رسانه
رسانه

سنگ نوردی قهرمانی آسیا | نفرات برتر سرطناب و بولدرینگسنگ نوردی قهرمانی آسیا | نفرات برتر سرطناب و بولدرینگ

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: نفرات برتر سرطناب در بخش ن و بولدرینگ در بخش مردان در مسابقات سنگ نوردی قهرمانی آسیا معرفی شدند