رسانه
رسانه

منابع صندوق مسکن یکم به ١.٣ میلیارد تومان رسیدمنابع صندوق مسکن یکم به ١.٣ میلیارد تومان رسید

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: راه و شهرسازی با بیان اینکه ۶۰ هزار نفر در صندوق پس انداز یکم حساب افتتاح کرده اند، گفت: میانگین پس انداز هر نفر ۲۲ میلیون تومان است.