رسانه
رسانه

459 : بوتیمار459 : بوتیمار

درخواست حذف اطلاعات


چه لازم است بگویم

که چه مایه می خواهمت؟

چشمانت ستاره است و

دلت شک.جرعه یی نوشیدم و خشکید.


دریاچه ی شیرین

با آن عطش که مرا بود

برنمی آمد،

می دانستم.


چه لازم بود بگویم

که چه مایه می خواستمش؟


احمد شاملو

١٣٦٤


گیر دادم به شاملوها. میدونم. بگذریم.

کتاب ششم هم تموم شد اما الان حال ندارم بنویسم در موردش شاید فردا.