رسانه
رسانه

ج اقلیم کردستان عراق خودکشی استج اقلیم کردستان عراق خودکشی است

درخواست حذف اطلاعات
جریان صدر با بیان اینکه ج اقلیم کردستان عراق خودکشی است، از ان کُرد خواست که همه پرسی استقلال اقلیم را برگزار نکنند.