رسانه
رسانه

یـاد بگـیریم بـا فـرهـنگ باشیـم..یـاد بگـیریم بـا فـرهـنگ باشیـم..

درخواست حذف اطلاعات

فـرهـنگ یـعنـی...


خـودمـان را کـنـترل کنـیم،

اگـر خـطایی از ـی سر زد سـریـع بـه پـای بـد بودنش نگذاریم

فـرهـنگ یـعنـی...


تـوی کـار دیـگران سـرک نـکشی، زنـدگی هـر مال خودشه

فـرهـنگ یـعنی..


واسـه چـیزی کـه مــال خــودمـون نـیست ارزش قـایل بـاشیم

فــرهنگ یــعنی..

بـه بـچه هـامون بگـیم دروغـگو دشمن خـداست بعد تلفن که زنگ می زنه

بـابـاهـه بـه بـچش نـگه بـگو مـن خـونـه نـیسـتم

فــرهنـگ یعــنی..

لـهجه دیــگران را مسـ ه نکنـیم .

فــرهنگ یــعنی..


کـسی تــو گــوشی خـود عکـسی به مـا نشان داد

عـ هـای قــبلی و بـع را نـبیـنیم .

فــرهنگ یـعنی..

دخــتر هــمسایه 30 سـالـشه چــرا ازدواج نـکرده

چــرا خــواستگار نــداره الان تـرشیـده میـشه به ما ربطی نداره