رسانه
رسانه

هیچ چیز شکوهمندی در مرگ نیست، هیچوقت نبوده، فقط زندگی ..هیچ چیز شکوهمندی در مرگ نیست، هیچوقت نبوده، فقط زندگی ..

درخواست حذف اطلاعات

همسایه داره از صبح، سقف را سوراخ می کنه، برای اینکه تو فرنگی راه بندازه تو ش

منم برای دیوانه نشدن از سر و صدای بیل و کلنگ ،دارم مینیون ها نگاه می کنم و گیم بازی می کنم

دانشجوم خبرش را می دهد

احمقانه تر از این هم ممکن است؟

در بین ماجرای تو فرنگی همسایه و مینیون های احمق ، یکی از سرطان بمیره، اونم این

آره 

دقیقا منظورم همینه، به همین بی معنایی،