رسانه
رسانه

رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96سوالات استخدامی متن قانون مجازات ی pdf قوه قضاییه 96

درخواست حذف اطلاعات

سوالات استخدامی حقوق اساسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی قانون آیین دادرسی
مدنی pdf قوه قضاییه 96 (شامل مباحث
مربوط به مواد 67 تا
83 ق.آ.د مدنی)
سوالات استخدامی قانون اجرای احکام
مدنی pdf قوه قضاییه 96 - سوالات استخدامی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96
1 مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96
1 حقوق اساسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آیین نگارش حقوقی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متن قوانین آیین دادرسی مدنی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آیین دادرسی کیفری pdf قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی فن بایگانی و مدیریت اسناد و مدارک pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مکاتبات و آیین نگارش فارسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مقدماتی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی اصول ماشین های کنترل عددی و مطلبی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی حسابداری مالی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت مالی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی کنترل و تنظیم بودجه pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مالیه عمومی قانون محاسبات عمومی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی و نظریه های جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی روش تحقیق و آمار pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مددکاری اجتماعی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آسیب شناسی اجتماعی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی سیستمهای عامل pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی معماری کامپیوتر pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی برنامه- نویسی پیشرفته (c++) pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی ساختمان دادهها و طراحی الگوریتمها pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی اقتصاد د و کلان pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی و اصول مدیریت و برنامه -ریزی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت استراتژیک pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی آمار کاربردی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستمها pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی احتمال 1 و 2 pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی روشهای آماری pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی رگرسیون 1 pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی نمونه گیری 1 و 2 pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی روش تحقیق و آمار pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی بررسی مسایل اجتماعی ایران pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آشنایی با آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی متن قانون مجازات ی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متن قانون آیین دادرسی کیفری pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی روانشناسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی و نظریه های فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت سازمانهای فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی انسجام ملی و تنوع فرهنگی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متون فقه (شرح لمعه pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مالیه و بودجه عمومی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی روانشناسی عمومی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96


, سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه 96 , رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دادگستری 96 , نمونه سوالات آزمون دادگستری 96 رایگان,نمونه سوالات قوه قضاییه 96 رایگان , منابع آزمون استخدامی دادگستری 96 , رایگان سوالات استخدامی دادگستری 96 , رایگان نمونه سوالات استخدامی دادگستری 96 ,نمونه سوالات استخدامی دادگستری رشته حقوق 96 ,سوالات مصاحبه استخدامی دادگستری 96,
سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه" رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دادگستری"نمونه سوالات آزمون دادگستری رایگان"نمونه سوالات قوه قضاییه رایگان"منابع آزمون استخدامی دادگستری" رایگان سوالات استخدامی دادگستری" رایگان نمونه سوالات استخدامی دادگستری"نمونه سوالات استخدامی دادگستری رشته حقوق"سوالات مصاحبه استخدامی دادگستری 96 "


http://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gif
سوالات استخدامی متن قانون آیین دادرسی کیفری pdf قوه قضاییه 96

درخواست حذف اطلاعات

سوالات استخدامی حقوق اساسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی قانون آیین دادرسی
مدنی pdf قوه قضاییه 96 (شامل مباحث
مربوط به مواد 67 تا
83 ق.آ.د مدنی)
سوالات استخدامی قانون اجرای احکام
مدنی pdf قوه قضاییه 96 - سوالات استخدامی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96
1 مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96
1 حقوق اساسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آیین نگارش حقوقی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متن قوانین آیین دادرسی مدنی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آیین دادرسی کیفری pdf قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی فن بایگانی و مدیریت اسناد و مدارک pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مکاتبات و آیین نگارش فارسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مقدماتی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی اصول ماشین های کنترل عددی و مطلبی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی حسابداری مالی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت مالی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی کنترل و تنظیم بودجه pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مالیه عمومی قانون محاسبات عمومی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی و نظریه های جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی روش تحقیق و آمار pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مددکاری اجتماعی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آسیب شناسی اجتماعی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی سیستمهای عامل pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی معماری کامپیوتر pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی برنامه- نویسی پیشرفته (c++) pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی ساختمان دادهها و طراحی الگوریتمها pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی اقتصاد د و کلان pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی و اصول مدیریت و برنامه -ریزی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت استراتژیک pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی آمار کاربردی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستمها pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی احتمال 1 و 2 pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی روشهای آماری pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی رگرسیون 1 pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی نمونه گیری 1 و 2 pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی روش تحقیق و آمار pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی بررسی مسایل اجتماعی ایران pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آشنایی با آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی متن قانون مجازات ی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متن قانون آیین دادرسی کیفری pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی روانشناسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی و نظریه های فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت سازمانهای فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی انسجام ملی و تنوع فرهنگی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متون فقه (شرح لمعه pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مالیه و بودجه عمومی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی روانشناسی عمومی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96


, سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه 96 , رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دادگستری 96 , نمونه سوالات آزمون دادگستری 96 رایگان,نمونه سوالات قوه قضاییه 96 رایگان , منابع آزمون استخدامی دادگستری 96 , رایگان سوالات استخدامی دادگستری 96 , رایگان نمونه سوالات استخدامی دادگستری 96 ,نمونه سوالات استخدامی دادگستری رشته حقوق 96 ,سوالات مصاحبه استخدامی دادگستری 96,
سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه" رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دادگستری"نمونه سوالات آزمون دادگستری رایگان"نمونه سوالات قوه قضاییه رایگان"منابع آزمون استخدامی دادگستری" رایگان سوالات استخدامی دادگستری" رایگان نمونه سوالات استخدامی دادگستری"نمونه سوالات استخدامی دادگستری رشته حقوق"سوالات مصاحبه استخدامی دادگستری 96 "


http://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gif
سوالات استخدامی مبانی جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

درخواست حذف اطلاعات

سوالات استخدامی حقوق اساسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی قانون آیین دادرسی
مدنی pdf قوه قضاییه 96 (شامل مباحث
مربوط به مواد 67 تا
83 ق.آ.د مدنی)
سوالات استخدامی قانون اجرای احکام
مدنی pdf قوه قضاییه 96 - سوالات استخدامی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96
1 مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96
1 حقوق اساسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آیین نگارش حقوقی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متن قوانین آیین دادرسی مدنی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آیین دادرسی کیفری pdf قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی فن بایگانی و مدیریت اسناد و مدارک pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مکاتبات و آیین نگارش فارسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مقدماتی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی اصول ماشین های کنترل عددی و مطلبی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی حسابداری مالی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت مالی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی کنترل و تنظیم بودجه pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مالیه عمومی قانون محاسبات عمومی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی و نظریه های جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی روش تحقیق و آمار pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مددکاری اجتماعی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آسیب شناسی اجتماعی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی سیستمهای عامل pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی معماری کامپیوتر pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی برنامه- نویسی پیشرفته (c++) pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی ساختمان دادهها و طراحی الگوریتمها pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی اقتصاد د و کلان pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی و اصول مدیریت و برنامه -ریزی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت استراتژیک pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی آمار کاربردی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستمها pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی احتمال 1 و 2 pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی روشهای آماری pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی رگرسیون 1 pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی نمونه گیری 1 و 2 pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی روش تحقیق و آمار pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی بررسی مسایل اجتماعی ایران pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آشنایی با آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی متن قانون مجازات ی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متن قانون آیین دادرسی کیفری pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی روانشناسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی و نظریه های فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت سازمانهای فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی انسجام ملی و تنوع فرهنگی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متون فقه (شرح لمعه pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مالیه و بودجه عمومی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی روانشناسی عمومی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96


, سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه 96 , رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دادگستری 96 , نمونه سوالات آزمون دادگستری 96 رایگان,نمونه سوالات قوه قضاییه 96 رایگان , منابع آزمون استخدامی دادگستری 96 , رایگان سوالات استخدامی دادگستری 96 , رایگان نمونه سوالات استخدامی دادگستری 96 ,نمونه سوالات استخدامی دادگستری رشته حقوق 96 ,سوالات مصاحبه استخدامی دادگستری 96,
سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه" رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دادگستری"نمونه سوالات آزمون دادگستری رایگان"نمونه سوالات قوه قضاییه رایگان"منابع آزمون استخدامی دادگستری" رایگان سوالات استخدامی دادگستری" رایگان نمونه سوالات استخدامی دادگستری"نمونه سوالات استخدامی دادگستری رشته حقوق"سوالات مصاحبه استخدامی دادگستری 96 "


http://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gif
سوالات استخدامی مبانی روانشناسی pdf قوه قضاییه 96

درخواست حذف اطلاعات

سوالات استخدامی حقوق اساسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی قانون آیین دادرسی
مدنی pdf قوه قضاییه 96 (شامل مباحث
مربوط به مواد 67 تا
83 ق.آ.د مدنی)
سوالات استخدامی قانون اجرای احکام
مدنی pdf قوه قضاییه 96 - سوالات استخدامی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96
1 مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96
1 حقوق اساسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آیین نگارش حقوقی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متن قوانین آیین دادرسی مدنی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آیین دادرسی کیفری pdf قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی فن بایگانی و مدیریت اسناد و مدارک pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مکاتبات و آیین نگارش فارسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مقدماتی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی اصول ماشین های کنترل عددی و مطلبی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی حسابداری مالی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت مالی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی کنترل و تنظیم بودجه pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مالیه عمومی قانون محاسبات عمومی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی و نظریه های جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی روش تحقیق و آمار pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مددکاری اجتماعی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آسیب شناسی اجتماعی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی سیستمهای عامل pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی معماری کامپیوتر pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی برنامه- نویسی پیشرفته (c++) pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی ساختمان دادهها و طراحی الگوریتمها pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی اقتصاد د و کلان pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی و اصول مدیریت و برنامه -ریزی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت استراتژیک pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی آمار کاربردی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستمها pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی احتمال 1 و 2 pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی روشهای آماری pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی رگرسیون 1 pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی نمونه گیری 1 و 2 pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی روش تحقیق و آمار pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی بررسی مسایل اجتماعی ایران pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آشنایی با آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی متن قانون مجازات ی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متن قانون آیین دادرسی کیفری pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی روانشناسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی و نظریه های فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت سازمانهای فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی انسجام ملی و تنوع فرهنگی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متون فقه (شرح لمعه pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مالیه و بودجه عمومی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی روانشناسی عمومی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96


, سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه 96 , رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دادگستری 96 , نمونه سوالات آزمون دادگستری 96 رایگان,نمونه سوالات قوه قضاییه 96 رایگان , منابع آزمون استخدامی دادگستری 96 , رایگان سوالات استخدامی دادگستری 96 , رایگان نمونه سوالات استخدامی دادگستری 96 ,نمونه سوالات استخدامی دادگستری رشته حقوق 96 ,سوالات مصاحبه استخدامی دادگستری 96,
سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه" رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دادگستری"نمونه سوالات آزمون دادگستری رایگان"نمونه سوالات قوه قضاییه رایگان"منابع آزمون استخدامی دادگستری" رایگان سوالات استخدامی دادگستری" رایگان نمونه سوالات استخدامی دادگستری"نمونه سوالات استخدامی دادگستری رشته حقوق"سوالات مصاحبه استخدامی دادگستری 96 "


http://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gif
سوالات استخدامی مبانی و نظریه های فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

درخواست حذف اطلاعات

سوالات استخدامی حقوق اساسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی قانون آیین دادرسی
مدنی pdf قوه قضاییه 96 (شامل مباحث
مربوط به مواد 67 تا
83 ق.آ.د مدنی)
سوالات استخدامی قانون اجرای احکام
مدنی pdf قوه قضاییه 96 - سوالات استخدامی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96
1 مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96
1 حقوق اساسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آیین نگارش حقوقی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متن قوانین آیین دادرسی مدنی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آیین دادرسی کیفری pdf قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی فن بایگانی و مدیریت اسناد و مدارک pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مکاتبات و آیین نگارش فارسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مقدماتی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی اصول ماشین های کنترل عددی و مطلبی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی حسابداری مالی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت مالی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی کنترل و تنظیم بودجه pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مالیه عمومی قانون محاسبات عمومی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی و نظریه های جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی روش تحقیق و آمار pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مددکاری اجتماعی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آسیب شناسی اجتماعی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی سیستمهای عامل pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی معماری کامپیوتر pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی برنامه- نویسی پیشرفته (c++) pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی ساختمان دادهها و طراحی الگوریتمها pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی اقتصاد د و کلان pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی و اصول مدیریت و برنامه -ریزی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت استراتژیک pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی آمار کاربردی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستمها pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی احتمال 1 و 2 pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی روشهای آماری pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی رگرسیون 1 pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی نمونه گیری 1 و 2 pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی روش تحقیق و آمار pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی بررسی مسایل اجتماعی ایران pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آشنایی با آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی متن قانون مجازات ی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متن قانون آیین دادرسی کیفری pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی روانشناسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی و نظریه های فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت سازمانهای فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی انسجام ملی و تنوع فرهنگی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متون فقه (شرح لمعه pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مالیه و بودجه عمومی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی روانشناسی عمومی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96


, سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه 96 , رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دادگستری 96 , نمونه سوالات آزمون دادگستری 96 رایگان,نمونه سوالات قوه قضاییه 96 رایگان , منابع آزمون استخدامی دادگستری 96 , رایگان سوالات استخدامی دادگستری 96 , رایگان نمونه سوالات استخدامی دادگستری 96 ,نمونه سوالات استخدامی دادگستری رشته حقوق 96 ,سوالات مصاحبه استخدامی دادگستری 96,
سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه" رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دادگستری"نمونه سوالات آزمون دادگستری رایگان"نمونه سوالات قوه قضاییه رایگان"منابع آزمون استخدامی دادگستری" رایگان سوالات استخدامی دادگستری" رایگان نمونه سوالات استخدامی دادگستری"نمونه سوالات استخدامی دادگستری رشته حقوق"سوالات مصاحبه استخدامی دادگستری 96 "


http://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gif
سوالات استخدامی مدیریت سازمانهای فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

درخواست حذف اطلاعات

سوالات استخدامی حقوق اساسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی قانون آیین دادرسی
مدنی pdf قوه قضاییه 96 (شامل مباحث
مربوط به مواد 67 تا
83 ق.آ.د مدنی)
سوالات استخدامی قانون اجرای احکام
مدنی pdf قوه قضاییه 96 - سوالات استخدامی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96
1 مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96
1 حقوق اساسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آیین نگارش حقوقی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متن قوانین آیین دادرسی مدنی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آیین دادرسی کیفری pdf قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی فن بایگانی و مدیریت اسناد و مدارک pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مکاتبات و آیین نگارش فارسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مقدماتی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی اصول ماشین های کنترل عددی و مطلبی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی حسابداری مالی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت مالی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی کنترل و تنظیم بودجه pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مالیه عمومی قانون محاسبات عمومی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی و نظریه های جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی روش تحقیق و آمار pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مددکاری اجتماعی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آسیب شناسی اجتماعی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی سیستمهای عامل pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی معماری کامپیوتر pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی برنامه- نویسی پیشرفته (c++) pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی ساختمان دادهها و طراحی الگوریتمها pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی اقتصاد د و کلان pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی و اصول مدیریت و برنامه -ریزی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت استراتژیک pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی آمار کاربردی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستمها pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی احتمال 1 و 2 pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی روشهای آماری pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی رگرسیون 1 pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی نمونه گیری 1 و 2 pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی روش تحقیق و آمار pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی بررسی مسایل اجتماعی ایران pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آشنایی با آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی متن قانون مجازات ی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متن قانون آیین دادرسی کیفری pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی روانشناسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی و نظریه های فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت سازمانهای فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی انسجام ملی و تنوع فرهنگی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متون فقه (شرح لمعه pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مالیه و بودجه عمومی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی روانشناسی عمومی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96


, سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه 96 , رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دادگستری 96 , نمونه سوالات آزمون دادگستری 96 رایگان,نمونه سوالات قوه قضاییه 96 رایگان , منابع آزمون استخدامی دادگستری 96 , رایگان سوالات استخدامی دادگستری 96 , رایگان نمونه سوالات استخدامی دادگستری 96 ,نمونه سوالات استخدامی دادگستری رشته حقوق 96 ,سوالات مصاحبه استخدامی دادگستری 96,
سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه" رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دادگستری"نمونه سوالات آزمون دادگستری رایگان"نمونه سوالات قوه قضاییه رایگان"منابع آزمون استخدامی دادگستری" رایگان سوالات استخدامی دادگستری" رایگان نمونه سوالات استخدامی دادگستری"نمونه سوالات استخدامی دادگستری رشته حقوق"سوالات مصاحبه استخدامی دادگستری 96 "


http://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gif
سوالات استخدامی مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

درخواست حذف اطلاعات

سوالات استخدامی حقوق اساسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی قانون آیین دادرسی
مدنی pdf قوه قضاییه 96 (شامل مباحث
مربوط به مواد 67 تا
83 ق.آ.د مدنی)
سوالات استخدامی قانون اجرای احکام
مدنی pdf قوه قضاییه 96 - سوالات استخدامی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96
1 مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96
1 حقوق اساسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آیین نگارش حقوقی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متن قوانین آیین دادرسی مدنی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آیین دادرسی کیفری pdf قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی فن بایگانی و مدیریت اسناد و مدارک pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مکاتبات و آیین نگارش فارسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مقدماتی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی اصول ماشین های کنترل عددی و مطلبی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی حسابداری مالی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت مالی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی کنترل و تنظیم بودجه pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مالیه عمومی قانون محاسبات عمومی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی و نظریه های جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی روش تحقیق و آمار pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مددکاری اجتماعی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آسیب شناسی اجتماعی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی سیستمهای عامل pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی معماری کامپیوتر pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی برنامه- نویسی پیشرفته (c++) pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی ساختمان دادهها و طراحی الگوریتمها pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی اقتصاد د و کلان pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی و اصول مدیریت و برنامه -ریزی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت استراتژیک pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی آمار کاربردی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستمها pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی احتمال 1 و 2 pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی روشهای آماری pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی رگرسیون 1 pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی نمونه گیری 1 و 2 pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی روش تحقیق و آمار pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی بررسی مسایل اجتماعی ایران pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی آشنایی با آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی متن قانون مجازات ی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متن قانون آیین دادرسی کیفری pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی جامعه شناسی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی روانشناسی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی و نظریه های فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت سازمانهای فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی انسجام ملی و تنوع فرهنگی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی متون فقه (شرح لمعه pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مالیه و بودجه عمومی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی روانشناسی عمومی pdf قوه قضاییه 96
سوالات استخدامی حقوق اداری pdf قوه قضاییه 96


, سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه 96 , رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دادگستری 96 , نمونه سوالات آزمون دادگستری 96 رایگان,نمونه سوالات قوه قضاییه 96 رایگان , منابع آزمون استخدامی دادگستری 96 , رایگان سوالات استخدامی دادگستری 96 , رایگان نمونه سوالات استخدامی دادگستری 96 ,نمونه سوالات استخدامی دادگستری رشته حقوق 96 ,سوالات مصاحبه استخدامی دادگستری 96,
سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه" رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دادگستری"نمونه سوالات آزمون دادگستری رایگان"نمونه سوالات قوه قضاییه رایگان"منابع آزمون استخدامی دادگستری" رایگان سوالات استخدامی دادگستری" رایگان نمونه سوالات استخدامی دادگستری"نمونه سوالات استخدامی دادگستری رشته حقوق"سوالات مصاحبه استخدامی دادگستری 96 "


http://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gifhttp://failha.com/wp-content/uploads/failha.com-ax .gif
نمونه سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ۹۶ +رایگان

درخواست حذف اطلاعات

سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا - نمونه سوالات استخدامی

fileazmn.ir/1396/.../سوالات-استخدامی-قوه-قضایه-مسئول-ابلاغ.ht... سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا. دسته : پروژه های کامل. سوالات عمومی شامل : ۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه) ۶۰۰ سوال با پاسخ نامه ...

سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ( با جزوه ) -

istekhdam.ir › سوالات استخدامی نهادهای تی

نمونه سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید

1 day ago - بسته سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه جهت آشنایی داوطلبان گرامی با سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه طراحی شده است.

سوالات استخدامی قوه قضاییه متصدی امور دفتری - سوالات استخدامی اموزش ...

medu96.blogsky.com/.../سوالات-استخدامی-قوه-قضاییه-متصدی-امو...
translate this page 4 days ago - سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا · سوالات استخدامی قوه قضاییه ... 10 hours ago - برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا ...

سوالات نخصصی آزمون استخدام قوه قضاییه برای ماشین نویس با پاسخ ...

tafrihabad.com/.../سوالات+نخصصی+آزمون+استخدام+قوه+قضاییه+...
translate this page استخدام قوه قضاییه, استخدام تی جذب مسئول ابلاغ و اجرا، تقریر نویس، ماشین نویس، مسئول خدمات مالی، مددکار اجتماعی، کارشناس شبکه، کارشناس برنامه ریزی، ...

سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا :: سوالات استخدامی ...

hasabrs96.blog.ir/.../سوالات-استخدامی-قوه-قضاییه-مسیول-ابلاغ-و-ا...
translate this page 4 days ago - 10 hours ago - برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید ... خبرگزاری ایسنا : رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و ...

سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه (کامل ترین مجموعه)

ssoal.ir/سوالات-استخدامی-مسئول-ابلاغ-و-اجرا-قوه/6317
translate this page 2 hours ago - برای تهیه سوالات استخدامی طبقه بندی شده به همراه پاسخنامه به دسته بندی یا … ... نمونه سوالات استخدامی | ایران استخدام آزمون های استخدامی ...

سوالات مصاحبه استخدامی قوه قضاییه سری سوم - «ای استخدام» - 342161

www.e-estekhdam.com/سوالات-مصاحبه-استخدامی-قوه-قضاییه-3/
translate this page dec 3, 2015 - سوالات مصاحبه استخدامی و تجربیات آزمون استخدامی قوه قضاییه سری سوم ..... رضا : کار مسئول ابلاغ واجرا در اداره اجرای ثبت اسناد و املاک هست .

سوالات مصاحبه استخدامی قوه قضاییه | «ای استخدام

www.e-estekhdam.com/سوالات-مصاحبه-استخدامی-قوه-قضاییه/
translate this page dec 3, 2015 - سوالات مصاحبه استخدامی و تجربیات آزمون استخدامی قوه قضاییه سری اول ..... رضا : من مسول ابلاغ و اجرا قبول شدم رشتم حقوقه استانش بماند بعدا

سوالات استخدامی قوه قضاییه متصدی امور دفتری

fileazmon.novinblog.net/
translate this page نویسنده : سوالات استخدامی قوه قضاییه متصدی امور دفتری. تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۴:۴۵:۱۱. سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا · سوالات استخدامی قوه ...

استخدام 146 نفر از طریق آزمون قوه قضاییه در گلستان | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/استخدام-146-نفر-از-طریق-آزمون-قوه-قضاییه-د/
translate this page 3 days ago - سهم استان گلستان در آزمون استخدامی قوه قضاییه چند نفر است؟ ... برای اشتغال در شغل هایی باعناوین مسئول ابلاغ و اجرا، ماشین نویس، مددکار اجتماعی، ...

استخدام قوه قضاییه سال ۹۲ (اطلاعات مصاحبه شوندگان) - ای استخدام

tnews.ir/news/d49226661219.html
translate this page 3 days ago - استخدام قوه قضاییه (شروع استخدام جدید از ۲۹ مهر ماه) ... برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید ..... مسئول ابلاغ و اجرا.

سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ اجرا - تبریک

tabrik.xyz/.../سوالات-استخدامی-قوه-قضاییه-مسئول-ابلاغ-اجرا-96
translate this page عبارت سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ اجرا از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده ...

سوالات استخدامی متصدی امور دفتری قوه قضاییه سال 96 - طراح سوال

tarahesoal.ir › سوالات استخدامی تخصصی
translate this page 9 hours ago - استخدام قوه قضاییه, استخدام تی جذب مسئول ابلاغ و اجرا، تقریر نویس، ماشین … امور فرهنگی، متصدی امور دفتری در سراسر کشوراستخدام ۲۵ مهر ماه ...

اطلاعیه قوه قضائیه درباره آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه سال ۹۶

https://shenasname.ir › اخبارآگهی های استخدامی
translate this page 4 days ago - اطلاعیه قوه قضائیه درباره جزییات ثبت نام و برگزاری آزمون کادر اداری این قوه در ... شرکت در آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ می رساند، که ثبت .... سوالات تخصصی متناسب با رشته شغلی داوطلبان (به شرح ج آتی) می باشد. ... فقط مسئول ابلاغ و اجرا رو زده اگه ما بخواهیم مددکاری شرکت کنیم کجا باید ...

نمونه سوالات استخدامی کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی قوه قضاییه # ردیف

999.radif.xyz/page-579191
translate this page نمونه سوالات استخدامی کاردان اقدامات تامینی و تربیتی قوه قضاییه , رایگان نمونه سوالات ... استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ,سوالات استخدامی تقریر نویس قوه ...

استخدام قوه قضاییه سال ۹۲ (اعلام نتایج) - ای-استخدام - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/employment/1393395420611856
translate this page 3 days ago - استخدام قوه قضاییه (شروع استخدام جدید از ۲۹ مهر ماه) ... برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید ..... مسئول ابلاغ و اجرا.

استخدام قوه قضاییه (اخبار + تبادل اطلاعات قبول شدگان) | ای استخدام

vista.ir/.../استخدام-قوه-قضاییه-(اخبار-تبادل-اطلاعات-قبول-شدگان)
translate this page 3 days ago - استخدام قوه قضاییه (شروع استخدام جدید از ۲۹ مهر ماه) ... برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید ..... مسئول ابلاغ و اجرا.

قانون اساسی ایران - ویکی نبشته

https://fa.wikisource.org/wiki/قانون_اساسی_جمهوری_ ی_ایران
translate this page aug 21, 2017 - در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه های علمیه و به .... قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات ..... که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد. .... استخدام کارشناسان خارجی از طرف ت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ی.

استخدام قوه قضاییه در سال 96 | «استخدامی-100»

estekhdami100.ir/استخدام-قوه-قضاییه/
translate this page برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید ... قضایی شورا ها ” با رعایت معیار های ذیل تدوین و از این طریق و با مسئولیت س رستان مجتمع ها ابلاغ می کند. .... کمبود قاضی اجرای صحیح آیین دادرسی جدید را با مشکل مواجه کرده است.

نمونه سوالات استخدامی کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی قوه قضاییه

www.bestofday.ir/reader/text/201710191633277615
translate this page 2 days ago - ... ,سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ,سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه ,سوالات استخدامی قوه قضاییه ,سوالات استخدامی ماشین ...

استخدام قوه قضاییه (ثبت نام کارشناسان رسمی دادگستری) | یکتا پیامک

yektatech.ir/6188/استخدام-قوه-قضاییه-ثبت-نام-کارشناسان-ر/
translate this page may 9, 2016 - استخدام قوه قضاییه برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات ... آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی ابلاغ شد(خبرگزاری مهر) ... توضیحات مسئولان قضا درباره چند وچون استخدام در دستگاه قضا (خبرگزاری شبستان).

منابع عمومی و تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه 92 (رشته حقوق ...

dad-law. /post/4796
translate this page dec 26, 2013 - مسؤول ابلاغ – و اجرا. فوق دیپلم در: ارشاد و معاضدت قضایی – حقوق گرایش ثبتی – ... سوالات عمومی آزمون استخدامی قوه قضاییه همراه با پاسخ نامه.

سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی قوه قضاییه - وب سایت خبری ویژه

vizhe.xyz/search/سوالات+استخدامی+مسئول+خدمات+مالی+قوه+قضاییه
translate this page 16 hours ago - سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا سوالات استخدامی قوه قضاییه تقریر نویس سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس سوالات ...

استخدام ۱۴۶ نفر از طریق آزمون قوه قضاییه در گلستان - خبر امروز

khabaremrouz.ir/search/?q=استخدام+۱۴۶+نفر...قوه+قضاییه...
translate this page 1 day ago - ... اشتغال در شغل هایی باعناوین مسئول ابلاغ و اجرا، ماشین نویس، مددکار اجتماعی، کارشناس ... به گفته رئیس کل دادگستری گلستان ثبت نام در این آزمون، ... نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی کتاب نمونه سوالات استخدامی ایران ...

نمونه سوالات تقریر نویس قوه قضاییه ۹۶ - نمونه سوالات استخدامی

failha.com/نمونه-سوالات-تقریر-نویس-قوه-قضاییه-96/7943
translate this page 23 hours ago - نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی با جواب ,نمونه .... ۳ days ago – سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا سوالات ...

استخدام جدید قوه قضاییه سال 96 – 1396 | استخدام 96 | آگهی های استخدامی ...

vatanestekhdam.com/استخدام-جدید-قوه-قضاییه/
translate this page جذب مسئول ابلاغ و اجرا، تقریر نویس، ماشین نویس، مسئول خدمات مالی، مددکار ... اطلاعیه قوه قضائیه درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در .... به هر یک از داوطلبان ، یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات اختصاصی داده خواهد شد.

استخدام قوه قضاییه (شروع استخدام جدید از ۲۹ مهر ماه) | استخدامیان: استخدام ...

www.estekhdamian.info/?p=43
translate this page 2 days ago - اطلاعیه قوه قضائیه درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در ... استخدام قوه قضاییه (شروع استخدام جدید از ۲۹ مهر ماه) .... به هر یک از داوطلبان ، یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات ... مسئول ابلاغ و اجرا. دارا بودن ...

سوالات استخدامی قوه قضاییه کارشناس مطالعات اجتماعی - اخبار و سرگرمی

haft.ir › سوالات استخدامی قوه قضاییه کارشناس مطالعات اجتماعی
translate this page 2 days ago - ... سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا · سوالات استخدامی قوه قضاییه ... 15 hours ago - برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید . ... 1 day ago - جهت نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه همراه با ...

استخدام جدید قوه قضاییه سال ۹۶ – ۱۳۹۶ - تا

vatanestekhdam-com.motefareghe.ir/page-7805.html
translate this page استخدام قوه قضاییه, استخدام تی جذب مسئول ابلاغ و اجرا، تقریر نویس، ماشین .... سوالات تخصصی متناسب با رشته شغلی داوطلبان (به شرح ج آتی) می باشد .

نمونه سوالات استخدامی کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی قوه قضاییه | پست

behtina.gdn/post/1176509
translate this page نمونه سوالات استخدامی کاردان اقدامات تامینی و تربیتی قوه قضاییه , رایگان نمونه سوالات ... استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ,سوالات استخدامی تقریر نویس قوه ...

سوالات تخصصی استخدامی شهرداری ها 96 ( جزوه + نمونه سوال)

www.e-soal.ir/ -سوالات-تخصصی-استخدامی-شهرداری/
translate this page کامل ترین سوالات تخصصی استخدامی شهرداری 96 که تمامی رشته های استخدامی شهرداری ... ۱- کمیسیون ماده ۱۰۰ ظرف چه مدتی بایستی حکم خود را ابلاغ کند؟ ... الف) در هنگامی طرح و اجرای برنامههای مربوطه به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری به آثار .... سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی قوه قضاییه ( پکیج فول برای سال ۱۳۹۶ ) · ...

نمونه سوالات استخدامی کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی قوه قضاییه ...

f20-ketab4.niloblog.com/p/61/
translate this page 2 days ago - ... امور دفتری قوه قضاییه ,سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ,سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه ,سوالات استخدامی قوه قضاییه ...

استخدام قوه قضاییه 96 + اطلاعیه جدید استخدام دادگستری 96 | کاریاب

karyab.net/agahi/آگهی-استخدام-۳۱۷۲-نفر-بعنوان-کادر-ادار/
translate this page استخدام قوه قضاییه سال 96 | اخباراستخدام کارمند دادگستری 96 : استخدام قوه قضائیه ... سوالات آزمون استخدام قوه قضاییه ... آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب ۲) ۵. ... سازی نظام ارزشی عملکرد کارکنان متناسب با وظایف و مسئولیت های قوه قضائیه؛ ... امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۹۲/۲/۲۶ از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

دیوان عد اداری :: قانون اساسی

https://divan-edalat.ir/show.php?page=base
translate this page اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده ی گذارده شده، از طریق رییس .... استخدام کارشناسان خارجی از طرف ت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با ... با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای ی برسد. ... مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا موظف است در ...

دستورالعمل «پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه

www.bornanews.ir/.../617852-دستورالعمل-پیگیری-اجرای-سیاست...
translate this page sep 26, 2017 - رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل "پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد ... واکنش وزارت نفت به خبر استخدام دختر .... سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» به شرح زیر ابلاغ می شود: ... ماده 2 ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسئولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه قضاییه تشکیل ...

قانون اساسی - وزارت امور خارجه

www.mfa.gov.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=2157
translate this page قوه مجریه بدلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات ی بمنظور ..... آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد. .... استخدام کارشناسان خارجی از طرف ت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب ... و یا هر یک از نمایندگان از مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس ...

استخدام جدید قوه قضاییه سال ۹۶ – ۱۳۹۶ - nahamta.ir

vatanestekhdam-com.nahamta.ir/page-255623.html
translate this page استخدام قوه قضاییه, استخدام تی جذب مسئول ابلاغ و اجرا، تقریر نویس، ماشین .... به هر یک از داوطلبان ، یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات اختصاصی داده ...

سامان استخدام|کاری |کاریاب| رایگان سوالات استخدامی

samankaryab.com/2011
translate this page احتمال انتشار آگهی استخدامی وزارت نفت در چند روز آینده بازدید : 700 | 1396-03-13 ... این مقام مسئول با تاکید بر اینکه به عبارت دیگر تاکنون کلیات تصویب و برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شده است، تصریح کرد: هم اکنون متن انتشار آگهی استخدام آزمون استخدامی تدوین ... استخدام قوه قضاییه در سال ۹۶ (جذب ۳هزار نیرو در دستگاه قضا) ...

رایگان سوالات بدو استخدامی قوه قضاییه ۹۶ - نمونه سوالات استخدامی ...

behyari1.ir/.../ %20رایگان%20سوالات%20بدو%20استخدامی%...
translate this page ... پاسخنامه نمونه سوالات فراگیر پیام نور رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر سال 1394 نمونه سوالات استخدامی با جواب نمونه سوالات استخدامی دادگستری ... که براش بدو استخدام مسئول ابلاغ واجرا طبقه ۴ و۵ رو در نظر گرفتن .

حقوق و قضا - خبرگزاری میزان

www.mizanonline.ir/fa/judicial
translate this page جلوگیری از خطا در ابلاغ و رفع اطاله دادرسی از طریق سامانه ثنا / رشد 41. ۱۳۹۶ مهر ۲۸ - ۱۳:۳۳. اعلام جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه ۹۶/آغاز ثبت نام آزمون از فردا ...

صفحه پذیرفته شدگان آزمون استخدام قوه قضاییه 92/11/11 + دعوت بکار ...

www.estekhtam.com/صفحه-پذیرفته-شدگان-آزمون-استخدام-قوه-ق/
translate this pageس و ا ل ا ت ا س ت خ د ا م ق و ه ق ض ا ی ی ه

درخواست حذف اطلاعات


سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجر قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مسئول خـدمات مالی قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی مددکار اجتماعی قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی کارشناس شبکه قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اجتماعی قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی کارشناس امور فرهنگی قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی متصــدی امــور دفتری قوه قضاییه 96


سوالات استخدامی نهادهای تی


نمونه سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید

1 day ago - بسته سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه جهت آشنایی داوطلبان گرامی با سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه طراحی شده است.

سوالات استخدامی قوه قضاییه متصدی امور دفتری - سوالات استخدامی اموزش ...

medu96.blogsky.com/.../سوالات-استخدامی-قوه-قضاییه-متصدی-امو...
translate this page 4 days ago - سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا · سوالات استخدامی قوه قضاییه ... 10 hours ago - برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا ...

سوالات نخصصی آزمون استخدام قوه قضاییه برای ماشین نویس با پاسخ ...

tafrihabad.com/.../سوالات+نخصصی+آزمون+استخدام+قوه+قضاییه+...
translate this page استخدام قوه قضاییه, استخدام تی جذب مسئول ابلاغ و اجرا، تقریر نویس، ماشین نویس، مسئول خدمات مالی، مددکار اجتماعی، کارشناس شبکه، کارشناس برنامه ریزی، ...
برگرفته شده از meduir.blog.ir =failha.com=testdoni.ir =ashion.ir=testiha.irنمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه ۹۶ +رایگان

درخواست حذف اطلاعات

سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس - نمونه سوالات استخدامی

fileazmon.ir/1396/.../سوالات-استخدامی-قوه-قضایه-ماشین-نویس.ht...

نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید

سوالات عمومی شامل : 1- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه) 600 سوال با پاسخ نامه. ۲. سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی 600 سوال با پاسخ نامه. ۳.

سوالات نخصصی آزمون استخدام قوه قضاییه برای ماشین نویس با پاسخ ...

tafrihabad.com/.../سوالات+نخصصی+آزمون+استخدام+قوه+قضاییه+...

translate this page

نتیجه جستجو برای \"سوالات نخصصی آزمون استخدام قوه قضاییه برای ماشین نویس با پاسخ تشریحی\" - تعداد نتایج: 100 - نمایش صفحه 1 از 10 صفحه ...

سوالات استخدامی قوه قضاییه متصدی امور دفتری - سوالات استخدامی اموزش ...

medu96.blogsky.com/.../سوالات-استخدامی-قوه-قضاییه-متصدی-امو...

translate this page

5 days ago - ... قوه قضاییه تقریر نویس · سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس ... 10 hours ago - برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک ...

سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس :: سوالات استخدامی دستگاههای ...

hasabrs96.blog.ir/1396/.../سوالات-استخدامی-قوه-قضاییه-ماشین-نو...

translate this page

5 days ago - 10 hours ago - برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید ... خبرگزاری ایسنا : رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و ...

سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس96سوالات استخدامی قوه قضاییه ...

mihanvideo.com/.../سوالات_استخدامی_قوه_قضاییه_ماشین_نویس9...

translate this page

سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس96سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس. سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس. 00:01:12 ...

سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس - میهن ویدئو

mihanvideo.com/t/.../سوالات_استخدامی_قوه_قضاییه_ماشین_نویس

translate this page

سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس. سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس. 00:01:12 · سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس. 19 دقیقه پیش. 3 بازدید.

سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس - میهن ویدئو

mihanvideo.com/.../سوالات_استخدامی_قوه_قضاییه_ماشین_نویس

translate this page

سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس لینک ...

سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه | «ای استخدام» | آگهی های ...

www.e-estekhdam.com/ -سوالات-آزمون-استخدامی-قوه-قضای/

translate this page

459 نظر برای « سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه». → · 1 … 11 · 12; 13 ... میشه حداقل مولف های کتاب های ماشین نویس رو بزارید برامون؟؟؟ ممنون. پاسخ دادن.

نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه # ردیف

999.radif.xyz/page-579548

translate this page

نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه. بزودی بارگذاری میشود ....... مواد آزمون تخصصی کارشناس آمار موضوعی : 1-فن بایگانی و مدیریت اسناد و مدارک.

نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه

ssoal.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-ماشین-نویس-قوه-ق/6299

translate this page

2 days ago - نمونه سوالات استخدامی " رایگان نمونه سوالات استخدامی – استخدام -رایگان-نمونه-سوالات-استخدام رایگان نمونه سوالات استخدامی.

نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه - نمونه سوالات استخدامی ...

www.file99.ir/.../نمونه-سوالات-استخدامی-ماشین-نویس-قوه-قضاییه

translate this page

نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه. بزودی بارگذاری میشود ....... مواد آزمون تخصصی کارشناس آمار موضوعی : 1-فن بایگانی و مدیریت اسناد و مدارک.

استخدام قوه قضاییه در سال 96 (استخدام جدید) | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/استخدام-قوه-قضاییه/

translate this page

جهت نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه همراه با پاسخنامه اینجا کلیک نمایید ..... ۳, ماشین نویس (کد ۱۰۳), زن و مرد, دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در ...

استخدام در قوه قضاییه ! ( کارشناس شبکه و ماشین نویس ) - مانشت

https://manesht.ir/forum/thread-37874.html

translate this page

همانطور که مستحضر هستید آزمون استخدامی قوه قضاییه از شنبه ۲۹ مهر شروع میشه و برای ... و ماشین نویس می توان ثبت نام کرد دفترچه شغل های مورد نیاز و ظرفیت پذیرش در سایت های ... سوالات مصاحبه استخدامی کارشناس تحلیلگر سیستم و برنامه نویس ...

سوالات استخدامی قوه قضاییه متصدی امور دفتری

fileazmon.novinblog.net/

translate this page

dec 3, 2015 - سوالات مصاحبه استخدامی و تجربیات آزمون استخدامی قوه قضاییه سری .... سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس · سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ...

سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا - تیز

tez- .ir › دسته بندی نشده

translate this page

6 days ago - سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا سوالات استخدامی قوه قضاییه تقریر نویس سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس سوالات ...

استخدام قوه قضاییه در سال 96 (شروع استخدام جدید) | استخدام

www.estekhtam.com/استخدام-قوه-قضاییه/

translate this page

اخبار استخدام قوه قضائیه در سال96 سوالات استخدامی قوه قضائیه سوالات آزمون قضاوت + پاسخنامه در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ سوالات رایج در آزمون های.

نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه | پست - بهتینا

behtina.gdn/post/1185213

translate this page

نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه مواد امتحانی تخصصی :1-فن بایگانی و مدیریت اسناد و مدارک 2-مکاتبات و آیین نگارش فارسی 3-مبانی کامپیوتر و ...

آزمون استخدامی قوه قضاییه |استخدام قوه قضائیه 96|shahrdari33

shahrdari33.com › استخدام

translate this page

15 hours ago - ثبت نام آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال 96 آغاز شد. ... مسئول ابلاغ و اجرا; تقریر نویس; ماشین نویس; مسئول خدمات مالی; مددکار اجتماعی ... به هر یک از داوطلبان ، یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات اختصاصی داده خواهد شد.

سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه ( آزمون جدید ) - رایگان

istekhdam.ir › سوالات استخدامی نهادهای تی

translate this page

1 day ago - ۳ روز پیش – سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا سوالات استخدامی قوه قضاییه تقریر نویس سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس ...

استخدام قوه قضاییه سال ۹۲ (اطلاعات مصاحبه شوندگان) - ای استخدام

tnews.ir/news/d49226661219.html

translate this page

1 day ago - برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید ..... ماشین نویس, دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های ...

نمونه سوالات تقریر نویس قوه قضاییه ۹۶ - نمونه سوالات استخدامی

failha.com/نمونه-سوالات-تقریر-نویس-قوه-قضاییه-96/7943

translate this page

2 days ago - سوال استخدامی قوه قضاییه تقریر نویس مبانی سازمان و مدیریت .... سوالات نخصصی آزمون استخدام قوه قضاییه برای ماشین نویس با پاسخ …

نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه

999.vizhe.xyz/.../نمونه+سوالات+استخدامی+ماشین+نویس+...

translate this page

2 days ago - نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه بزودی بارگذاری میشود ....... مواد آزمون تخصصی کارشناس آمار موضوعی :1-فن بایگانی و مدیریت اسناد و ...

رایگان سوالات استخدامی سوالات تقریر نویس قوه قضاییه

behyari1.ir/.../ %20رایگان%20سوالات%20استخدامی%20سوالا...

translate this page

نمونه سوالات ارشد فراگیر پیام نور نمونه سوالات ارشد فراگیر پیام نور با پاسخنامه نمونه سوالات فراگیر پیام نور رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی مشترک ...

استخدام قوه قضاییه در سال 96 | «استخدامی-100»

estekhdami100.ir/استخدام-قوه-قضاییه/

translate this page

برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید ..... ماشین نویس, دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی: مدیریت ...

سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه (سوالات عمومی)/ - تی استخدام

t-estekhdam.ir/search/?... %20سوالات%20آزمون%20استخدامی%...

translate this page

سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه (سوالات عمومی)/ ... خوده سوالات استخدامی ۹۶ هنر آموز نقشه کشی معماری سوالات استخدامی هنرآموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش – -سوالات-استخدامی-هنر-آموز-نقشه-ک/ .... سوالات استخدامی ۹۶ هنرآموز ( کار مکانیک خودرو آموزش و پرورش .... نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه.

استخدام قوه قضاییه سال ۹۲ (اعلام نتایج) - ای-استخدام - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/employment/1393395420611856

translate this page

4 days ago - برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید ..... ماشین نویس, دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های ...

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه - دهوند

dehvand.ir/jobs/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-قوه-قضایی/

translate this page

aug 27, 2017 - نمونه سوالات آزمون استخدامی قضاوت آذر ماه سال 1382 ( رایگان) تعداد کل سوالات 180، به همراه پاسخنامه کلیدی سوالات تعداد صفحات نمونه سوال: 25 ...

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ( ویژه آزمون جدید 96 ) | تنهاترین ...

tanhatarinchat.ir/ -نمونه-سوالات-استخدامی-قوه-قضای.html

translate this page

2 days ago - سوالات استخدامی حقوق اساسی pdf قوه قضاییه 96 ... سوالات استخدامی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مقدماتی pdf قوه قضاییه 96. سوالات استخدامی اصول ماشین های کنترل عددی و مطلبی pdf قوه قضاییه 96

سوالات استخدامی متصدی امور دفتری قوه قضاییه سال 96 - طراح سوال

tarahesoal.ir › سوالات استخدامی تخصصی

translate this page

1 day ago - استخدام قوه قضاییه, استخدام تی جذب مسئول ابلاغ و اجرا، تقریر نویس، ماشین … امور فرهنگی، متصدی امور دفتری در سراسر کشوراستخدام ۲۵ مهر ماه ...

سوالات مصاحبه استخدامی قوه قضاییه سری چهارم | سوالات مصاحبه

www.ghatreh.com/.../سوالات-مصاحبه-استخدامی-قوه-قضاییه-سری-...

translate this page

dec 3, 2015 - سوالات مصاحبه استخدامی و تجربیات آزمون استخدامی قوه قضاییه سری چهارم ... بهم گفت درسته که رشته شما کاردان شبکه است اما ما به ماشین نویس ...

استخدام قوه قضاییه (شروع ثبت نام آزمون از 29 مهر) - ایران استخدام | خب و

khabarpu.com/k.php?u...

translate this page

2 days ago - جهت نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه همراه با پاسخنامه اینجا کلیک ..... در آزمون شرکت کرد مثلا هم کارشناس شبکه شرکت کنم و هم ماشین نویس؟

استخدام قوه قضاییه (اخبار + تبادل اطلاعات قبول شدگان) | ای استخدام

vista.ir/.../استخدام-قوه-قضاییه-(اخبار-تبادل-اطلاعات-قبول-شدگان)

translate this page

18 hours ago - برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید ..... فارسی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مقدماتی اصول ماشینهای کنترل عددی و ...

نمونه سوالات استخدامی کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی قوه قضاییه ...

www.karsar.ir/1396/07/27/post-99/

translate this page

3 days ago - ... ,سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ,سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه ,سوالات استخدامی قوه قضاییه ,سوالات استخدامی ماشین ...

نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس :: رشته های مورد نیاز استخدام آموزش و ...

8meduir4.niloblog.com/p/797/

translate this page

2 days ago - نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید. نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ... ماشین نویس 4. مسئول خدمات دارا بودن مدرک ...

استخدام ۱۴۶ نفر از طریق آزمون قوه قضاییه در گلستان | مرجع آگهی های ...

www.estekhdami.org/استخدام-۱۴۶-نفر-از-طریق-آزمون-قوه-قضایی

translate this page

4 days ago - رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در آزمون استخدامی امسال قوه قضاییه سهم ... در شغل هایی باعناوین مسئول ابلاغ و اجرا، ماشین نویس، مددکار اجتماعی، ...

نمونه سوالات تقریر نویس قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید

testdoni.ir/httpfailha-comنمونه-سوالات...نویس-قوه-قضاییه.../8066

translate this page

۳ days ago – سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا سوالات استخدامی قوه قضاییه تقریر نویس سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس سوالات استخدامی ...

استخدام قوه قضاییه (شروع استخدام جدید از ۲۹ مهر ماه) | استخدامیان: استخدام ...

www.estekhdamian.info/?p=43

translate this page

3 days ago - اطلاعیه قوه قضائیه درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در ... به هر یک از داوطلبان ، یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات ... ماشین نویس, دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی با جواب

www.ejraii.ir/

translate this page

سوالات استخدامی کد شغل ۲۵۷۹ هنر آموز ( کار ماشین های کشاورزی) , سوالات استخدامی .... رایگان سوالات استخدامی سوالات تقریر نویس قوه قضاییه. 28 مهر ...

نمونه سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید

testiha.ir/.../ %20رایگان%20سوالات%20استخدامی%20مسئول%...

translate this page

21 hours ago - نمونه سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید. نمونه سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید.

سوالات تخصصی وزارت بهداشت | مجموعه کامل - سوالات استخدامی

www.e-soal.ir/ -سوالات-تخصصی-وزارت-بهداشت/

translate this page

در این قسمت برای شما داوطلبین محترم آزمون استخدامی وزارت بهداشت، مجموعه ی ویژه سوالات ... امور دفتری و ماشین نویس – متصدی امور دفتری; متصدی امور دفتری و بایگانی .... سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اجتماعی قوه قضاییه ( مجموعه بسیار کامل + ...

نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه | جستجو در وبلاگها ...

weblog724.gdn/.../نمونه-سوالات-استخدامی-ماشین-نویس-قوه-قضای...

translate this page

عبارت نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه در بین وبلاگهای سایتهای وبلاگی جستجو شده و نتایج با ذکر منبع به صورت خ ر بازنشر شده و در این صفحه ...

استخدام ۱۴۶ نفر از طریق آزمون قوه قضاییه در گلستان - خبر امروز

khabaremrouz.ir/search/?q=استخدام+۱۴۶+نفر...قوه+قضاییه...

translate this page

2 days ago - ... اشتغال در شغل هایی باعناوین مسئول ابلاغ و اجرا، ماشین نویس، مددکار اجتماعی، کارشناس ... جزئیات آزمون استخدامی سال96 قوه قضائیه اعلام شد ... استخدامی نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی کتاب نمونه سوالات استخدامی ایران ...

تخصصی سوالات استخدامی قوه ی قضاییه 96

adliran. /

translate this page

تخصصی سوالات استخدامی قوه ی قضاییه 96 - , سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه 96 , رایگان نمونه سوالات ... مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مقدماتی *.

تلگرامون - جزییات کانال آگهی استخدام تهران

www.telegramon.com/116/index.aspx?cn=estekhdam_tehran

translate this page

... و مراکز استان ها مشاغل مورد نیاز مسئول ابلاغ و اجرا -تقریر نویس -ماشین نویس - مسئول ... ➡️http://e-estekhdam.com/?p=151330 سوالات آزمون استخدامی قوه ... سوالات عمومی آزمون های سازمان سنجش مجری آزمون قوه قضاییه با پاسخنامه تشریحی ... تراز http://iranestekhdam.ir/?p=867522 ✅ استخدام برنامه نویس و تحلیل گر ...
نمونه سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی

درخواست حذف اطلاعات


ج رشتههای شغلی، شرایط احراز مورد نیاز دستگاه و مواد دفترچه تخصصی
رشته شغلی شرایط احراز مواد آزمون ت

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
قانون آیین دادرسی
مدنی (شامل مباحث
مربوط به مواد 67 تا
83 ق.آ.د مدنی)
قانون اجرای احکام
مدنی - حقوق اداری -
مبانی سازمان و
مدیریت
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
کلیه گرایشها ،حقوق(کلیه
گرایشها) و سطح یک و دو
حوزوی، الهیات و معارف ی
(گرایش فقه و مبانی حقوق
ی)
1. مسئول ابلاغ و
اجرا
مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
آیین نگارش حقوقی،
متن قوانین آیین
دادرسی مدنی و
کیفری- مبانی
سازمان و مدیریت)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی در یکی از رشته های
تحصیلی: حقوق (کلیه گرایشها) ،
مدیریت تی، زبان و ادبیات
فارسی، سطح دو حوزوی، الهیات
و معارف ی (گرایش فقه و
مبانی ی)
2. تقریر نویس
زن و مرد
مجموعه دروس (فن
بایگانی و مدیریت
اسناد و مدارک
مکاتبات و آیین
نگارش فارسی
مبانی کامپیوتر و
برنامهنویسی
مقدماتی اصول
ماشینهای کنترل
عددی و مطلبی
مدیریت منابع انسانی
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
(کلیه گرایشها)،اقتصاد(کلیه
گرایشها)، ی
کامپیوتر(کلیه گرایشها)
حسابداری (کلیه گرایشها )،
روانشناسی(کلیه گرایشها)، علوم
اجتماعی (کلیه گرایشها )، علوم
کامپیوتری، زبان و ادبیات فارسی،
علوم تربیتی (کلیه گرایشها)
3. ماشین نویس
4. مسئول خدمات دارا بودن مدرک تحصیلی مجموعه دروس مرد
٢
(حسابداری مالی
مدیریت مالی
کنترل و تنظیم
بودجه مالیه
عمومی قانون
محاسبات عمومی)
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
حسابداری(کلیه
گرایشها)،مدیریت(کلیه گرایشها)
مالی
زن و مرد
مجموعه دروس (مبانی
و نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
مددکاری اجتماعی
آسیبشناسی
اجتماعی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: روانشناسی (کلیه
گرایشها)،مددکار اجتماعی،علوم
اجتماعی(خدمات
اجتماعی)،مطالعات
خانواده،مطالعات ن در مقاطع
کارشناسی و کارشناسی
ارشد(گرایشهای زن در
خانواده،حقوق زن در و
تاریخ ن)
5. مددکار اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(شبکههای
کامپیوتری و امنیت
شبکه سیستمهای
عامل معماری
کامپیوتر برنامه-
نویسی پیشرفته
ساختمان (c++)
دادهها و طراحی
الگوریتمها)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی:کاربرد کامپیوتر،علوم
کامپیوتر، ی کامپیوتر(کلیه
گرایشها)نرم افزار
سیستم، ی فناوری
اطلاعات (کلیه گرایش ها)،
تکنولوژی ارتباطات و فناوری
اطلاعات
6. کارشناس شبکه
زن و مرد
مجموعه دروس
(اقتصاد د و کلان
مبانی و اصول
مدیریت و برنامه -
ریزی مدیریت
استراتژیک آمار
کاربردی تجزیه و
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی و کارشناسی ارشد در
یکی از رشته های تحصیلی :
مدیریت (کلیه گرایشها)، مدیریت
فناوری و اطلاعات (کلیه
گرایشها)، اقتصاد (کلیه گرایشها)
7. کارشناس برنامه
ریزی
٣
تحلیل سیستمها)
زن و مرد
مجموعه دروس
(احتمال 1 و 2
روشهای آماری
رگرسیون 1 نمونه-
( گیری 1 و 2
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی ، کارشناسی ارشد و
یا ی در رشته تحصیلی
آمار(کلیه گرایشها)
8. کارشناس آمار
موضوعی
زن و مرد
مجموعه دروس
(نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
اصول و مبانی
مدیریت بررسی
مسایل اجتماعی
ایران)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: علوم اجتماعی(کلیه
گرایشها)، روانشناسی(کلیه
گرایشها)، رو مه نگاری،مطالعات
خانواده ، مدیریت تی، جامعه
شناسی (کلیه گرایشها)
9. کارشناس
مطالعات
اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(آشنایی با آییننامه
اجرایی سازمان
زندان ها و اقدامات
تأمینی و تربیتی
کشور متن قانون
مجازات ی
متن قانون آیین
دادرسی کیفری -
مبانی جامعه
شناسی- مبانی
روانشناسی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها)،
روانشناسی(کلیه گرایشها) و علوم
انتظامی، حقوق (کلیه گرایشها)
10 . کاردان اقدامات
تأمینی و تربیتی
مرد
مجموعه دروس
(مبانی و نظریه های
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
11 . کارشناس امور
فرهنگی
٤
فرهنگی، مدیریت
سازمانهای
فرهنگی، مبانی
سیاستگذاری و
برنامه ریزی
فرهنگی،انسجام ملی
و تنوع فرهنگی،
متون فقه (شرح
لمعه)
یا ی و در یکی از رشته های
تحصیلی مدیریت امور فرهنگی،
برنامه ریزی امور فرهنگی،
فرهنگ و ارتباطات، فرهنگ و
معارف ی،سطح دو حوزوی
زن و مرد
مجموعه دروس
(مبانی سازمان و
مدیریت مدیریت
منابع انسانی
مدیریت رفتار
سازمانی مالیه و
بودجه عمومی
روانشناسی عمومی-
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
مدیریت(کلیه گرایشها)،
حسابداری(کلیه گرایشها )
،اقتصاد(کلیه گرایشها )،علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها )، حقوق
(کلیه گرایشها)
12 . متصدی امور
دفتری

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید
نمونه سوالات استخدامی مددکار اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات


ج رشتههای شغلی، شرایط احراز مورد نیاز دستگاه و مواد دفترچه تخصصی
رشته شغلی شرایط احراز مواد آزمون ت

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
قانون آیین دادرسی
مدنی (شامل مباحث
مربوط به مواد 67 تا
83 ق.آ.د مدنی)
قانون اجرای احکام
مدنی - حقوق اداری -
مبانی سازمان و
مدیریت
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
کلیه گرایشها ،حقوق(کلیه
گرایشها) و سطح یک و دو
حوزوی، الهیات و معارف ی
(گرایش فقه و مبانی حقوق
ی)
1. مسئول ابلاغ و
اجرا
مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
آیین نگارش حقوقی،
متن قوانین آیین
دادرسی مدنی و
کیفری- مبانی
سازمان و مدیریت)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی در یکی از رشته های
تحصیلی: حقوق (کلیه گرایشها) ،
مدیریت تی، زبان و ادبیات
فارسی، سطح دو حوزوی، الهیات
و معارف ی (گرایش فقه و
مبانی ی)
2. تقریر نویس
زن و مرد
مجموعه دروس (فن
بایگانی و مدیریت
اسناد و مدارک
مکاتبات و آیین
نگارش فارسی
مبانی کامپیوتر و
برنامهنویسی
مقدماتی اصول
ماشینهای کنترل
عددی و مطلبی
مدیریت منابع انسانی
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
(کلیه گرایشها)،اقتصاد(کلیه
گرایشها)، ی
کامپیوتر(کلیه گرایشها)
حسابداری (کلیه گرایشها )،
روانشناسی(کلیه گرایشها)، علوم
اجتماعی (کلیه گرایشها )، علوم
کامپیوتری، زبان و ادبیات فارسی،
علوم تربیتی (کلیه گرایشها)
3. ماشین نویس
4. مسئول خدمات دارا بودن مدرک تحصیلی مجموعه دروس مرد
٢
(حسابداری مالی
مدیریت مالی
کنترل و تنظیم
بودجه مالیه
عمومی قانون
محاسبات عمومی)
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
حسابداری(کلیه
گرایشها)،مدیریت(کلیه گرایشها)
مالی
زن و مرد
مجموعه دروس (مبانی
و نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
مددکاری اجتماعی
آسیبشناسی
اجتماعی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: روانشناسی (کلیه
گرایشها)،مددکار اجتماعی،علوم
اجتماعی(خدمات
اجتماعی)،مطالعات
خانواده،مطالعات ن در مقاطع
کارشناسی و کارشناسی
ارشد(گرایشهای زن در
خانواده،حقوق زن در و
تاریخ ن)
5. مددکار اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(شبکههای
کامپیوتری و امنیت
شبکه سیستمهای
عامل معماری
کامپیوتر برنامه-
نویسی پیشرفته
ساختمان (c++)
دادهها و طراحی
الگوریتمها)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی:کاربرد کامپیوتر،علوم
کامپیوتر، ی کامپیوتر(کلیه
گرایشها)نرم افزار
سیستم، ی فناوری
اطلاعات (کلیه گرایش ها)،
تکنولوژی ارتباطات و فناوری
اطلاعات
6. کارشناس شبکه
زن و مرد
مجموعه دروس
(اقتصاد د و کلان
مبانی و اصول
مدیریت و برنامه -
ریزی مدیریت
استراتژیک آمار
کاربردی تجزیه و
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی و کارشناسی ارشد در
یکی از رشته های تحصیلی :
مدیریت (کلیه گرایشها)، مدیریت
فناوری و اطلاعات (کلیه
گرایشها)، اقتصاد (کلیه گرایشها)
7. کارشناس برنامه
ریزی
٣
تحلیل سیستمها)
زن و مرد
مجموعه دروس
(احتمال 1 و 2
روشهای آماری
رگرسیون 1 نمونه-
( گیری 1 و 2
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی ، کارشناسی ارشد و
یا ی در رشته تحصیلی
آمار(کلیه گرایشها)
8. کارشناس آمار
موضوعی
زن و مرد
مجموعه دروس
(نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
اصول و مبانی
مدیریت بررسی
مسایل اجتماعی
ایران)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: علوم اجتماعی(کلیه
گرایشها)، روانشناسی(کلیه
گرایشها)، رو مه نگاری،مطالعات
خانواده ، مدیریت تی، جامعه
شناسی (کلیه گرایشها)
9. کارشناس
مطالعات
اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(آشنایی با آییننامه
اجرایی سازمان
زندان ها و اقدامات
تأمینی و تربیتی
کشور متن قانون
مجازات ی
متن قانون آیین
دادرسی کیفری -
مبانی جامعه
شناسی- مبانی
روانشناسی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها)،
روانشناسی(کلیه گرایشها) و علوم
انتظامی، حقوق (کلیه گرایشها)
10 . کاردان اقدامات
تأمینی و تربیتی
مرد
مجموعه دروس
(مبانی و نظریه های
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
11 . کارشناس امور
فرهنگی
٤
فرهنگی، مدیریت
سازمانهای
فرهنگی، مبانی
سیاستگذاری و
برنامه ریزی
فرهنگی،انسجام ملی
و تنوع فرهنگی،
متون فقه (شرح
لمعه)
یا ی و در یکی از رشته های
تحصیلی مدیریت امور فرهنگی،
برنامه ریزی امور فرهنگی،
فرهنگ و ارتباطات، فرهنگ و
معارف ی،سطح دو حوزوی
زن و مرد
مجموعه دروس
(مبانی سازمان و
مدیریت مدیریت
منابع انسانی
مدیریت رفتار
سازمانی مالیه و
بودجه عمومی
روانشناسی عمومی-
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
مدیریت(کلیه گرایشها)،
حسابداری(کلیه گرایشها )
،اقتصاد(کلیه گرایشها )،علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها )، حقوق
(کلیه گرایشها)
12 . متصدی امور
دفتری

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید
نمونه سوالات استخدامی کارشناس شبکه

درخواست حذف اطلاعات


ج رشتههای شغلی، شرایط احراز مورد نیاز دستگاه و مواد دفترچه تخصصی
رشته شغلی شرایط احراز مواد آزمون ت

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
قانون آیین دادرسی
مدنی (شامل مباحث
مربوط به مواد 67 تا
83 ق.آ.د مدنی)
قانون اجرای احکام
مدنی - حقوق اداری -
مبانی سازمان و
مدیریت
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
کلیه گرایشها ،حقوق(کلیه
گرایشها) و سطح یک و دو
حوزوی، الهیات و معارف ی
(گرایش فقه و مبانی حقوق
ی)
1. مسئول ابلاغ و
اجرا
مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
آیین نگارش حقوقی،
متن قوانین آیین
دادرسی مدنی و
کیفری- مبانی
سازمان و مدیریت)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی در یکی از رشته های
تحصیلی: حقوق (کلیه گرایشها) ،
مدیریت تی، زبان و ادبیات
فارسی، سطح دو حوزوی، الهیات
و معارف ی (گرایش فقه و
مبانی ی)
2. تقریر نویس
زن و مرد
مجموعه دروس (فن
بایگانی و مدیریت
اسناد و مدارک
مکاتبات و آیین
نگارش فارسی
مبانی کامپیوتر و
برنامهنویسی
مقدماتی اصول
ماشینهای کنترل
عددی و مطلبی
مدیریت منابع انسانی
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
(کلیه گرایشها)،اقتصاد(کلیه
گرایشها)، ی
کامپیوتر(کلیه گرایشها)
حسابداری (کلیه گرایشها )،
روانشناسی(کلیه گرایشها)، علوم
اجتماعی (کلیه گرایشها )، علوم
کامپیوتری، زبان و ادبیات فارسی،
علوم تربیتی (کلیه گرایشها)
3. ماشین نویس
4. مسئول خدمات دارا بودن مدرک تحصیلی مجموعه دروس مرد
٢
(حسابداری مالی
مدیریت مالی
کنترل و تنظیم
بودجه مالیه
عمومی قانون
محاسبات عمومی)
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
حسابداری(کلیه
گرایشها)،مدیریت(کلیه گرایشها)
مالی
زن و مرد
مجموعه دروس (مبانی
و نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
مددکاری اجتماعی
آسیبشناسی
اجتماعی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: روانشناسی (کلیه
گرایشها)،مددکار اجتماعی،علوم
اجتماعی(خدمات
اجتماعی)،مطالعات
خانواده،مطالعات ن در مقاطع
کارشناسی و کارشناسی
ارشد(گرایشهای زن در
خانواده،حقوق زن در و
تاریخ ن)
5. مددکار اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(شبکههای
کامپیوتری و امنیت
شبکه سیستمهای
عامل معماری
کامپیوتر برنامه-
نویسی پیشرفته
ساختمان (c++)
دادهها و طراحی
الگوریتمها)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی:کاربرد کامپیوتر،علوم
کامپیوتر، ی کامپیوتر(کلیه
گرایشها)نرم افزار
سیستم، ی فناوری
اطلاعات (کلیه گرایش ها)،
تکنولوژی ارتباطات و فناوری
اطلاعات
6. کارشناس شبکه
زن و مرد
مجموعه دروس
(اقتصاد د و کلان
مبانی و اصول
مدیریت و برنامه -
ریزی مدیریت
استراتژیک آمار
کاربردی تجزیه و
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی و کارشناسی ارشد در
یکی از رشته های تحصیلی :
مدیریت (کلیه گرایشها)، مدیریت
فناوری و اطلاعات (کلیه
گرایشها)، اقتصاد (کلیه گرایشها)
7. کارشناس برنامه
ریزی
٣
تحلیل سیستمها)
زن و مرد
مجموعه دروس
(احتمال 1 و 2
روشهای آماری
رگرسیون 1 نمونه-
( گیری 1 و 2
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی ، کارشناسی ارشد و
یا ی در رشته تحصیلی
آمار(کلیه گرایشها)
8. کارشناس آمار
موضوعی
زن و مرد
مجموعه دروس
(نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
اصول و مبانی
مدیریت بررسی
مسایل اجتماعی
ایران)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: علوم اجتماعی(کلیه
گرایشها)، روانشناسی(کلیه
گرایشها)، رو مه نگاری،مطالعات
خانواده ، مدیریت تی، جامعه
شناسی (کلیه گرایشها)
9. کارشناس
مطالعات
اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(آشنایی با آییننامه
اجرایی سازمان
زندان ها و اقدامات
تأمینی و تربیتی
کشور متن قانون
مجازات ی
متن قانون آیین
دادرسی کیفری -
مبانی جامعه
شناسی- مبانی
روانشناسی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها)،
روانشناسی(کلیه گرایشها) و علوم
انتظامی، حقوق (کلیه گرایشها)
10 . کاردان اقدامات
تأمینی و تربیتی
مرد
مجموعه دروس
(مبانی و نظریه های
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
11 . کارشناس امور
فرهنگی
٤
فرهنگی، مدیریت
سازمانهای
فرهنگی، مبانی
سیاستگذاری و
برنامه ریزی
فرهنگی،انسجام ملی
و تنوع فرهنگی،
متون فقه (شرح
لمعه)
یا ی و در یکی از رشته های
تحصیلی مدیریت امور فرهنگی،
برنامه ریزی امور فرهنگی،
فرهنگ و ارتباطات، فرهنگ و
معارف ی،سطح دو حوزوی
زن و مرد
مجموعه دروس
(مبانی سازمان و
مدیریت مدیریت
منابع انسانی
مدیریت رفتار
سازمانی مالیه و
بودجه عمومی
روانشناسی عمومی-
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
مدیریت(کلیه گرایشها)،
حسابداری(کلیه گرایشها )
،اقتصاد(کلیه گرایشها )،علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها )، حقوق
(کلیه گرایشها)
12 . متصدی امور
دفتری

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید
نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی

درخواست حذف اطلاعات


ج رشتههای شغلی، شرایط احراز مورد نیاز دستگاه و مواد دفترچه تخصصی
رشته شغلی شرایط احراز مواد آزمون ت

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
قانون آیین دادرسی
مدنی (شامل مباحث
مربوط به مواد 67 تا
83 ق.آ.د مدنی)
قانون اجرای احکام
مدنی - حقوق اداری -
مبانی سازمان و
مدیریت
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
کلیه گرایشها ،حقوق(کلیه
گرایشها) و سطح یک و دو
حوزوی، الهیات و معارف ی
(گرایش فقه و مبانی حقوق
ی)
1. مسئول ابلاغ و
اجرا
مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
آیین نگارش حقوقی،
متن قوانین آیین
دادرسی مدنی و
کیفری- مبانی
سازمان و مدیریت)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی در یکی از رشته های
تحصیلی: حقوق (کلیه گرایشها) ،
مدیریت تی، زبان و ادبیات
فارسی، سطح دو حوزوی، الهیات
و معارف ی (گرایش فقه و
مبانی ی)
2. تقریر نویس
زن و مرد
مجموعه دروس (فن
بایگانی و مدیریت
اسناد و مدارک
مکاتبات و آیین
نگارش فارسی
مبانی کامپیوتر و
برنامهنویسی
مقدماتی اصول
ماشینهای کنترل
عددی و مطلبی
مدیریت منابع انسانی
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
(کلیه گرایشها)،اقتصاد(کلیه
گرایشها)، ی
کامپیوتر(کلیه گرایشها)
حسابداری (کلیه گرایشها )،
روانشناسی(کلیه گرایشها)، علوم
اجتماعی (کلیه گرایشها )، علوم
کامپیوتری، زبان و ادبیات فارسی،
علوم تربیتی (کلیه گرایشها)
3. ماشین نویس
4. مسئول خدمات دارا بودن مدرک تحصیلی مجموعه دروس مرد
٢
(حسابداری مالی
مدیریت مالی
کنترل و تنظیم
بودجه مالیه
عمومی قانون
محاسبات عمومی)
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
حسابداری(کلیه
گرایشها)،مدیریت(کلیه گرایشها)
مالی
زن و مرد
مجموعه دروس (مبانی
و نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
مددکاری اجتماعی
آسیبشناسی
اجتماعی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: روانشناسی (کلیه
گرایشها)،مددکار اجتماعی،علوم
اجتماعی(خدمات
اجتماعی)،مطالعات
خانواده،مطالعات ن در مقاطع
کارشناسی و کارشناسی
ارشد(گرایشهای زن در
خانواده،حقوق زن در و
تاریخ ن)
5. مددکار اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(شبکههای
کامپیوتری و امنیت
شبکه سیستمهای
عامل معماری
کامپیوتر برنامه-
نویسی پیشرفته
ساختمان (c++)
دادهها و طراحی
الگوریتمها)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی:کاربرد کامپیوتر،علوم
کامپیوتر، ی کامپیوتر(کلیه
گرایشها)نرم افزار
سیستم، ی فناوری
اطلاعات (کلیه گرایش ها)،
تکنولوژی ارتباطات و فناوری
اطلاعات
6. کارشناس شبکه
زن و مرد
مجموعه دروس
(اقتصاد د و کلان
مبانی و اصول
مدیریت و برنامه -
ریزی مدیریت
استراتژیک آمار
کاربردی تجزیه و
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی و کارشناسی ارشد در
یکی از رشته های تحصیلی :
مدیریت (کلیه گرایشها)، مدیریت
فناوری و اطلاعات (کلیه
گرایشها)، اقتصاد (کلیه گرایشها)
7. کارشناس برنامه
ریزی
٣
تحلیل سیستمها)
زن و مرد
مجموعه دروس
(احتمال 1 و 2
روشهای آماری
رگرسیون 1 نمونه-
( گیری 1 و 2
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی ، کارشناسی ارشد و
یا ی در رشته تحصیلی
آمار(کلیه گرایشها)
8. کارشناس آمار
موضوعی
زن و مرد
مجموعه دروس
(نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
اصول و مبانی
مدیریت بررسی
مسایل اجتماعی
ایران)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: علوم اجتماعی(کلیه
گرایشها)، روانشناسی(کلیه
گرایشها)، رو مه نگاری،مطالعات
خانواده ، مدیریت تی، جامعه
شناسی (کلیه گرایشها)
9. کارشناس
مطالعات
اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(آشنایی با آییننامه
اجرایی سازمان
زندان ها و اقدامات
تأمینی و تربیتی
کشور متن قانون
مجازات ی
متن قانون آیین
دادرسی کیفری -
مبانی جامعه
شناسی- مبانی
روانشناسی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها)،
روانشناسی(کلیه گرایشها) و علوم
انتظامی، حقوق (کلیه گرایشها)
10 . کاردان اقدامات
تأمینی و تربیتی
مرد
مجموعه دروس
(مبانی و نظریه های
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
11 . کارشناس امور
فرهنگی
٤
فرهنگی، مدیریت
سازمانهای
فرهنگی، مبانی
سیاستگذاری و
برنامه ریزی
فرهنگی،انسجام ملی
و تنوع فرهنگی،
متون فقه (شرح
لمعه)
یا ی و در یکی از رشته های
تحصیلی مدیریت امور فرهنگی،
برنامه ریزی امور فرهنگی،
فرهنگ و ارتباطات، فرهنگ و
معارف ی،سطح دو حوزوی
زن و مرد
مجموعه دروس
(مبانی سازمان و
مدیریت مدیریت
منابع انسانی
مدیریت رفتار
سازمانی مالیه و
بودجه عمومی
روانشناسی عمومی-
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
مدیریت(کلیه گرایشها)،
حسابداری(کلیه گرایشها )
،اقتصاد(کلیه گرایشها )،علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها )، حقوق
(کلیه گرایشها)
12 . متصدی امور
دفتری

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید
نمونه سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی

درخواست حذف اطلاعات


ج رشتههای شغلی، شرایط احراز مورد نیاز دستگاه و مواد دفترچه تخصصی
رشته شغلی شرایط احراز مواد آزمون ت

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
قانون آیین دادرسی
مدنی (شامل مباحث
مربوط به مواد 67 تا
83 ق.آ.د مدنی)
قانون اجرای احکام
مدنی - حقوق اداری -
مبانی سازمان و
مدیریت
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
کلیه گرایشها ،حقوق(کلیه
گرایشها) و سطح یک و دو
حوزوی، الهیات و معارف ی
(گرایش فقه و مبانی حقوق
ی)
1. مسئول ابلاغ و
اجرا
مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
آیین نگارش حقوقی،
متن قوانین آیین
دادرسی مدنی و
کیفری- مبانی
سازمان و مدیریت)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی در یکی از رشته های
تحصیلی: حقوق (کلیه گرایشها) ،
مدیریت تی، زبان و ادبیات
فارسی، سطح دو حوزوی، الهیات
و معارف ی (گرایش فقه و
مبانی ی)
2. تقریر نویس
زن و مرد
مجموعه دروس (فن
بایگانی و مدیریت
اسناد و مدارک
مکاتبات و آیین
نگارش فارسی
مبانی کامپیوتر و
برنامهنویسی
مقدماتی اصول
ماشینهای کنترل
عددی و مطلبی
مدیریت منابع انسانی
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
(کلیه گرایشها)،اقتصاد(کلیه
گرایشها)، ی
کامپیوتر(کلیه گرایشها)
حسابداری (کلیه گرایشها )،
روانشناسی(کلیه گرایشها)، علوم
اجتماعی (کلیه گرایشها )، علوم
کامپیوتری، زبان و ادبیات فارسی،
علوم تربیتی (کلیه گرایشها)
3. ماشین نویس
4. مسئول خدمات دارا بودن مدرک تحصیلی مجموعه دروس مرد
٢
(حسابداری مالی
مدیریت مالی
کنترل و تنظیم
بودجه مالیه
عمومی قانون
محاسبات عمومی)
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
حسابداری(کلیه
گرایشها)،مدیریت(کلیه گرایشها)
مالی
زن و مرد
مجموعه دروس (مبانی
و نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
مددکاری اجتماعی
آسیبشناسی
اجتماعی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: روانشناسی (کلیه
گرایشها)،مددکار اجتماعی،علوم
اجتماعی(خدمات
اجتماعی)،مطالعات
خانواده،مطالعات ن در مقاطع
کارشناسی و کارشناسی
ارشد(گرایشهای زن در
خانواده،حقوق زن در و
تاریخ ن)
5. مددکار اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(شبکههای
کامپیوتری و امنیت
شبکه سیستمهای
عامل معماری
کامپیوتر برنامه-
نویسی پیشرفته
ساختمان (c++)
دادهها و طراحی
الگوریتمها)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی:کاربرد کامپیوتر،علوم
کامپیوتر، ی کامپیوتر(کلیه
گرایشها)نرم افزار
سیستم، ی فناوری
اطلاعات (کلیه گرایش ها)،
تکنولوژی ارتباطات و فناوری
اطلاعات
6. کارشناس شبکه
زن و مرد
مجموعه دروس
(اقتصاد د و کلان
مبانی و اصول
مدیریت و برنامه -
ریزی مدیریت
استراتژیک آمار
کاربردی تجزیه و
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی و کارشناسی ارشد در
یکی از رشته های تحصیلی :
مدیریت (کلیه گرایشها)، مدیریت
فناوری و اطلاعات (کلیه
گرایشها)، اقتصاد (کلیه گرایشها)
7. کارشناس برنامه
ریزی
٣
تحلیل سیستمها)
زن و مرد
مجموعه دروس
(احتمال 1 و 2
روشهای آماری
رگرسیون 1 نمونه-
( گیری 1 و 2
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی ، کارشناسی ارشد و
یا ی در رشته تحصیلی
آمار(کلیه گرایشها)
8. کارشناس آمار
موضوعی
زن و مرد
مجموعه دروس
(نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
اصول و مبانی
مدیریت بررسی
مسایل اجتماعی
ایران)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: علوم اجتماعی(کلیه
گرایشها)، روانشناسی(کلیه
گرایشها)، رو مه نگاری،مطالعات
خانواده ، مدیریت تی، جامعه
شناسی (کلیه گرایشها)
9. کارشناس
مطالعات
اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(آشنایی با آییننامه
اجرایی سازمان
زندان ها و اقدامات
تأمینی و تربیتی
کشور متن قانون
مجازات ی
متن قانون آیین
دادرسی کیفری -
مبانی جامعه
شناسی- مبانی
روانشناسی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها)،
روانشناسی(کلیه گرایشها) و علوم
انتظامی، حقوق (کلیه گرایشها)
10 . کاردان اقدامات
تأمینی و تربیتی
مرد
مجموعه دروس
(مبانی و نظریه های
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
11 . کارشناس امور
فرهنگی
٤
فرهنگی، مدیریت
سازمانهای
فرهنگی، مبانی
سیاستگذاری و
برنامه ریزی
فرهنگی،انسجام ملی
و تنوع فرهنگی،
متون فقه (شرح
لمعه)
یا ی و در یکی از رشته های
تحصیلی مدیریت امور فرهنگی،
برنامه ریزی امور فرهنگی،
فرهنگ و ارتباطات، فرهنگ و
معارف ی،سطح دو حوزوی
زن و مرد
مجموعه دروس
(مبانی سازمان و
مدیریت مدیریت
منابع انسانی
مدیریت رفتار
سازمانی مالیه و
بودجه عمومی
روانشناسی عمومی-
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
مدیریت(کلیه گرایشها)،
حسابداری(کلیه گرایشها )
،اقتصاد(کلیه گرایشها )،علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها )، حقوق
(کلیه گرایشها)
12 . متصدی امور
دفتری

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید
نمونه سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات


ج رشتههای شغلی، شرایط احراز مورد نیاز دستگاه و مواد دفترچه تخصصی
رشته شغلی شرایط احراز مواد آزمون ت

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
قانون آیین دادرسی
مدنی (شامل مباحث
مربوط به مواد 67 تا
83 ق.آ.د مدنی)
قانون اجرای احکام
مدنی - حقوق اداری -
مبانی سازمان و
مدیریت
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
کلیه گرایشها ،حقوق(کلیه
گرایشها) و سطح یک و دو
حوزوی، الهیات و معارف ی
(گرایش فقه و مبانی حقوق
ی)
1. مسئول ابلاغ و
اجرا
مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
آیین نگارش حقوقی،
متن قوانین آیین
دادرسی مدنی و
کیفری- مبانی
سازمان و مدیریت)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی در یکی از رشته های
تحصیلی: حقوق (کلیه گرایشها) ،
مدیریت تی، زبان و ادبیات
فارسی، سطح دو حوزوی، الهیات
و معارف ی (گرایش فقه و
مبانی ی)
2. تقریر نویس
زن و مرد
مجموعه دروس (فن
بایگانی و مدیریت
اسناد و مدارک
مکاتبات و آیین
نگارش فارسی
مبانی کامپیوتر و
برنامهنویسی
مقدماتی اصول
ماشینهای کنترل
عددی و مطلبی
مدیریت منابع انسانی
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
(کلیه گرایشها)،اقتصاد(کلیه
گرایشها)، ی
کامپیوتر(کلیه گرایشها)
حسابداری (کلیه گرایشها )،
روانشناسی(کلیه گرایشها)، علوم
اجتماعی (کلیه گرایشها )، علوم
کامپیوتری، زبان و ادبیات فارسی،
علوم تربیتی (کلیه گرایشها)
3. ماشین نویس
4. مسئول خدمات دارا بودن مدرک تحصیلی مجموعه دروس مرد
٢
(حسابداری مالی
مدیریت مالی
کنترل و تنظیم
بودجه مالیه
عمومی قانون
محاسبات عمومی)
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
حسابداری(کلیه
گرایشها)،مدیریت(کلیه گرایشها)
مالی
زن و مرد
مجموعه دروس (مبانی
و نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
مددکاری اجتماعی
آسیبشناسی
اجتماعی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: روانشناسی (کلیه
گرایشها)،مددکار اجتماعی،علوم
اجتماعی(خدمات
اجتماعی)،مطالعات
خانواده،مطالعات ن در مقاطع
کارشناسی و کارشناسی
ارشد(گرایشهای زن در
خانواده،حقوق زن در و
تاریخ ن)
5. مددکار اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(شبکههای
کامپیوتری و امنیت
شبکه سیستمهای
عامل معماری
کامپیوتر برنامه-
نویسی پیشرفته
ساختمان (c++)
دادهها و طراحی
الگوریتمها)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی:کاربرد کامپیوتر،علوم
کامپیوتر، ی کامپیوتر(کلیه
گرایشها)نرم افزار
سیستم، ی فناوری
اطلاعات (کلیه گرایش ها)،
تکنولوژی ارتباطات و فناوری
اطلاعات
6. کارشناس شبکه
زن و مرد
مجموعه دروس
(اقتصاد د و کلان
مبانی و اصول
مدیریت و برنامه -
ریزی مدیریت
استراتژیک آمار
کاربردی تجزیه و
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی و کارشناسی ارشد در
یکی از رشته های تحصیلی :
مدیریت (کلیه گرایشها)، مدیریت
فناوری و اطلاعات (کلیه
گرایشها)، اقتصاد (کلیه گرایشها)
7. کارشناس برنامه
ریزی
٣
تحلیل سیستمها)
زن و مرد
مجموعه دروس
(احتمال 1 و 2
روشهای آماری
رگرسیون 1 نمونه-
( گیری 1 و 2
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی ، کارشناسی ارشد و
یا ی در رشته تحصیلی
آمار(کلیه گرایشها)
8. کارشناس آمار
موضوعی
زن و مرد
مجموعه دروس
(نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
اصول و مبانی
مدیریت بررسی
مسایل اجتماعی
ایران)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: علوم اجتماعی(کلیه
گرایشها)، روانشناسی(کلیه
گرایشها)، رو مه نگاری،مطالعات
خانواده ، مدیریت تی، جامعه
شناسی (کلیه گرایشها)
9. کارشناس
مطالعات
اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(آشنایی با آییننامه
اجرایی سازمان
زندان ها و اقدامات
تأمینی و تربیتی
کشور متن قانون
مجازات ی
متن قانون آیین
دادرسی کیفری -
مبانی جامعه
شناسی- مبانی
روانشناسی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها)،
روانشناسی(کلیه گرایشها) و علوم
انتظامی، حقوق (کلیه گرایشها)
10 . کاردان اقدامات
تأمینی و تربیتی
مرد
مجموعه دروس
(مبانی و نظریه های
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
11 . کارشناس امور
فرهنگی
٤
فرهنگی، مدیریت
سازمانهای
فرهنگی، مبانی
سیاستگذاری و
برنامه ریزی
فرهنگی،انسجام ملی
و تنوع فرهنگی،
متون فقه (شرح
لمعه)
یا ی و در یکی از رشته های
تحصیلی مدیریت امور فرهنگی،
برنامه ریزی امور فرهنگی،
فرهنگ و ارتباطات، فرهنگ و
معارف ی،سطح دو حوزوی
زن و مرد
مجموعه دروس
(مبانی سازمان و
مدیریت مدیریت
منابع انسانی
مدیریت رفتار
سازمانی مالیه و
بودجه عمومی
روانشناسی عمومی-
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
مدیریت(کلیه گرایشها)،
حسابداری(کلیه گرایشها )
،اقتصاد(کلیه گرایشها )،علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها )، حقوق
(کلیه گرایشها)
12 . متصدی امور
دفتری

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید
نمونه سوالات استخدامی کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی

درخواست حذف اطلاعات


ج رشتههای شغلی، شرایط احراز مورد نیاز دستگاه و مواد دفترچه تخصصی
رشته شغلی شرایط احراز مواد آزمون ت

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
قانون آیین دادرسی
مدنی (شامل مباحث
مربوط به مواد 67 تا
83 ق.آ.د مدنی)
قانون اجرای احکام
مدنی - حقوق اداری -
مبانی سازمان و
مدیریت
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
کلیه گرایشها ،حقوق(کلیه
گرایشها) و سطح یک و دو
حوزوی، الهیات و معارف ی
(گرایش فقه و مبانی حقوق
ی)
1. مسئول ابلاغ و
اجرا
مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
آیین نگارش حقوقی،
متن قوانین آیین
دادرسی مدنی و
کیفری- مبانی
سازمان و مدیریت)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی در یکی از رشته های
تحصیلی: حقوق (کلیه گرایشها) ،
مدیریت تی، زبان و ادبیات
فارسی، سطح دو حوزوی، الهیات
و معارف ی (گرایش فقه و
مبانی ی)
2. تقریر نویس
زن و مرد
مجموعه دروس (فن
بایگانی و مدیریت
اسناد و مدارک
مکاتبات و آیین
نگارش فارسی
مبانی کامپیوتر و
برنامهنویسی
مقدماتی اصول
ماشینهای کنترل
عددی و مطلبی
مدیریت منابع انسانی
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
(کلیه گرایشها)،اقتصاد(کلیه
گرایشها)، ی
کامپیوتر(کلیه گرایشها)
حسابداری (کلیه گرایشها )،
روانشناسی(کلیه گرایشها)، علوم
اجتماعی (کلیه گرایشها )، علوم
کامپیوتری، زبان و ادبیات فارسی،
علوم تربیتی (کلیه گرایشها)
3. ماشین نویس
4. مسئول خدمات دارا بودن مدرک تحصیلی مجموعه دروس مرد
٢
(حسابداری مالی
مدیریت مالی
کنترل و تنظیم
بودجه مالیه
عمومی قانون
محاسبات عمومی)
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
حسابداری(کلیه
گرایشها)،مدیریت(کلیه گرایشها)
مالی
زن و مرد
مجموعه دروس (مبانی
و نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
مددکاری اجتماعی
آسیبشناسی
اجتماعی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: روانشناسی (کلیه
گرایشها)،مددکار اجتماعی،علوم
اجتماعی(خدمات
اجتماعی)،مطالعات
خانواده،مطالعات ن در مقاطع
کارشناسی و کارشناسی
ارشد(گرایشهای زن در
خانواده،حقوق زن در و
تاریخ ن)
5. مددکار اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(شبکههای
کامپیوتری و امنیت
شبکه سیستمهای
عامل معماری
کامپیوتر برنامه-
نویسی پیشرفته
ساختمان (c++)
دادهها و طراحی
الگوریتمها)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی:کاربرد کامپیوتر،علوم
کامپیوتر، ی کامپیوتر(کلیه
گرایشها)نرم افزار
سیستم، ی فناوری
اطلاعات (کلیه گرایش ها)،
تکنولوژی ارتباطات و فناوری
اطلاعات
6. کارشناس شبکه
زن و مرد
مجموعه دروس
(اقتصاد د و کلان
مبانی و اصول
مدیریت و برنامه -
ریزی مدیریت
استراتژیک آمار
کاربردی تجزیه و
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی و کارشناسی ارشد در
یکی از رشته های تحصیلی :
مدیریت (کلیه گرایشها)، مدیریت
فناوری و اطلاعات (کلیه
گرایشها)، اقتصاد (کلیه گرایشها)
7. کارشناس برنامه
ریزی
٣
تحلیل سیستمها)
زن و مرد
مجموعه دروس
(احتمال 1 و 2
روشهای آماری
رگرسیون 1 نمونه-
( گیری 1 و 2
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی ، کارشناسی ارشد و
یا ی در رشته تحصیلی
آمار(کلیه گرایشها)
8. کارشناس آمار
موضوعی
زن و مرد
مجموعه دروس
(نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
اصول و مبانی
مدیریت بررسی
مسایل اجتماعی
ایران)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: علوم اجتماعی(کلیه
گرایشها)، روانشناسی(کلیه
گرایشها)، رو مه نگاری،مطالعات
خانواده ، مدیریت تی، جامعه
شناسی (کلیه گرایشها)
9. کارشناس
مطالعات
اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(آشنایی با آییننامه
اجرایی سازمان
زندان ها و اقدامات
تأمینی و تربیتی
کشور متن قانون
مجازات ی
متن قانون آیین
دادرسی کیفری -
مبانی جامعه
شناسی- مبانی
روانشناسی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها)،
روانشناسی(کلیه گرایشها) و علوم
انتظامی، حقوق (کلیه گرایشها)
10 . کاردان اقدامات
تأمینی و تربیتی
مرد
مجموعه دروس
(مبانی و نظریه های
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
11 . کارشناس امور
فرهنگی
٤
فرهنگی، مدیریت
سازمانهای
فرهنگی، مبانی
سیاستگذاری و
برنامه ریزی
فرهنگی،انسجام ملی
و تنوع فرهنگی،
متون فقه (شرح
لمعه)
یا ی و در یکی از رشته های
تحصیلی مدیریت امور فرهنگی،
برنامه ریزی امور فرهنگی،
فرهنگ و ارتباطات، فرهنگ و
معارف ی،سطح دو حوزوی
زن و مرد
مجموعه دروس
(مبانی سازمان و
مدیریت مدیریت
منابع انسانی
مدیریت رفتار
سازمانی مالیه و
بودجه عمومی
روانشناسی عمومی-
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
مدیریت(کلیه گرایشها)،
حسابداری(کلیه گرایشها )
،اقتصاد(کلیه گرایشها )،علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها )، حقوق
(کلیه گرایشها)
12 . متصدی امور
دفتری

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید
نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور فرهنگی

درخواست حذف اطلاعات


ج رشتههای شغلی، شرایط احراز مورد نیاز دستگاه و مواد دفترچه تخصصی
رشته شغلی شرایط احراز مواد آزمون ت

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
قانون آیین دادرسی
مدنی (شامل مباحث
مربوط به مواد 67 تا
83 ق.آ.د مدنی)
قانون اجرای احکام
مدنی - حقوق اداری -
مبانی سازمان و
مدیریت
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
کلیه گرایشها ،حقوق(کلیه
گرایشها) و سطح یک و دو
حوزوی، الهیات و معارف ی
(گرایش فقه و مبانی حقوق
ی)
1. مسئول ابلاغ و
اجرا
مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
آیین نگارش حقوقی،
متن قوانین آیین
دادرسی مدنی و
کیفری- مبانی
سازمان و مدیریت)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی در یکی از رشته های
تحصیلی: حقوق (کلیه گرایشها) ،
مدیریت تی، زبان و ادبیات
فارسی، سطح دو حوزوی، الهیات
و معارف ی (گرایش فقه و
مبانی ی)
2. تقریر نویس
زن و مرد
مجموعه دروس (فن
بایگانی و مدیریت
اسناد و مدارک
مکاتبات و آیین
نگارش فارسی
مبانی کامپیوتر و
برنامهنویسی
مقدماتی اصول
ماشینهای کنترل
عددی و مطلبی
مدیریت منابع انسانی
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
(کلیه گرایشها)،اقتصاد(کلیه
گرایشها)، ی
کامپیوتر(کلیه گرایشها)
حسابداری (کلیه گرایشها )،
روانشناسی(کلیه گرایشها)، علوم
اجتماعی (کلیه گرایشها )، علوم
کامپیوتری، زبان و ادبیات فارسی،
علوم تربیتی (کلیه گرایشها)
3. ماشین نویس
4. مسئول خدمات دارا بودن مدرک تحصیلی مجموعه دروس مرد
٢
(حسابداری مالی
مدیریت مالی
کنترل و تنظیم
بودجه مالیه
عمومی قانون
محاسبات عمومی)
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
حسابداری(کلیه
گرایشها)،مدیریت(کلیه گرایشها)
مالی
زن و مرد
مجموعه دروس (مبانی
و نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
مددکاری اجتماعی
آسیبشناسی
اجتماعی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: روانشناسی (کلیه
گرایشها)،مددکار اجتماعی،علوم
اجتماعی(خدمات
اجتماعی)،مطالعات
خانواده،مطالعات ن در مقاطع
کارشناسی و کارشناسی
ارشد(گرایشهای زن در
خانواده،حقوق زن در و
تاریخ ن)
5. مددکار اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(شبکههای
کامپیوتری و امنیت
شبکه سیستمهای
عامل معماری
کامپیوتر برنامه-
نویسی پیشرفته
ساختمان (c++)
دادهها و طراحی
الگوریتمها)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی:کاربرد کامپیوتر،علوم
کامپیوتر، ی کامپیوتر(کلیه
گرایشها)نرم افزار
سیستم، ی فناوری
اطلاعات (کلیه گرایش ها)،
تکنولوژی ارتباطات و فناوری
اطلاعات
6. کارشناس شبکه
زن و مرد
مجموعه دروس
(اقتصاد د و کلان
مبانی و اصول
مدیریت و برنامه -
ریزی مدیریت
استراتژیک آمار
کاربردی تجزیه و
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی و کارشناسی ارشد در
یکی از رشته های تحصیلی :
مدیریت (کلیه گرایشها)، مدیریت
فناوری و اطلاعات (کلیه
گرایشها)، اقتصاد (کلیه گرایشها)
7. کارشناس برنامه
ریزی
٣
تحلیل سیستمها)
زن و مرد
مجموعه دروس
(احتمال 1 و 2
روشهای آماری
رگرسیون 1 نمونه-
( گیری 1 و 2
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی ، کارشناسی ارشد و
یا ی در رشته تحصیلی
آمار(کلیه گرایشها)
8. کارشناس آمار
موضوعی
زن و مرد
مجموعه دروس
(نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
اصول و مبانی
مدیریت بررسی
مسایل اجتماعی
ایران)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: علوم اجتماعی(کلیه
گرایشها)، روانشناسی(کلیه
گرایشها)، رو مه نگاری،مطالعات
خانواده ، مدیریت تی، جامعه
شناسی (کلیه گرایشها)
9. کارشناس
مطالعات
اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(آشنایی با آییننامه
اجرایی سازمان
زندان ها و اقدامات
تأمینی و تربیتی
کشور متن قانون
مجازات ی
متن قانون آیین
دادرسی کیفری -
مبانی جامعه
شناسی- مبانی
روانشناسی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها)،
روانشناسی(کلیه گرایشها) و علوم
انتظامی، حقوق (کلیه گرایشها)
10 . کاردان اقدامات
تأمینی و تربیتی
مرد
مجموعه دروس
(مبانی و نظریه های
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
11 . کارشناس امور
فرهنگی
٤
فرهنگی، مدیریت
سازمانهای
فرهنگی، مبانی
سیاستگذاری و
برنامه ریزی
فرهنگی،انسجام ملی
و تنوع فرهنگی،
متون فقه (شرح
لمعه)
یا ی و در یکی از رشته های
تحصیلی مدیریت امور فرهنگی،
برنامه ریزی امور فرهنگی،
فرهنگ و ارتباطات، فرهنگ و
معارف ی،سطح دو حوزوی
زن و مرد
مجموعه دروس
(مبانی سازمان و
مدیریت مدیریت
منابع انسانی
مدیریت رفتار
سازمانی مالیه و
بودجه عمومی
روانشناسی عمومی-
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
مدیریت(کلیه گرایشها)،
حسابداری(کلیه گرایشها )
،اقتصاد(کلیه گرایشها )،علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها )، حقوق
(کلیه گرایشها)
12 . متصدی امور
دفتری

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید
نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری

درخواست حذف اطلاعات


ج رشتههای شغلی، شرایط احراز مورد نیاز دستگاه و مواد دفترچه تخصصی
رشته شغلی شرایط احراز مواد آزمون ت

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
قانون آیین دادرسی
مدنی (شامل مباحث
مربوط به مواد 67 تا
83 ق.آ.د مدنی)
قانون اجرای احکام
مدنی - حقوق اداری -
مبانی سازمان و
مدیریت
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
کلیه گرایشها ،حقوق(کلیه
گرایشها) و سطح یک و دو
حوزوی، الهیات و معارف ی
(گرایش فقه و مبانی حقوق
ی)
1. مسئول ابلاغ و
اجرا
مرد
مجموعه دروس
(حقوق اساسی
آیین نگارش حقوقی،
متن قوانین آیین
دادرسی مدنی و
کیفری- مبانی
سازمان و مدیریت)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی در یکی از رشته های
تحصیلی: حقوق (کلیه گرایشها) ،
مدیریت تی، زبان و ادبیات
فارسی، سطح دو حوزوی، الهیات
و معارف ی (گرایش فقه و
مبانی ی)
2. تقریر نویس
زن و مرد
مجموعه دروس (فن
بایگانی و مدیریت
اسناد و مدارک
مکاتبات و آیین
نگارش فارسی
مبانی کامپیوتر و
برنامهنویسی
مقدماتی اصول
ماشینهای کنترل
عددی و مطلبی
مدیریت منابع انسانی
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: مدیریت
(کلیه گرایشها)،اقتصاد(کلیه
گرایشها)، ی
کامپیوتر(کلیه گرایشها)
حسابداری (کلیه گرایشها )،
روانشناسی(کلیه گرایشها)، علوم
اجتماعی (کلیه گرایشها )، علوم
کامپیوتری، زبان و ادبیات فارسی،
علوم تربیتی (کلیه گرایشها)
3. ماشین نویس
4. مسئول خدمات دارا بودن مدرک تحصیلی مجموعه دروس مرد
٢
(حسابداری مالی
مدیریت مالی
کنترل و تنظیم
بودجه مالیه
عمومی قانون
محاسبات عمومی)
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
حسابداری(کلیه
گرایشها)،مدیریت(کلیه گرایشها)
مالی
زن و مرد
مجموعه دروس (مبانی
و نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
مددکاری اجتماعی
آسیبشناسی
اجتماعی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: روانشناسی (کلیه
گرایشها)،مددکار اجتماعی،علوم
اجتماعی(خدمات
اجتماعی)،مطالعات
خانواده،مطالعات ن در مقاطع
کارشناسی و کارشناسی
ارشد(گرایشهای زن در
خانواده،حقوق زن در و
تاریخ ن)
5. مددکار اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(شبکههای
کامپیوتری و امنیت
شبکه سیستمهای
عامل معماری
کامپیوتر برنامه-
نویسی پیشرفته
ساختمان (c++)
دادهها و طراحی
الگوریتمها)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی:کاربرد کامپیوتر،علوم
کامپیوتر، ی کامپیوتر(کلیه
گرایشها)نرم افزار
سیستم، ی فناوری
اطلاعات (کلیه گرایش ها)،
تکنولوژی ارتباطات و فناوری
اطلاعات
6. کارشناس شبکه
زن و مرد
مجموعه دروس
(اقتصاد د و کلان
مبانی و اصول
مدیریت و برنامه -
ریزی مدیریت
استراتژیک آمار
کاربردی تجزیه و
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی و کارشناسی ارشد در
یکی از رشته های تحصیلی :
مدیریت (کلیه گرایشها)، مدیریت
فناوری و اطلاعات (کلیه
گرایشها)، اقتصاد (کلیه گرایشها)
7. کارشناس برنامه
ریزی
٣
تحلیل سیستمها)
زن و مرد
مجموعه دروس
(احتمال 1 و 2
روشهای آماری
رگرسیون 1 نمونه-
( گیری 1 و 2
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی ، کارشناسی ارشد و
یا ی در رشته تحصیلی
آمار(کلیه گرایشها)
8. کارشناس آمار
موضوعی
زن و مرد
مجموعه دروس
(نظریههای جامعه-
شناسی روش
تحقیق و آمار
اصول و مبانی
مدیریت بررسی
مسایل اجتماعی
ایران)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
یا ی در یکی از رشته های
تحصیلی: علوم اجتماعی(کلیه
گرایشها)، روانشناسی(کلیه
گرایشها)، رو مه نگاری،مطالعات
خانواده ، مدیریت تی، جامعه
شناسی (کلیه گرایشها)
9. کارشناس
مطالعات
اجتماعی
مرد
مجموعه دروس
(آشنایی با آییننامه
اجرایی سازمان
زندان ها و اقدامات
تأمینی و تربیتی
کشور متن قانون
مجازات ی
متن قانون آیین
دادرسی کیفری -
مبانی جامعه
شناسی- مبانی
روانشناسی)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی: علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها)،
روانشناسی(کلیه گرایشها) و علوم
انتظامی، حقوق (کلیه گرایشها)
10 . کاردان اقدامات
تأمینی و تربیتی
مرد
مجموعه دروس
(مبانی و نظریه های
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد و
11 . کارشناس امور
فرهنگی
٤
فرهنگی، مدیریت
سازمانهای
فرهنگی، مبانی
سیاستگذاری و
برنامه ریزی
فرهنگی،انسجام ملی
و تنوع فرهنگی،
متون فقه (شرح
لمعه)
یا ی و در یکی از رشته های
تحصیلی مدیریت امور فرهنگی،
برنامه ریزی امور فرهنگی،
فرهنگ و ارتباطات، فرهنگ و
معارف ی،سطح دو حوزوی
زن و مرد
مجموعه دروس
(مبانی سازمان و
مدیریت مدیریت
منابع انسانی
مدیریت رفتار
سازمانی مالیه و
بودجه عمومی
روانشناسی عمومی-
حقوق اداری)
دارا بودن مدرک تحصیلی
کاردانی یا کارشناسی در یکی از
رشته های تحصیلی :
مدیریت(کلیه گرایشها)،
حسابداری(کلیه گرایشها )
،اقتصاد(کلیه گرایشها )،علوم
اجتماعی(کلیه گرایشها )، حقوق
(کلیه گرایشها)
12 . متصدی امور
دفتری

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید
نمونه سوالات تقریر نویس قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید+رایگان

درخواست حذف اطلاعات

سوالات استخدامی قوه قضاییه تقریر نویس - نمونه سوالات استخدامی

fileazmon.ir/1396/.../سوالات-استخدامی-قوه-قضایه-تقریر-نویس.ht... translate this page سوالات استخدامی قوه قضاییه تقریر نویس. دسته : پروژه های کامل. سوالات استخدامی قوه قضایه تقریر نویسسوالات استخدامی قوه قضایه تقریر نویسسوالات استخدامی ...

سوالات استخدامی قوه قضاییه تقریر نویس 96 :: مداحی جدید 96

nohekhon96.blog.ir/.../سوالات-استخدامی-قوه-قضاییه-تقریر-نوی...

نمونه سوالات تقریر نویس قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید

نمونه سوالات تقریر نویس قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید

نمونه سوالات تقریر نویس قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید


3 days ago - سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا سوالات استخدامی قوه قضاییه تقریر نویس سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس سوالات استخدامی قوه قضاییه ... + نمونه سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه به همراه پاسخنامه.

سوالات نخصصی آزمون استخدام قوه قضاییه برای ماشین نویس با پاسخ ...

tafrihabad.com/.../سوالات+نخصصی+آزمون+استخدام+قوه+قضاییه+...
translate this page سوالات نخصصی آزمون استخدام قوه قضاییه برای ماشین نویس با پاسخ تشریحی. ... استخدام قوه قضاییه, استخدام تی جذب مسئول ابلاغ و اجرا، تقریر نویس، ماشین ...

سوالات مصاحبه استخدامی قوه قضاییه | «ای استخدام

www.e-estekhdam.com/سوالات-مصاحبه-استخدامی-قوه-قضاییه-5/
translate this page dec 3, 2015 - سوالات مصاحبه استخدامی و تجربیات آزمون استخدامی قوه قضاییه سری پنجم ... هفده نفر تقریر نویس بودیم. .... این سوالات در خاطرم بود البته قابل ذکره که این سوالات فقط نمونه سواله و سعی کنید تسلط نسبی به رساله حضرت داشته ...

سوالات استخدامی قوه قضاییه کارشناس امور فرهنگی

adliran96.rozblog.com/.../-سوالات-استخدامی-قوه-قضاییه-کارشناس...
translate this page 2 days ago - ... قوه قضاییه کارشناس امور فرهنگی,سوالات استخدامی قوه قضاییه تقریر نویس. ... 1 day ago - جهت نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه همراه با ...

تقریر نویس - وبلاگ تخصصی حقوق ایران

dad-law. /tag/تقریر-نویس
translate this page کامل سوالات ی حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳ ... استخدام تقریر نویس در قوه قضاییه ، معرفی تقریر نویسی،وظایف تقریر نویس و شرایط احراز. استخدام تقریر ...

سوالات استخدامی قوه قضاییه تقریر نویس - وب سایت خبری ویژه

vizhe.xyz/search/سوالات+استخدامی+قوه+قضاییه+تقریر+نویس
translate this page 4 days ago - نمونه سوالات تقریر نویس استخدامی دستگاه اجرایی کشور ... سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا سوالات استخدامی قوه قضاییه تقریر ...

سوالات مصاحبه استخدامی قوه قضاییه سری چهارم | سوالات مصاحبه

www.ghatreh.com/.../سوالات-مصاحبه-استخدامی-قوه-قضاییه-سری-...
translate this page dec 3, 2015 - سوالات مصاحبه استخدامی و تجربیات آزمون استخدامی قوه قضاییه سری چهارم ... بهم گفت درسته که رشته شما کاردان شبکه است اما ما به ماشین نویس احتیاج داریم. ... به کارمندا بودم و در مورد ویزگیهای یه کارمند نمونه از نظر خودم حرف زدم.

سوالات استخدامی قوه قضاییه متصدی امور دفتری

fileazmon.novinblog.net/
translate this page dec 3, 2015 - سوالات مصاحبه استخدامی و تجربیات آزمون استخدامی قوه قضاییه سری اول . ... + نمونه سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه به همراه پاسخنامه. ... و اجرا · سوالات استخدامی قوه قضاییه تقریر نویس · سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس ...

سوالات استخدامی قوه قضاییه (سوالات ادوارگذشته) - سوالات

istekhdam.ir › سوالات استخدامی نهادهای تی
translate this page 21 hours ago - نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ویژه آزمون استخدامی سال 1396 همراه با سوالات استخدامی ... سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه – کلیک کنید.

نمونه سوالات تریاژ start - یک مدیر

mansour-yahyavi1.so24.ir/list/نمونه+سوالات+تریاژ+start.html - translate this page نمونه سوالات تقریر نویس خوشه ۵۵ نمونه سوالات امور برنامه و بودجه ... نمونه سوالات بدو خدمت “قوه قضاییه”بهمراه پاسخنامه،نمونه سوالات بدو خدمت “قوه قضاییه” + پاسخنامه ...

: تقریر نویس - دانشنامه رشد

daneshnameh.roshd.ir › جامعه و علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
translate this page تقریر نویس ... نمونه وظایف ... دادگستری ایران ... دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های حقوق ،علوم ،علوم قضایی، فقه و مبانی حقوق ی ...

نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ( ویژه آزمون جدید سال 96 )

www.e-soal.ir/ -نمونه-سوالات-استخدامی-قوه-قضای/
translate this page نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه عنوان این مطلب می باشد که امروز خدمت شما بزرگواران ارائه خواهیم نمود.امیدواریم با تهیه و این نمونه سوالات ...

استخدام قوه قضاییه (اخبار + تبادل اطلاعات قبول شدگان) | ای استخدام

vista.ir/.../استخدام-قوه-قضاییه-(اخبار-تبادل-اطلاعات-قبول-شدگان)
translate this page 2 days ago - برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید ..... تقریر نویس, دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی: ... مجموعه دروس (احتمال ۱ و ۲ روشهای آماری رگرسیون ۱ نمونه گیری ۱ و ۲), زن و مرد. ۹.

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی قوه قضاییه | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/سوالات-مصاحبه-استخدامی-قوه-قضاییه/
translate this page jun 16, 2014 - تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی قوه قضائیه سال ۹۳ ... این سوالات در خاطرم بود البته قابل ذکره که این سوالات فقط نمونه سواله و سعی کنید تسلط .... بهم گفت درسته که رشته شما کاردان شبکه است اما ما به ماشین نویس احتیاج داریم.

استخدام قوه قضاییه در سال 96 (استخدام جدید) | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/استخدام-قوه-قضاییه/
translate this page 3 days ago - جهت نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه همراه با پاسخنامه اینجا کلیک نمایید. الف – شرایط عمومی استخدام ۱- داشتن تابعیت ایران .

استخدام قوه قضاییه در سال 96 | «استخدامی-100»

estekhdami100.ir/استخدام-قوه-قضاییه/
translate this page 1 day ago - برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید ..... تقریر نویس, دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی: ... مجموعه دروس (احتمال ۱ و ۲ روشهای آماری رگرسیون ۱ نمونه گیری ۱ و ۲), زن و مرد. ۹.

نمونه سوالات استخدامی کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی قوه قضاییه

www.bestofday.ir/reader/text/201710191633277615
translate this page 1 day ago - نمونه سوالات استخدامی کاردان اقدامات تامینی و تربیتی قوه ... ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ,سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه ,سوالات ...

استخدام قوه قضاییه سال ۹۲ (اعلام نتایج) - ای-استخدام - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/employment/1393395420611856
translate this page 2 days ago - برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید ..... تقریر نویس, دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی: ... مجموعه دروس (احتمال ۱ و ۲ روشهای آماری رگرسیون ۱ نمونه گیری ۱ و ۲), زن و مرد. ۹.

نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه

ssoal.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-ماشین-نویس-قوه-ق/6299
translate this page 14 hours ago - رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی – سایت استخدامی ... نمونه سوالات استخدامی | ایران استخدام آزمون های استخدامی نمونه ...

نمونه سوالات استخدامی کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی قوه قضاییه | پست

behtina.gdn/post/1176509
translate this page نمونه سوالات استخدامی کاردان اقدامات تامینی و تربیتی قوه قضاییه , رایگان نمونه ... و اجرا قوه قضاییه ,سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه ,سوالات استخدامی قوه ...

استخدام قوه قضاییه در سال 96 (کادر اداری)+سوالات رایگان # ردیف

meduir.radif.xyz/page-577697
translate this page استخدام قوه قضاییه در سال 96 (کادر اداری)+سوالات رایگان ... :small_blue_diamond:مسئول ابلاغ و اجرا -تقریر نویس -ماشین نویس - مسئول خدمات مالی ... کتاب 500 صفحه ای سوالات استخدامی ایران استخدام شامل اصل نمونه سوالات آزمون های برگزار شده ...

سوالات استخدامی قوه قضائیه | نمونه سوالات استخدامی

www.esoal24.ir › نمونه سوالات استخدامی
translate this page nov 26, 2012 - خانه >> نمونه سوالات استخدامی >> سوالات استخدامی قوه قضائیه .... نمونه سوالات استخدامی تقریر نویس آزمون فراگیر ۹۴ 1 view; نمونه ...

نمونه سوالات تقریر نویس استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

netdl.ir/سوالات-تقریر-نویس-استخدامی-دستگاه-های/
translate this page این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین گرامی شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور و متناسب برای ردیف شغلی تقریر نویس آماده و ...

نمونه سوالات تقریر نویس استخدامی دستگاه اجرایی سال 94 | رایگان ...

www.pazhang.ir/نمونه-سوالات-تقریر-نویس-استخدامی-دستگ/
translate this page mar 30, 2015 - نمونه سوالات تقریر نویس استخدامی دستگاه های اجرایی کشور سال 94 ... سال 94 استخدام دادگستری سال 94 استخدام دانشسرای آموزش عالی سال 94 ...

سوالات استخدامی قوه قضاییه کاردان اقدامات تامینی تربیتی - تبریک

tabrik.xyz/.../سوالات-استخدامی-قوه-قضاییه-کاردان-اقدامات-تامینی-...
translate this page نمونه سوالات استخدامی کاردان کامپیوتر شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های ... استخدامی قوه قضاییه تقریر نویس سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس ...

سوالات مصاحبه استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +pdf - آشیون

ashion.ir/article/.../-سوالات-مصاحبه-استخدامی-قوه-قضاییه-۹۶-pdf
translate this page 2 days ago - رایگان نمونه سوالات مصاحبه استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +pdf.

اخبار استخدامی قوه قضاییه - ایران استخدام | دمادم

https://damadam.ir › دمادمایران استخداماستخدامی
translate this page 7 days ago - نمونه سوالات استخدامی نمونه سوالات اطلاعات بیشتر اخبار استخدام قوه قضاییه در سال ۹۶ ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما .

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی قوه قضاییه ۹۶ - نمونه سوالات استخدامی

failha.com/نمونه-سوالات-مصاحبه-استخدامی-قوه-قضای-2/7933
translate this page 2 days ago - jul 31, 2016 – سوالات مصاحبه آزمون استخدامی قوه قضاییه. این صفحه بنا به درخواست کاربران ..... سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس :: تصمیم. tasmim.xyz/page- ..... سوالات استخدامی قوه قضاییه تقریر نویس | پست – بهتینا.

استخدام جدید قوه قضاییه سال ۹۶ – ۱۳۹۶ - تا

vatanestekhdam-com.motefareghe.ir/page-7805.html
translate this page استخدام قوه قضاییه, استخدام تی جذب مسئول ابلاغ و اجرا، تقریر نویس، ماشین .... سوالات تخصصی متناسب با رشته شغلی داوطلبان (به شرح ج آتی) می باشد .

پایان نامه ارزی اثربخشی دوره های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت ...

www.ra hesis.ir/.../پایان-نامه-ارزی -اثربخشی-دوره-های-آموزشی-ا...
translate this page روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه براساس ج استاندارد مورگان 220 نفر انتخاب ... ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته است که جهت بررسی سؤالات تحقیق مورد .... آیا دوره های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت تقریر نویسان قوه قضاییه در شهر تهران ...

نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس :: رشته های مورد نیاز استخدام آموزش و ...

8meduir4.niloblog.com/p/797/
translate this page 6 hours ago - نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ۹۶ +سوالات تخصصی کلیک کنید. نمونه سوالات ... مبانی ی) 2. تقریر نویس ... ماشین نویس 4. مسئول خدمات دارا ...

سرفصل دروس - مرکز علمی کاربردی دادگستری استان اصفهان

edu-judi. /cat-2.aspx
translate this page jul 15, 2010 - مرکز علمی کاربردی دادگستری استان اصفهان - سرفصل دروس - تحت نظارت ... پاسخ به سؤالات قضایی مربوط به دادسرا، اداره کل آموزش ضمن خدمت، نشر قضا، سال 83 ... تقریر نویسی در امور کیفری و مدنی. 3 ...... تعریف و ویژگی های نگارش حقوقی ، تفاوت های نگارش حقوقی با نگارش عمومی ، نمونه هایی از نگارش حقوقی.

رایگان نمونه سوالات استخدامی با جواب

www.behyari1.ir/
translate this page ... نمونه سوالات استخدامی با جواب نمونه سوالات استخدامی دادگستری با جواب نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه با ... سوالات استخدامی کد شغل ۳۰۰۲ برنامه نویس سیستم.

استخدام قوه قضاییه (شروع استخدام جدید از ۲۹ مهر ماه) | استخدامیان: استخدام ...

www.estekhdamian.info/?p=43
translate this page 1 day ago - اطلاعیه قوه قضائیه درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی ... به هر یک از داوطلبان ، یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات اختصاصی داده خواهد شد. ... تقریر نویس, دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های ... مجموعه دروس (احتمال ۱ و ۲ روشهای آماری رگرسیون ۱ نمونه گیری ۱ و ۲), زن و مرد. ۹.

رایگان نمونه سوالات آزمون استخدام

soalatestekhdam. /
translate this page نمونه سوالات استخدامی قوه قضائیه(آزمون قضاوت)با پاسخنامه .... ب – من خانمم رشته فقه و حقو ی است من در قسمت تقریر نویس میخواستم واسشون ثبت نام ...

فوری: استخدام قوه قضاییه در سال 96 (کادر اداری)+سوالات رایگان

medu1.ir/post/2791
translate this page :small_blue_diamond:مسئول ابلاغ و اجرا -تقریر نویس -ماشین نویس - مسئول ... رایگان نمونه سوالات مصاحبه استخدامی قوه قضاییه ۹۶ ( چهارشنبه 26 مهر 1396 ) ...

قوه قضاییه ایران - صفحه 20 از 42 - دادسرا و دادگاه و قوانین ...

iran5050.com/?paged=20
translate this page نظریه م ی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سؤال: با توجه به ماده ۸۰۸ قانون مدنی در دعوی .... در دفاتر دست نویس متوقف می گردد، لذا ضرورت دارد سردفتران محترم اقدامات زیر را ... شهریور ۲, ۱۳۹۵ دیدگاه ها برای نمونه رای(حق حبس مشتری در صورت موجل بودن ثمن) .... راه اندازی سامانه ای جهت پاسخگویی صحیح به سوالات شما و تهیه کلیه امور قضایی از ...

اطلاعیه ثبت نام آزمون استخدام کادر اداری قوه قضائیه (دادگستری ...

www.matboatfars.com/newsthread.aspx?id=11668
translate this page dec 3, 2013 - آزمون استخدامی دادگستری استخدام. ... تبصره: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف ی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر ... تقریر نویس.

سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی | استخدام

www.estekhtam.com/سوالات-عمومی-و-تخصصی-آزمون-استخدامی-فر/
translate this page aug 19, 2017 - شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی عمومی شامل بیش از ۱۴۰۰ سوال مهم : ... نمونه سوالات عمومی دستگاههای اجرایی (آزمون فراگیر) ... سوالات تخصصی تقریر نویسی رو دارید .... استخدام وزارت نیرو سال 96 · استخدام شرکت نفت سال 96 · استخدام قوه قضاییه سال 96 · استخدام آموزش و پرورش سال 96 · استخدام شرکت گاز سال 96 ...

گردش کار دفاتر خدمات قضایی الکترونیک - پار

www.parsine.com/fa/.../گردش-کار-دفاتر-خدمات-قضایی-الکترونی...
translate this page may 18, 2013 - در گفت وگوی «حمایت» با دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات قوه قضاییه تشریح شد؛ ... به این سوال که تاکنون چه دعاوی به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ارجاع شده است؛ گفت: .... نشست وبلاگ نویسان حوزه سردفتری اسناد رسمی + ع .

مشاوره حقوقی آنلاین ، تلفنی | بررسی طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه ...

s-pakbaz.moshavere.net/?action=view...title...قوه-قضاییه
translate this page oct 4, 2017 - بررسی طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه. چند صباحی است که طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه و الحاق آن به یکی از وزارتخانه های قوه مجریه، ...

آ ین نظرات م ی اداره حقوقی قوه قضاییه - ghanoonbaz

www.ghanoonbaz.com/anavin/nazarat.../akharin_nazar.htm
translate this page پاسخ سؤالات ۱ و ۲: با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور .... ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کار شناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ .... زیرا با توجه به ظهر نویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار ...... آن با دادگاه رسیدگی کننده است امّا به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت، می توان به ...

مصاحبه خبری جانشین رئیس پژوهشگاه ، جناب آقای بهزاد پورسید

www.ijri.ir/showcontent.html?i=bk44m254vxvycu09
translate this page dec 14, 2016 - وی گفت: در سال 91 اساسنامه پژوهشگاه به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید و از ... برای انجام پژوهش و پاسخ گویی به سوالات و نیازهای دستگاه قضایی و به ارائه ... این مقام مسئول توضیح داد: کار تزاروس نویسی کار بسیار تخصصی و دشواری ... مد نظر ما هستند به عنوان نمونه آمار و ارقام اطلاعات کاربردی هستند در قوه قضائیه ...

سوالات متداول - بانک ملی

bmi.ir/fa/faqlist.aspx?cid=2
translate this page ... سامانه بینا · سیستم گزارش های سازمان ثبت اسناد · گزارش گیری قوه قضائیه · شناسه ملی ..... اخذ موافقت بانک از سوی مقامات قضایی جهت بازداشت مازاد ارزش مورد وثیقه ..... ثالثا“ ، بنظر می رسد حاشیه نویسی دادستان محترم صرفا“ یک اظهارنظر قضایی بوده ..... و جاری بدون دسته چک برای ن نایان به شرط آنکه کارت نمونه امضا صاحب حساب را