رسانه
رسانه

حــــــرف دلدوای دل گـرفتـگی...

درخواست حذف اطلاعات

دلـت که گـرفـت


کـمـی زل بـزن


کـمـی نـجـوا کـن


کـمـی اشـک بـریـز


دیـگر خـبـری از دل گـرفـتگی نـیسـت...
وبـلاگ بـرتـر...

درخواست حذف اطلاعات

بـه نـام خــدا

تـشکر میـکنم از بـزرگوارانـی کـه به وبـلاگ

حـرف دل (نـای دل) سَـر میزنـند و بـرای

هـر مـطالـبی نـظر مبـارکشـون رو قـید میکنند

در سـایـه ی همـین لطـف شـما عـزیـزان

وبـلاگ حـرف دل (نـای دل) در طـی یکـسال

بـعنوان وبـلاگ بـرتـر سـال ۹۵ شـناخته شـد..
دوای دل گـرفتـگی...

درخواست حذف اطلاعات

دلـت که گـرفـت


کـمـی زل بـزن


کـمـی نـجـوا کـن


کـمـی اشـک بـریـز


دیـگر خـبـری از دل گـرفـتگی نـیسـت...
بـه غـلط کـردن نـیفـتی...

درخواست حذف اطلاعات

بــزرگ شـدن بـه سَـن نـیـست


بـه ایــن اسـت کـه کـمتر تـو مـوقعـیت

"عـجـب غلـطی کــردم" قــرار بـگیــری...
چـقـدر تـفـاوت...

درخواست حذف اطلاعات

یـکـی دسـت داد بــرای مَــردم..

یـکـی دسـت بُـرد بـه مـال مَــردم..
هـدیه هـای فـرامـوش شـده...

درخواست حذف اطلاعات

تـصویـر شمـاره یـک...

کـلیه ای 300گـرمی کـه خـداوند بـه مـا هـدیه داده

کـه در طول روز 2500 لیـتر خـون رو تا 100% تمیز میکنه

تـصویر شــماره دو...

دسـتگـاه 77کـیلویـی دیـالـیـز کـه

در4 سـاعـت 250 لـیتر خـون رو فـقط تـا 68% تمیـز میـکنه..
وقـتی انـسان بـدتر از حـیوان میـشود..!؟

درخواست حذف اطلاعات

أُولَـئِکَ کَـالْأَنْـعَـامِ بَــلْ هُـمْ أَضَــلُّ

آنـان هـمانـند چـها ایـان بـلکه گـمراه تـرنـد.

❌ ❌

گـران تـرین لـباس انـسان، ابریــشم، از حیـوانـات است.


مـهم ترین غـذای انـسان، شیر و عسل و گوشـت و ماست، از حیوانات است.

تــمام کـارخانه های چـرم سازی، لبـنیاتی و مرغداری و دامداری ها

کــارشان بـه حیــوانات وابــسته اســت.


بــعضی از حـیوانات گـزارشگر انـبیا می شـوند مثلا..

هُـدهُـد گـزارش انحـراف مردم سبأ را نـزد حضرت سلیمان آورد.


امــا انـسان هــایی کـه

شــبانه روز بـرای مــردم حیله و خــدعه می کنند و

به خـاطر رســیدن بـه هـوس های بــی انتهای خود

نـسل انـسان را به تـباهی می کشند، از حیـوانات بـدتر نیـستند؟


آدم هــایی که یــک تـنه صــدها پـرونـده جـرم و جنایت دارند،

از درنــده تـرین حــیوانات پــست تر نـیسـتند؟

آیـا انـسانی کـه بـه بچه هفـت سالـه تـجاوز میکند بـدتر از حیـوان نیست.!؟
ذهـن تـو گـوهر اسـت ارزان مـفروشـش...

درخواست حذف اطلاعات

هیـچ چــیز ارزش نــداره کـه


روح و فــکـری کــه در اون


خــدا و اهــل بـیت خــانه کــردن رو


مــتـروکه کــنـیم


بـا دیــدن هــر عکـسی...

بــا دیــدن هــر فـیلـمی...

در واقـــع..

بـا دیـدن هـر الاغـی ذهـنمون رو

تـبدیل بـه بـاغ وحـش نـکنـیم..
وقـتی سنـجاق مُـد میـشود...

درخواست حذف اطلاعات

مــادربـزرگ خــدا بـیامرزم از

سَـنجـاق استـفاده هــای گــونـاگـونـی میــکرد مـثلا..

سَـنجاق رو میـزد بـه روســریش و یـا گـوشه لـحافش

یـا بـا سَنـجاق ژاکـت بلـند خــود رو کــوتـاه میـکرد

امـا بـرخـی بـه اصـطلاح روشنــفکرها(!!)

از سَنـجاق استــفاده هــای دیــگه میـکنـن

کـه میـخوان بـگن مـا چــقدر خـفن بـودیم و هستـیم..

و از مُـد روز عــقب نـیستـیم..
تعـریف متـفاوت از پـدر در گـذشته و حـال...

درخواست حذف اطلاعات

یاد قـدیما بخیر که صبحونه ها انگور و پنـیر..


از پـدر همه راضی اند از حقوق بخـور نمیر..


اما تعریف پـدر در این زمـونه..


پـدر یعـنی کـار و کار...

در شیـفت های بیشمار..


چـون کـه آخـر شـب بـه منـزل میرسد..

خسـته اما با لـبانی خـنده بار

جـای چـای و یـک خـدا قـوت بـه او

مـیشود صـد لـیست در پـیشـش قـطار


آن یـکی مـیخواهـد از او شـهریـه

ایـن یـکی هـم کـفش و کـیفی مـارک دار..

هـر چـه میـگوید جیـبم خالیست..


نعره می آید به ما مربوط نیـست مـا مگر گفتیم ماها رو بیار..!
اشـتغا ایی شیـطان...

درخواست حذف اطلاعات

مُـدت هـاسـت شـیـطان


بـازنـشسـته شـده


و شـغل شـریـفش(!!)

را تـقـدیم کــرده


بـه دختـرک هـای بـی حجـاب کـف خـیابـان!


و ایـن یـعنی


اشـتغـالـزایی شیـطان..
سـگ پـروری بـجای بـچه داری..!!

درخواست حذف اطلاعات

طـی سـال هـای اخـیر

نـگهداری از سـگ بـه صـورت یـک الـگو

و کـلاس اجـتماعی تـبدیل شـده!!


سـگ بـازی افـراد عٌـقـده ای بـه این بهـانه است

که تنـهایی امـروزی و ازدواج هـای ناموفـق

سـعی در سـ ـوش گـذاشتن هـم نشـینی

خـود بعنوان یـک انسـان با حـیوان دارنــد

و بـجای ابراز علاقه به همسر یا بچه کوچیک خود کنند

ابـراز علاقـه بـه سـگ مـی پـردازنـد..

.

+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.

.

+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.irیـاد بگـیریم بـا فـرهـنگ باشیـم..

درخواست حذف اطلاعات

فـرهـنگ یـعنـی...


خـودمـان را کـنـترل کنـیم،

اگـر خـطایی از ـی سر زد سـریـع بـه پـای بـد بودنش نگذاریم

فـرهـنگ یـعنـی...


تـوی کـار دیـگران سـرک نـکشی، زنـدگی هـر مال خودشه

فـرهـنگ یـعنی..


واسـه چـیزی کـه مــال خــودمـون نـیست ارزش قـایل بـاشیم

فــرهنگ یــعنی..

بـه بـچه هـامون بگـیم دروغـگو دشمن خـداست بعد تلفن که زنگ می زنه

بـابـاهـه بـه بـچش نـگه بـگو مـن خـونـه نـیسـتم

فــرهنـگ یعــنی..

لـهجه دیــگران را مسـ ه نکنـیم .

فــرهنگ یــعنی..


کـسی تــو گــوشی خـود عکـسی به مـا نشان داد

عـ هـای قــبلی و بـع را نـبیـنیم .

فــرهنگ یـعنی..

دخــتر هــمسایه 30 سـالـشه چــرا ازدواج نـکرده

چــرا خــواستگار نــداره الان تـرشیـده میـشه به ما ربطی نداره
بـوی پیـراهن یـوسـف...

درخواست حذف اطلاعات

یـکـی مـیانـمان

آنــقـدر عـاشـق نــشد


کـه مـثل یـعقـوب در

نـبودنـت اشـک بـریـزد


تــا دسـت کــم بـرای ما

پــیراهـنی بـفرستی...
تـعمـیر کنـیم نـه تـعویـض...

درخواست حذف اطلاعات

از پـیرمَـرد و پـیرزنَـی پـرسیـدنـد


شـما چـطور شـصت سال بـا هـم زندگی کردید


گــفـتـند..


مـا مـتعلـق بـه نـسلـی هـستیـم کـه


وقـتی چــیزی خــراب مـی شـد


تـعمـیرش مـیکردیــم نـه تـعویضـش..
کـجاسـت اون روزهـا...

درخواست حذف اطلاعات

بـچه بـودم بـادبـادکای رنـگی،دلخـوشی هـر روز و هر شبم بود

خـبر نـداشتم از دل آدمـا،چـه بـی بـهونه خـنده رو لبم بـود

کـاری به جز الک ک نداشتم،بچـه بودم به هـیچی شک نداشتم

بـچه بـودم غـصه وبـالم نـبود،هیـچکی حریـف شـور و حالم نبود

بچـه کـه بـودم آسـمون آبـی بـود،حـتی شبـای ابــری مـهت بود

.

+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.
چـادریـهای بـی حـیا...

درخواست حذف اطلاعات

اگـه چـادر سـرت کـنی و دستـت تـا آرنـج معـلوم باشه


اگـه چـادر سـرکنی و روسری جیـغ و زرق و برقی سـر کنی


اگه چادر سر کنی و رژ قرمز بزنی و یه کیلو آرایش رو خودت خالی کنی

اگـه چادر سر کنی و ساپـورت بپوشی و چادرو کـلا جمع کنی ببری بالا

اگـه چادر سر کنی و برق النگوهات تا دو فرسـخ اونـورتـر رو بگیره


ارزش نداره به قیـمت خلـق خـدا پـا بذاری رو دستـورات خـدا
سـگ بـازی یا بـچه داری...

درخواست حذف اطلاعات

وقـتی بـچه آوردن شــود عـار


ســگ بــازی می شود افـتخار


مـن اُمـل بــودن را تـرجیـح میدهـم


تــا بـه ایــن زنــدگی نَـکبت بـار

وقــتی سـگ بازی میشود افـتخار


مــیشود کـلاس مــیشود تــمدن

ایـن عیـن بی شـعوریست که بـا سگ زندگی میکنند


اسـمش را هـم میگـذارند حـمایت از حـیوانـات
مـادر یـعنی: حـس خـوش؛ حـس عجـیب...

درخواست حذف اطلاعات

۹مـاه در شـکمـش


۲ ســال در دامـنـش


و یـک عــمر در زنــدگــیش

چــیـز دیگــری نــدارد


بــرای اثــبات محـبـتـش

بهـشـت کـه هـیـچ


هـمـه ی آن چـه کــه هـست را


بــاید زیــر قـدمهایــش بــدانی
صـحـن تـو،گــوهـر دلـم...

درخواست حذف اطلاعات

وقـتی مـیروم در دلِ..

صـحـن گُــوهـرشـاد..


صـحـن دلـم گُــوهـرمــیشـود و


روح و جـانــم شــاد ...