) و از ارمغان هایش بگوییم، به طوری که هر یی، امروز می تواند درباره لیزر، کامپیوتر، تلویزیون و دیگر تکنولوژی های نوین، حداقل نیم ساعت برای شما صحبت کرده و به تعریف و تمجید از آنها بپردازد. اما کمتر ی پیدا می شود که بتواند از آسیب های تکنولوژی صحبت کند. از همین رو است که من این اثر را از نقطه نظر دوم یعنی آسیب های تکنولوژی نوشته ام؛ آسیب هایی که با تغییر در نهادهای اجتماعی و رفتارهای روانی ما ملازم شده است و در آینده نیز ادامه خواهد یافت. البته این بدان معنا نیست که من از برخی از جنبه های مثبت تعدادی از تکنولوژی های جدید غافل مانده باشم.
شما در آثار خود، از مقوله ی «مذهب» زیاد سخن به میان آورده اید. اصولاً از دیدگاه شما تأثیر تکنولوژی بر مذهب چیست؟
باور و ایمان ما به تکنولوژی، باعث سست شدن معنویات زندگی بشری شده است. اصولاً تکنولوژی با نوعی خاص از عقلانیت ملازم می باشد که این نوع از عقلانیت، با افت معنویات همراه است. بله! تکنولوژی با خود شگفتی هایی به ارمغان می آورد، با هواپیما پرواز می کنیم، پنی سیلین بیماری های ما را درمان می کند و به کمک تلویزیون می توانیم جاهای دوردست را ببینیم. بنابراین و به واسطه ی همین ویژگی صریح و عینی تکنولوژی است که به آن جایگاه خاصی می بخشد. اینها در واقع نمادهایی از توانایی هایی است که بشر پیشین گه گاه با عبادت و ایمان به خدا می توانست بدان ها دست یابد؛ اما امروزه با اتکای به تکنولوژی و به مدد ابزار نوین، هر ی می تواند به آنها نایل آید.
من در این اثر بر آن بوده ام تا آغاز این روند، یعنی قرن هفدهم را که بشر در آن با اعتقاد به پیشرفت و با استفاده از تکنولوژی، نگاه دینی اش تضعیف شد، مورد بررسی قرار دهم. قرن هفدهم، آغاز تغییر در باورها و نگرش های دینی بشر بود. بشر عصر مدرن، همواره بر این عقیده بود که اگر بتواند نظام ماشینی پیشرفته و کارآمدتری را بسازد و به فنون پیچیده تری دست یابد، می تواند خود را به سعادت جاودانه برساند. هم اکنون افراد متعددی حتی بر این عقیده پافشاری می کنند که می توانیم با اتکای به تکنولوژی، بر مسأله مرگ نیز چیره شویم؛ مسأله ای که همواره مشکل غایی بشریت بوده و در نظام های دینی ما نیز همواره از جایگاهی خاص برخوردار بوده است. اصلاً من بر این عقیده ام که یکی از مهم ترین بخش های نظام دینی ما، یاری رسانیدن آن به ما در مواجهه با شه ی مرگ است.
اما در نظام تکنولوژیک، بشر احساس نیاز و اتکای به چیزی به نام عقیده و باور را ندارد. با تکیه به علم و تکنولوژی است که ما می توانیم آدمی را به نحوی منجمد سازیم تا در آینده، راهی برای درمان بیماری ای که می تواند عامل مرگ وی باشد، بی م و بدین شکل او را درمان کنیم، اما توصیه ی من درباره ی این نگاه، آن است که هیچ نگرانی ای به خود راه ندهید و تنها ایمان خود را به باورهای مذهبی حفظ کنید.
اما نکته دیگری که باید بدان اشاره کنم و در اثر خود به آن پرداخته ام، نحوه ی حضور و تأثیرگذاری مظاهر تکنولوژی در عرصه جامعه است. همین طور که در این اثر هم اشاره کرده ام، اگر در اواسط قرن پانزدهم، صنعت چاپ جای خود را در اروپا باز کرد، پس از گذشت پنجاه سال، دیگر شما یک اروپا به علاوه ی صنعت چاپ ندارید بلکه شما یک اروپای جدید دارید؛ زیرا همه چیز از نظام های گرفته تا نظام های مذهبی و دینی موجود از آن متأثر شده اند.
اگر در سال 1964، تلویزیون به داخل منازل یی ها رفت، دیگر در سال 1960 یک به علاوه ی تلویزیون ندارید، بلکه یک جدید وجود دارد؛ یی که تحت تأثیر تلویزیون، روابط اجتماعی اش تغییر یافته و نگرش مردمانش نسبت به مقوله ای همچون «کودکی» عوض شده است. این ی جدید، یی است با نظام متفاوت، یی که حتی واژگان کهن زبان مردمش تحت تأثیر تلویزیون، معانی جدیدی به خود گرفته است. به صنعت چاپ اشاره . با گذشت سیصد سال از ورود این صنعت، فرهنگ غربی گام به گام خود را با آن همراه و همگام ساخت تا این که توانستیم الگوهای نوینی از حیات اقتصادی، شه های بدیع ، باورهای جدید و بالا ه نظام آموزشی متفاوتی را شکل دهیم و این تغییرات، همه و همه متأثر از صنعت چاپی بوده است، اما وضعیت امروز ما واقعاً متفاوت است، چرا که تکنولوژی های بی شمار جدیدی به عرصه ی اجتماع پا گذاشته اند و همراهی و همگامی ما با آن، به تغییرات گسترده ای در موجودیت ما می انجامد.
اگر امروزه من را اولین کشور «تکنوپولیکی» می خوانم، عمدتاً بدین خاطر است که این فرهنگ، بیش از دیگر فرهنگ ها خود را تسلیم تکنولوژی کرده است؛ به نحوی که اساساً سرنوشت ما به تکنولوژی گره خورده است. البته در این روند شاهدیم که آلمانی ها، ژاپنی ها و کره ای ها هم سخت در پی دنبال فرهنگ یی و تبدیل جوامع خود به جوامعی با الگویی مبتنی بر تکنوپولی یا همان سیطره ی تکنولوژی بر فرهنگ هستند.
آقای پستمن! در این اثر، از جوامعی که از ابزار استفاده می کنند، صحبت کرده اید و این که تعداد آنها در عصر حاضر بسیار محدود است. مراد شما از آنها چیست و چه ویژگی هایی دارند؟
تصور من آن است که جوامعی را که عمدتاً جهان سوم می نامند، کم ش آن کشورهایی هستند که فرهنگ شان بر استفاده از ابزار مبتنی شده است؛ یعنی مردمی که نمادهای حیات شان یعنی سیاست، مذهب، نظام آموزشی و … به سیطره ی تکنولوژی درنیامده است. آنها صاحبان ابزار و وسایل سنتی اند، ابزارسازند و برای رفع مشکلات مادی شان به ساخت و اختراع ابزار روی می آورند و تفاوت شان با جوامع تکنولوژی زده آن است که به این ابزار اجازه نمی دهند که بر حیات اجتماعی و نمادهای حیات فرهنگی شان استیلا یابند.
تکنوکراسی
و اما تعریف شما از تکنوکراسی چیست؟
تکنوکراسی یک فرهنگ است؛ فرهنگی که در آن شاهد رقابت جدی تکنولوژی با دنیای اجتماعی و نمادین سنتی هستیم. نماد مناسبی از تکنوکراسی در قرن نوزدهم بود. یعنی دو دیدگاه، یکی تکنولوژیکی، یا آنچه را که نگاه انسان مدارانه می نامیم (و البته هر دو یک ماهیت دارند) در برابر نگاه سنتی به مذهب، آموزش و سیاست، در مواجهه با یکدیگر قرار گرفتند. اما با این وجود و به رغم گذشت حدود دو قرن، هنوز هم تکنولوژی این قدرت لازم را پیدا نکرده است که دنیای سنتی را کاملاً به دنیای تخیلی و غیرواقعی مبدل سازد؛ هر گاه دنیای تکنولوژیکی کاملاً بر دنیای سنتی غلبه کند، در واقع ما به طور کامل به دام «تکنوپولی» کشیده شده ایم.


کلمات کلیدی مرتبط:
فصل اول : مطالعات پایه , ,فصل دوم : مبانی نظری , ,فصل سوم : تاریخچه و مبانی طراحی , ,فصل چهارم : استانداردها و ضوابط طراحی , ,فصل پنجم : برنامه فیزیکی و ریز فضاها , ,فصل ششم : سایت و موقعیت قرارگیری طرح , ,فصل هفتم : نمونه های موردی و تطبیقی , ,فصل هشتم : سازه و تاسیسات , ,فصل نهم :طرح و نقشه های طر,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی کافه کتاب
مطالعات طراحی فرهنگسرای خط و خوشنویسی با رویکرد تعاملات اجتماعی
مطالعات طراحی مرکز موسیقی فولکوریک با رویکرد معماری معناگرا
مطالعات سینما ، word
مطالعات فرهنگسرای کودک ، word
مطالعات فرهنگسرا ، word
مطالعات خانه اپرا، word
مطالعات طراحی نمایشگاه و خانه لباس با رویکرد هنر اقوام ایران
مطالعات طراحی خانه و مرکز ملی ن با رویکرد نقش ن در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و ... در جامعه
رساله طراحی و معماری مرکز هنرهای بصری
مطالعات طراحی خانه موسیقی
مطالعات طراحی موزه هنر و معماری در کرمان
رساله طراحی خانه موسیقی با نگاه به موسیقی کلاسیک و رویکرد روانشناسی محیط
مطالعات طراحی خانه موسیقی با رویکرد معماری سنتی به همراه نقشه ها
مطالعات طراحی مرکزهنرهای تجسمی با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی سالن موسیقی،رساله طراحی کنسرت هال
مطالعات طراحی استودیوی ضبط موسیقی ، مرکز ضبط موسیقی
مطالعات طراحی خانه موسیقی با رویکرد فرهنگ ایرانی ی
مطالعات طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اصیل ایرانی
،خانه خط و خوشنویسی،رساله طراحی معماری