رسانه
رسانه

مرجع فایل های دانشجوییپاو وینت دالهای پیش تنیده به روش پس کشیده

درخواست حذف اطلاعات


پاو وینت روستای ویونا در انه پاو وینت روستای ویونا در انه قیمت 3700 تومان
توضیحات
پاو وینت دالهای پیش تنیده به روش پس کشیده پاو وینت دالهای پیش تنیده به روش پس کشیده قیمت 5800 تومان
توضیحات
پاو وینت موزه هنرهای فورت وورث پاو وینت موزه هنرهای فورت وورث قیمت 3000 تومان
توضیحات
پاو وینت مرکز فوریتهای پزشکی و تحلیل 5 بیمارستان و اورژانس پاو وینت مرکز فوریتهای پزشکی و تحلیل 5 بیمارستان و اورژانس قیمت 4000 تومان
توضیحات
پاو وینت ماشین آلات حمل و نقل مواد حفاری پاو وینت ماشین آلات حمل و نقل مواد حفاری قیمت 6000 تومان
توضیحات
پاو وینت مسجد شیخ زاید پاو وینت مسجد شیخ زاید قیمت 8500 تومان
توضیحات
گزارش کارآموزی در نیروگاه گزارش کارآموزی در نیروگاه قیمت 7000 تومان
توضیحات
مبانی و پیشینه نظری پرستاری بیماران همودیالیزی مبانی و پیشینه نظری پرستاری بیماران همودیالیزی قیمت 27000 تومان
توضیحات
مبانی و پیشینه نظری هیجان مبانی و پیشینه نظری هیجان قیمت 20000 تومان
توضیحات
مبانی و پیشینه نظری هوش هیجانی مبانی و پیشینه نظری هوش هیجانی قیمت 27000 تومان
توضیحات
مبانی و پیشینه نظری کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی مبانی و پیشینه نظری کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی قیمت 20000 تومان
توضیحات
مبانی و پیشینه نظری لکنت زبان مبانی و پیشینه نظری لکنت زبان قیمت 15000 تومان
توضیحات
مبانی و پیشینه نظری مکاتب اخلاقی مبانی و پیشینه نظری مکاتب اخلاقی قیمت 15000 تومان
توضیحات
مبانی و پیشینه نظری فرسودگی شغلی و حمایت شغلی مبانی و پیشینه نظری فرسودگی شغلی و حمایت شغلی قیمت 17000 تومان
توضیحات
مبانی و پیشینه نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده مبانی و پیشینه نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده قیمت 25000 تومان
توضیحات
مبانی و پیشینه نظری مدیریت مبانی و پیشینه نظری مدیریت قیمت 25000 تومان
توضیحاتپایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

درخواست حذف اطلاعات

عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 338 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 100

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ را با فرمت ورد word نمائید:

جلسه دفاعیه

شهید بهشتی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان

توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

راهنما

محمدعلی اصلانخانی

مشاور

مهدی طالب پور

دانشجو

هادی آشیانی

چکیده

هدف از این پزوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال تحصیلی 84-1383بودند که 100 نفر بودند و همگی در تحقیق شرکت د. این پزوهش که از نوع توصیفی است به شکل میدانی انجام گرفته است.ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی 100 نفر برای تکمیل ارایه شد که به 91 مورد ان پاسخ داده شد.از امارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری وارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند.در بین عوامل بهداشتی روابط ،حقوق و دستمزد،امنیت شغلی،شرایط کار،قوانین و مقررات و س رستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند.اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی،رشد فکری و ارتقاء،پیشرفت،ماهیت کار،ماهیت مسوولیت وموفقیت و درمعلمان مرد رشد فکری و ارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت،موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط ،شرایط کار،حقوق ودستمزد،امنیت شغلی،قوانین ومقررات و س رستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند.در معلمان مرد حقوق ،امنیت شغلی،شرایط کار،روابط ،قوانین و مقررات وس رستی به ترتیب اولویت قرار دارند.

در مورد مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی،تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فقط در مورد ت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p < ). در بقیه موارد مانند سطوح مختلف سنی ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معنا داری مشاهده نگردید (05/0p ≥ ).

مقدمه

در این فصل ابتدا به ماهیت و تعاریف مختلف انگیزش می پردازیم و سپس زمینه های انگیزشی را از دیدگاه مکاتب مدیریت و روانشناسی، براساس روند تاریخی و تکاملی، به طور اجمال مورد بررسی قرار می دهیم. بخش دوم این فصل به پیشینه تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق می پردازد.

الف) ادبیات تحقیق

اصلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین مو به معنی کرد گرفته شده است. از آنجا که این واژه برای بیان منظور ما در این جا کافی نیست، بنابراین گزیده ای از تعاریف مختلف ارایه می شود.

اتکینسون، 1964، انگیزش را به عنوان تأثیر همزمان در هدایت، قوت و تداوم کنش تعریف کرده است. در حالیکه وروم، 1964، انگیزش را فرایند حاکم بر گزینش هایی که از سوی اشخاص و موجودات پست تر که از میان شکلهای گوناگون فعالیت ارادی به عمل می آید، می داند (4). عباس زادگان در تعریف انگیزش بیان می کند که انگیزش یک محرک درونی برای بروز یک اقدام بیرونی توسط انسان است، که این اقدام ممکن است فیزیکی، فکری یا هنری باشد (6). علاقه بند نیز انگیزش را عوامل روانشناختی، جامعه شناختی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر در شکل گیری رفتار فردی و گروهی در محیط آموزشی می دادند(19). الوانی نیز در تعریف انگیزش بیان می کند؛ انگیزش عبارت است از تمام عوامل روانی آگاهانه و ناآگاهانه آماده کننده انسان به منظور تحقق بعضی از اعمال، گرایشها و اه (8). عسکریان انگیزش را یک فرایند پیچیده می داند که از نیازهای فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی و فیزیکی ترکیب شده است، بطوری که جهت سازماندهی و تقویت رفتار انسانی هم بصورت فردی و هم تعاملی برهمدیگر تأثیر می گذارند(20).

در مجموع با توجه به تعاریف ارائه شده از انگیزش، بنظر می رسد با وجود تفاوت در تعاریف، مفهوم کلی آنها ی ان است. تقریباً همه انگیزش را عامل و علت اصلی حرکت و تقویت رفتارهای ارادی انسان برای رسیدن به هدف می دانند.

نگرشهای مدیریت به انگیزش

نگرشهای مدیریت به انگیزش با توجه به ماهیت آن در طول زمان تغییرات بسیار کرده است، که هر یک در شرایط زمانی خاص خود در رفتارهای کارکنان تأثیر متفاوتی داشته است. در بررسی رویکردهای مدیریت، به ترتیب از نظر تاریخی به سه نوع نگرش برخورد می کنیم. این رویکردها عبارتند از: رویکردهای کلاسیک یا سنتی، نئوکلاسیک یا روابط انسانی و رویکرد اقتضایی. اینک به منظور روشن شدن دیدگاههای انگیزشی هر یک، به شرح مختصری از آنها می پردازیم.

1ـ رویکرد کلاسیک یا سنتی (1930-1900): غالباً رویکرد سنتی مدیریت که با نام فردریک تیلور بنیان گذار مدیریت علمی مرتبط است، فرد را انسان اقتصادی فرض می کند که صرفاً تحت تأثیر انگیزه های مادی قرار دارد. به همین دلیل این رویکرد، دستمزد و پاداشهای مادی را وسیله اصلی سیاستهای مدیریتی خود جهت انگیزش کارکنان می داند. به عبارت دیگر، برای کارکنان تولید بیشتر به منزله افزایش پاداشهای مادی است. در این رویکرد عقیده بر این است که هر فرد برای برطرف نمودن نیازهای خود تنها با دریافت مزد و پاداش مادی قانع می گردد و می تواند احتیاجات روحی و معنوی خویش را با برطرف ساختن احتیاجات مادی جبران نماید. بطور کلی، این رویکرد به کارکنان به مثابه ماشین می نگرد و به تولیدات آنها بیشتر از خودشان اهمیت می دهد.

2ـ رویکرونئوکلاسیک یا روابط انسانی (1960-1930): رویکرد روابط انسانی در سالهای پایانی دهه 1920 آغاز شد. در این سالها کوششهایی برای پاسخ به این سؤال که چرا الگوی سنتی برای انگیزش افراد مناسب نیست آغاز شد. در نتیجه چنین رویکردی که بوسیله ون مایو، روت لیسبرگر و دی ون بنیان آن گذاشته شد، مکتب روابط انسانی در مدیریت پدید آمد. این پژوهشگران معتقد بودند که یکنواختی وظایف سبب کاهش امکان خشنودی از کار شده است. پیروان این مکتب دریافتند که تنها پاداشهای مادی برای جلب رضایت کارکنان کافی نبوده بلکه انگیزه های روحی، روانی و توجه به نیازهای انسانی و اجتماعی آنها برای ایجاد انگیزش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به این ترتیب فرضیه های تازه درباره بهترین روش ایجاد انگیزه در کارکنان با تأکید بر روابط انسانی و اجتماعی قوی همراه شد. در این مکتب مدیریت مسوول پدید آوردن وضعیتی است که در آن کارکنان احساس سودمندی در کار کنند. به این منظور باید کوشش به عمل آید تا نیازهای اجتماعی کارکنان برآورده شود. این گروه معتقد بودند توجه باید از مطالعه روابط کارگر با ماشین به سوی فهم کامل و بیشتر دربارة پیوندهای گروهی و متقابل افراد و همکاری و هماهنگی بین کارکنان درکار، تغییر یابد. به این ترتیب، بررسی روحیه کارکنان با کوششی در سنجش میزان خشنود ماندن در کار رواج یافت. برای انگیزش کارکنان، مدیریت در درجه اول، باید کاری کند تا کارکنان خود را مهم بدانند و در درجه دوم، باید کاری کند که راههای پیوند با آنان را به گونه ای بگشاید، که کارکنان فرصت بیشتری برای ابراز نظریات خود داشته باشند. به بیان دیگر، نقش س رست، تنها پرداختن به وظیفه مدیریت نیست، بلکه س رستان باید نسبت به نیازها و خواسته های زیردستان خود احساس مسئولیت کرده و با آنها همدلی و ؟؟؟ نمایند (4).

رویکردهای روانشناختی در زمینه انگیزش

همانطور که نگرشهای مدیریت به انگیزش یک سیر تحول داشته است، نظرات روانشناسان در مورد انگیزش نیز یک تکامل 4 مرحله ای به شرح زیر را پشت سرگذاشته است.

1ـ لذت طلبی: لذت طلبی نخستین بار در اعصار اولیه یونان مطرح شد. این نظریه مجدداً در قرن 19 به عنوان توضیح قابل قبول رفتار مطرح شد. براین اساس، انسان در هرلحظه به دنبال لذت و شادکامی از عملکرد خود است و از رنج و ناراحتی دوری می کند. افراد سعی می کنند کارهایی انجام دهند که به نوع موجب رضایت آنها گردد و از اعمالی که ن یتی ایجاد می کنند، پرهیز می کند.

2ـ نظریة عزایز (1950 90): اولین نظریه های روانشناسی در زمینه انگیزش تحت عنوان نظریه عزایز در اوا قرن 19 میلادی توسط دانشمندانی مانند ویلیام جیمز و زیگموند فروید ارائه شد. این روانشناسان استدلال می د که بخش اعظمی از رفتار انسان، ناخودآگاه و از روی عقل و منطق نیست. براین اساس بیشتر رفتارهای انسان تحت تأثیر غرایز قرار دارد. کنجکاوی، عشق، ترس، حسادت و همدردی از جمله این غرایز بحساب می آیند که عوامل مهم و تعیین کننده ای در رفتارهای اولیه به حساب می آیند.

3ـ نظریه تقویت (1920 تاحال): نظریه تقویت براین فرض استوار است که تصمیمات مربوط به رفتارهای فعلی تا حدود زیادی بر پایه نتایج یا پاداشهای رفتارهای گذشته اند. در مواردی که رفتار گذشته منجر به ب نتایج مثبت شده است افراد گرایش به تکرار چنین رفتارهایی دارند، و در مواردی که رفتارهای گذشته منجر به نتایج منفی شده است، افراد گرایش به خودداری از تکرار آنها را دارند، این وضعیت را نخستین بار ثورندایک در قانون اثر خود تشریح کرد، که بر نقش یادگیری در رفتار انسان تأکید می کند.

4ـ نظریه شناخت (1940 تاکنون): جدیدترین نگرش روانشناسی در انگیزش، نظریه شناخت می باشد. در مقایسه با نظریه تقویت که تأکید بر تأثیر پاداشهای گذشته و تقویت است، مدلهای شناخت بر انتظارات و باورهای آینده تأکید دارد. در این نظریه افراد موجوداتی شمند و منطقی در نظر گرفته می شوند که تصمیمات آگاهانه آنان در مورد رفتار حال و آینده مبتنی بر آنچه باور دارند است. شکل زیر تحولات تاریخی نگرشی مدیریت و روانشناسی به انگیزش را به صورت همزمان نشان می دهد ( ).

نظریه های انگیزشی

الف) نظریه های فعال سازی انگیزش: نظریه های فعال سازی یا محتوایی انگیزش می کوشند تا عواملی که افراد را به کار برمی انگیزد دقیقاً مشخص سازند. در این نظریه ها، نیازها و محرکهایی که موجب انگیزش می شوند بر شمرده شده و غالباً نحوه ی آنها در سازمان بیان می گردد. اینک برخی از نظریه های محتوایی را به طور اجمال توضیح می دهیم.

1ـ نظریه سلسله مراتب نیازها: نظریه سلسله مراتب نیازها را می توان به عنوان یکی از اولیه ترین نظریه های محتوایی در انگیزش بحساب آورد. این نظریه که بوسیله آبراهام مازلو بیان گردید معتقد است، افراد به تدریج که رشد و بلوغ می یابند، نیازهای سطح پایین تر آنها برآورده، نیازهای سطح بالاتر بروز کرده و برای افراد عمده می شوند. مازلو برای نیازهای انسانی تقدم و تأ یا سلسله مراتب قائل است. یعنی اگر نیازی که در مراتب اولیه قرار دارد برآورده نشود، نیاز بعدی (بالاتر)، بروز نخواهد کرد. برع هرنیازی بعد از اینکه برآورده شد جای خود را به نیاز دیگری می دهد. این نظریه نیازهای انسان را در پنج طبقه شکل (3-2) به شرح زیر قرار می دهد.

الف) نیازهای فیزیولوژیکی (جسمانی): نیازهای جسمانی که شامل نیازهایی چون غذا، آب، هوا و. .. است.

ب) نیازهای ایمنی: نیازهای ایمنی، نیازهایی همچون مصونیت در برابر خطرات جسمی و ش ت و ناکامی اقتصادی است.

ج) نیازهای اجتماعی و تعلق خاطر: نیازهای اجتماعی شامل ارتباطات، تعلق خاطر و پذیرفته شدن توسط دیگران است.

د) نیاز به احترام: در این مرحله از نیازها، انسان می خواهد مورد توجه دیگران قرار گیرد. از مقام و حرمت برخوردار باشد و دیگران او را یک فرد ارزشمند و مفید تلقی کنند.

و) نیاز خودشکوفایی: نیاز به خودی یا خودشکوفایی، بالاترین نیازهای انسانی است. شناسایی کامل توان بالقوه خود به عنوان یک شخص خلاق یا رسیدن به مرحله ای که شخص مستعد و لایق آن است. اغلب انسان ها به این مرحله دست نمی یابند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل ی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل ی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی می باشند

موجود است

 ید

چسب ها : پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی , پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی
جدیدترین فلش فایل ها

درخواست حذف اطلاعات


فایل فلش فارسی هواوی honor 5x kiw-al10بیلد: ۱۱۲ فایل فلش فارسی هواوی honor 5x kiw-al10بیلد: ۱۱۲ قیمت 5000 تومان
توضیحات
فایل فلش فارسی لنوو lenovo a319 فایل فلش فارسی لنوو lenovo a319 قیمت 5000 تومان
توضیحات
رام فارسی گوشی هواوی y625-u51 رام فارسی گوشی هواوی y625-u51 قیمت 5000 تومان
توضیحات
فایل فلش فارسی g730-u10 فایل فلش فارسی g730-u10 قیمت 5000 تومان
توضیحات
فایل فلش فارسی تبلت ccit a300w فایل فلش فارسی تبلت ccit a300w قیمت 7000 تومان
توضیحات
فایل فلش honor 3c holl-u19 بیلد ۱۱۵ فایل فلش honor 3c holl-u19 بیلد ۱۱۵ قیمت 5000 تومان
توضیحات
فایل فلش فارسی هواوی y330-u11 فایل فلش فارسی هواوی y330-u11 قیمت 5000 تومان
توضیحات
فایل فلش فارسی هواوی g7 plus rio-ul00 فایل فلش فارسی هواوی g7 plus rio-ul00 قیمت 5000 تومان
توضیحات
فایل فلش تبلت چینی t739-mainboard-v2.2 فایل فلش تبلت چینی t739-mainboard-v2.2 قیمت 5000 تومان
توضیحات
رام تبلت چینی t786-mainboard-v2.0 رام تبلت چینی t786-mainboard-v2.0 قیمت 5000 تومان
توضیحات
فایل فلش فارسی گوشی هواوی y625-u32 فایل فلش فارسی گوشی هواوی y625-u32 قیمت 5000 تومان
توضیحات
فایل فلش فارسی galaxy note 5 فایل فلش فارسی galaxy note 5 قیمت 5000 تومان
توضیحات
فایل فلش تبلت لنوو a7-30g فایل فلش تبلت لنوو a7-30g قیمت 5000 تومان
توضیحات
فایل فلش فارسی تبلت لنوو s6000-h فایل فلش فارسی تبلت لنوو s6000-h قیمت 5000 تومان
توضیحات
مشکل نمایش مخاطبین y360-u61 مشکل نمایش مخاطبین y360-u61 قیمت 5000 تومان
توضیحات
فایل فلش فارسی هواوی honor 4x che1-cl20 فایل فلش فارسی هواوی honor 4x che1-cl20 قیمت 5000 تومان
توضیحاتاسانحل مشکل خاموشی a7-30hc بعد از فلش

درخواست حذف اطلاعات

فرمت فایل rar
حجم فایل 250 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
 • راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

اموزش ترمیم و فایل حل مشکل خاموشی تبلت لنوو مدل lenovo a7-30hc & a7-30h

دو فایل انبریک جهت حل مشکل خاموشی اندروید 5.0.1 و حل مشکل خاموشی اندروید 4.4.2

فلش و فارسی سازی و حل مشکل لوگو و ویروس های اندرویدی بدون مشکل خاموشی

به همراه اموزش حل مشکل سریال (جهت رفع مشکل سریال بدون نیاز به روت و با )

صد در صد تست شده وبدون مشکل

 • سری جدید این مدل یعنی lenovo a7-30hc پس از رایت فایل های موجود قدیمی با مشکل خاموشی پس از فلش مواجه خواهد شد و به هیج وجه با رایت فایل مجدد روشن خواهد شد. برای اوین بار فایل انبریک و رفع مشکل خاموشی هر دو مدل a7-30hc و a7-30hحاوی اندروید 4.4.2 و فایل حل مشکل خاموشی حاوی اندروید 5.0.1 روی سایت موجود گردید.
 • به همراه فایل اموزش ترمیم سریال بدون نیاز به با و روت جهت رفع مشکل سریال دستگاه های اسب دیده قرار دارد.
 • قبل از هر گونه ید قوانین ید و پشتیبانی رو کاملا مطالعه کنید.
 • مشکل lenovo a7-30h مشکل خاموشی lenovo a7-30h مشکل فلش lenovo a7-30h مشکل خاموشی بعد از فلش lenovo a7-30h ارور فلش lenovo a7-30h ترمیم بوت lenovo a7-30h حل مشکل خاموشی lenovo a7-30h بعد از فلش فلش نشده lenovo a7-30h ارور هنگام فلش lenovo a7-30h مشکل خاموشی هواوی lenovo a7-30h ارور 4032 lenovo a7-30h حل مشکل ارور فلش lenovo a7-30h حل مشکل خاموشی lenovo a7-30h lenovo a7-30h 4032 lenovo a7-30h boot fix lenovo a7-30h off fix
 • مشکل lenovo a7-30hc مشکل خاموشی lenovo a7-30hc مشکل فلش lenovo a7-30hc مشکل خاموشی بعد از فلش lenovo a7-30hc ارور فلش lenovo a7-30hc ترمیم بوت lenovo a7-30hc حل مشکل خاموشی lenovo a7-30hc بعد از فلش فلش نشده lenovo a7-30hc ارور هنگام فلش lenovo a7-30hc مشکل خاموشی هواوی lenovo a7-30hc ارور 4032 lenovo a7-30hc حل مشکل ارور فلش lenovo a7-30hc حل مشکل خاموشی lenovo a7-30hc lenovo a7-30hc 4032 lenovo a7-30hc boot fix lenovo a7-30hc off fix مشکل a7-30hc مشکل خاموشی a7-30hc مشکل فلش a7-30hc مشکل خاموشی بعد از فلش a7-30hc ارور فلش a7-30hc ترمیم بوت a7-30hc حل مشکل خاموشی a7-30hc بعد از فلش فلش نشده a7-30hc ارور هنگام فلش a7-30hc مشکل خاموشی هواوی a7-30hc ارور 4032 a7-30hc حل مشکل ارور فلش a7-30hc حل مشکل خاموشی a7-30hc a7-30hc 4032 a7-30hc boot fix a7-30hc off fix
 • مشکل a7-30h مشکل خاموشی a7-30h مشکل فلش a7-30h مشکل خاموشی بعد از فلش a7-30h ارور فلش a7-30h ترمیم بوت a7-30h حل مشکل خاموشی a7-30h بعد از فلش فلش نشده a7-30h ارور هنگام فلش a7-30h مشکل خاموشی هواوی a7-30h ارور 4032 a7-30h حل مشکل ارور فلش a7-30h حل مشکل خاموشی a7-30h a7-30h 4032 a7-30h boot fix حل مشکل خاموشی a7-30hc بعد از فلش a7-30h off fix

بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی شهرستان ایلام

درخواست حذف اطلاعات


بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابت شهر... بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابت شهرستان قروه قیمت 9000 تومان
توضیحات
بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی شهرستان ایلام بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی شهرستان ایلام قیمت 7000 تومان
توضیحات
بررسی اعتیاد جرم یا بیماری بررسی اعتیاد جرم یا بیماری قیمت 5000 تومان
توضیحات
ارزی فرهنگ و اثرات دنیوی و ا وی آن بر افراد ارزی فرهنگ و اثرات دنیوی و ا وی آن بر افراد قیمت 7500 تومان
توضیحات
پژوهش در عملیات روش پژوهش پژوهش در عملیات روش پژوهش قیمت 5000 تومان
توضیحات
بررسی جامع مدیریت بررسی جامع مدیریت قیمت 4000 تومان
توضیحات
بررسی تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درما... بررسی تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر قیمت 12500 تومان
توضیحات
بررسی بز اری در نوجوانان بررسی بز اری در نوجوانان قیمت 5000 تومان
توضیحات
بررسی افسردگی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی تربیت معلم تهران واحد حصارک ... بررسی افسردگی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی تربیت معلم تهران واحد حصارک کرج قیمت 9000 تومان
توضیحات
بررسی ویژگی های شخصیتی ن سردمزاج وعادی با آزمون mmpi بررسی ویژگی های شخصیتی ن سردمزاج وعادی با آزمون mmpi قیمت 14000 تومان
توضیحات
بررسی والدین ومسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان مدارس ... بررسی والدین ومسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان مدارس ابتدائی ناحیه 3 کرج قیمت 7000 تومان
توضیحات
بررسی عوامل موثر در مشارکت بررسی عوامل موثر در مشارکت قیمت 12500 تومان
توضیحات
بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان قیمت 5000 تومان
توضیحات
بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی قیمت 5000 تومان
توضیحات
بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی قیمت 5000 تومان
توضیحات
بررسی علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان بررسی علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان قیمت 5000 تومان
توضیحات
بررسی شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی بررسی شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی قیمت 5000 تومان
توضیحات
بررسی روشهای آموزشی ناشنوایان و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی شان بررسی روشهای آموزشی ناشنوایان و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی شان قیمت 12000 تومان
توضیحات
بررسی تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی بررسی تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی قیمت 3500 تومان
توضیحات
بررسی تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران بررسی تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران قیمت 8000 تومان
توضیحات
بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه قیمت 5000 تومان
توضیحات
بررسی انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی بررسی انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی قیمت 5000 تومان
توضیحات
بررسی انرژی هسته ای و کاربرد پزشکی بررسی انرژی هسته ای و کاربرد پزشکی قیمت 9000 تومان
توضیحات
بررسی الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت بررسی الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت قیمت 9500 تومان
توضیحات
بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شرکت های پ... بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران قیمت 7500 تومان
توضیحات
بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی شویی ن شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان... بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی شویی ن شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیک قیمت 5000 تومان
توضیحات
بررسی مقایسة هوش و هیجان ک ن عادی و ک ن کار و خیابان بررسی مقایسة هوش و هیجان ک ن عادی و ک ن کار و خیابان قیمت 8000 تومان
توضیحات
بررسی عزت نفس بین ن متأهل و مجرد بررسی عزت نفس بین ن متأهل و مجرد قیمت 7500 تومان
توضیحات
بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی قیمت 7000 تومان
توضیحات
پایان نامه جهت دریافت دوره کارشناسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (علوم تربیت... پایان نامه جهت دریافت دوره کارشناسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (علوم تربیتی ) موضوع: برسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و قیمت 7500 تومان
توضیحات
مقاله و تحقیق آموزش ابت از نظر اهمیت مقاله و تحقیق آموزش ابت از نظر اهمیت قیمت 3000 تومان
توضیحات
مقاله و تحقیق مشاجره و اختلاف زوجین مقاله و تحقیق مشاجره و اختلاف زوجین قیمت 3000 تومان
توضیحات
مقاله و تحقیق بیماری پارانویا مقاله و تحقیق بیماری پارانویا قیمت 3000 تومان
توضیحات
پروژه تخصصی موضوع تحقیق: بادبندهای واگرا (ebf ) و همگرا (cbf) پروژه تخصصی موضوع تحقیق: بادبندهای واگرا (ebf ) و همگرا (cbf) قیمت 5000 تومان
توضیحات
چرا افت تحصیلی چرا افت تحصیلی قیمت 1000 تومان
توضیحات
3 مطلب اموزش راههای ب در امد ازاینترنت 3 مطلب اموزش راههای ب در امد ازاینترنت قیمت 1000 تومان
توضیحات
بازاری موتورهای جستجو بازاری موتورهای جستجو قیمت 1000 تومان
توضیحات
پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش (چری، کن و الین 2008) پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش (چری، کن و الین 2008) قیمت 3500 تومان
توضیحات
پرسشنامه استرس آسیب ثانویه (stss) (براید و همکاران، 2004) پرسشنامه استرس آسیب ثانویه (stss) (براید و همکاران، 2004) قیمت 3000 تومان
توضیحات
پروپوزال بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش تی بر سرمایه اجتماعی پروپوزال بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش تی بر سرمایه اجتماعی قیمت 6500 تومان
توضیحات
بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر قیمت 5000 تومان
توضیحات
بررسی نقش ایثار در منابع ی در تکامل فرد و اجتماع بررسی نقش ایثار در منابع ی در تکامل فرد و اجتماع قیمت 7000 تومان
توضیحات
بررسی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردی بررسی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردی قیمت 9500 تومان
توضیحات
بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار قیمت 3000 تومان
توضیحات
بررسی مبانی شهادت ن در شریعت بررسی مبانی شهادت ن در شریعت قیمت 10000 تومان
توضیحات
بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان قیمت 5000 تومان
توضیحات
بررسی تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله کرج در ارتباطات خانوادگی بررسی تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله کرج در ارتباطات خانوادگی قیمت 9000 تومان
توضیحات
بررسی تفاوت میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل بررسی تفاوت میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل قیمت 8000 تومان
توضیحات
بررسی تاثیر رنگ بر حافظه ک ن بررسی تاثیر رنگ بر حافظه ک ن قیمت 5000 تومان
توضیحات
بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه قیمت 5000 تومان
توضیحات
بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی قیمت 5000 تومان
توضیحات
بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر شهرستان کرج با سابقه فعالیت ها... بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر شهرستان کرج با سابقه فعالیت های امدادی آنها قیمت 7000 تومان
توضیحات
بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎a و ‎b بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎a و ‎b قیمت 5000 تومان
توضیحات
بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در ن شاغل و غیر شاغل بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در ن شاغل و غیر شاغل قیمت 7500 تومان
توضیحات
بررسی رغبتهای شغل دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر کرج بررسی رغبتهای شغل دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر کرج قیمت 9500 تومانسریع واسان فایل فلش فارسی b1-a71 (رام فارسی b1-a71)مخصوص فلش تو

درخواست حذف اطلاعات

فایل فلش فارسی b1-a71 (رام فارسی b1-a71)مخصوص فلش تو


ازدید: 6 بار
فرمت فایل: rar
حجم فایل: 1 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1

فایل فلش رسمی و فارسی تبلت ایسر مدل acer iconia tab b1 a71 حاوی اندروید جیلی بین قابل رایت از طریق فلش تو

فایل فلش رسمی و فارسی ایسر مدل acer iconia tab b1-a71

حاوی اندروید 4.1 قابل رایت از فلش تو

%100 رسمی و بدون مشکل هنگ روی ارم


این رام هر گونه مشکل از قبیل هنگ روی ارم و ویروسی بودن رام را برطرف میکند.

این رام به دلیل فول بودن میتوان در مواقع بریک شدن تبلت نیز استفاده کرد.

acer b1-a71 firmware farsi listed: 2015/12/10

firmware details

 • device: acer iconia tab
 • model: b1-a71
 • android: 4.1
 • cpu: mt6577
 • language:multi language
 • status: official
 • type: full firmware image
 • -----------

 • راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
 • فایل فلش acer b1-a71 ,فایل acer b1-a71 ,فایل فلش فارسی acer b1-a71 ,فارسی acer b1-a71 ,فایل فلش رسمی acer b1-a71 ,فایل فلش فارسی و رسمی acer b1-a71 ,رام acer b1-a71 ,رام فارسی acer b1-a71 ,رام رسمی acer b1-a71 ,رام رسمی و فارسی acer b1-a71 ,رام لنوو acer b1-a71 ,اموزش فلش acer b1-a71 ,اموزش فارسی سازی acer b1-a71 ,ا ین نسخه acer b1-a71 ,اپدیت acer b1-a71 فریمور acer b1-a71 ,فریمور فارسی acer b1-a71 ,فریمور رسمی acer b1-a71 ,فایل رسمی acer b1-a71 ,acer b1-a71 ,acer b1-a71 firmware,acer b1-a71 file flash, مشکل فلش acer b1-a71 ,مشکل خاموشی acer b1-a71 ,خاموشی acer b1-a71 ,خاموش شدن acer b1-a71 ,مشکل بعد از فلش acer b1-a71 ,ارور فلش acer b1-a71 ,مشکل ارم acer b1-a71 ,هنگی روی ارم acer b1-a71 ,مشکل لوگو acer b1-a71 ,acer b1-a71 لوگو,acer b1-a71 nv,acer b1-a71 romفایل فلش acer b1-a71 ,فایل acer b1-a71 ,فایل فلش فارسی acer b1-a71 ,فارسی acer b1-a71 ,فایل فلش رسمی acer b1-a71 ,فایل فلش فارسی و رسمی acer b1-a71 ,رام acer b1-a71 ,رام فارسی acer b1-a71 ,رام رسمی acer b1-a71 ,رام رسمی acer b1-a71 ,اموزش فلش acer b1-a71 ,اموزش فارسی سازی acer b1-a71 ,ا ین نسخه acer b1-a71 ,اپدیت acer b1-a71 ,فریمور acer b1-a71 ,فریمور فارسی acer b1-a71 ,فریمور رسمی acer b1-a71 d ,فایل رسمی acer b1-a71 ,acer b1-a71 rom,acer b1-a71 firmware,acer b1-a71 file flash, مشکل فلش acer b1-a71 ,مشکل خاموشی acer b1-a71 ,خاموشی acer b1-a71 ,خاموش شدن acer b1-a71 ,مشکل بعد از فلش acer b1-a71 ,ارور فلش acer b1-a71 ,مشکل ارم acer b1-a71 ,هنگی روی ارم acer b1-a71 ,مشکل لوگو acer b1-a71 ,acer b1-a71 لوگو,acer b1-a71 nv,فایل فلش acer b1-a71 ,فایل acer b1-a71 ,فایل فلش فارسی acer acer b1-a71 ,فارسی acer acer b1-a71 ,فایل فلش رسمی acer b1-a71 ,فایل فلش فارسی و رسمی acer b1-a71 ,رام acer b1-a71 ,رام فارسی acer b1-a71 ,رام رسمی acer b1-a71 ,رام رسمی acer b1-a71 ,اموزش فلش acer b1-a71 ,اموزش فارسی سازی acer b1-a71 ,ا ین نسخه acer b1-a71 ,اپدیت acer b1-a71 ,فریمور acer b1-a71 ,فریمور فارسی acer b1-a71 ,فریمور رسمی acer acer b1-a71 ,فایل رسمی acer b1-a71 ,acer b1-a71 rom,acer acer b1-a71 firmware,acer acer b1-a71 file flash, مشکل فلش acer b1-a71 ,مشکل خاموشی acer b1-a71 ,خاموشی acer b1-a71 ,خاموش شدن r acer b1-a71 ,مشکل بعد از فلش acer b1-a71 ,ارور فلش acer b1-a71 ,مشکل ارم acer b1-a71 ,هنگی روی ارم acer b1-a71 ,مشکل لوگو acer b1-a71 , acer b1-a71 لوگو, acer b1-a71 nv


برچسب ها : فایل فلش فارسی b1-a71 (رام فارسی b1-a71)مخصوص فلش تو , فایل فلش b1 a71 , فایل b1 a71 , فایل فلش فارسی b1 a71 , فارسی b1 a71 , فایل فلش رسمی b1 a71 , فایل فلش فارسی و رسمی b1 a71 , رام b1 a71 , رام فارسی b1 a71 , رام رسمی b1 a71 , رام رسمی و فارسی b1 a71 , اموزش فلش b1 a71 , اموزش فارسی سازی b1 a71 ,ا ین نسخه b1 a71 , اپدیت b1 a71 , فریمور b1 a71 , فریمور فارسی b1 a71 , فریمور رسمی b1 a71 , فایل رسمی ید
سریع و اسان فایل فلش ot-8020x (رام ot-8020x)مخصوص فلش تو

درخواست حذف اطلاعات
فایل فلش ot-8020x (رام ot-8020x)مخصوص فلش تو


بازدید: 2 بار
فرمت فایل: rar
حجم فایل: 1 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1

فایل فلش رسمی و فارسی آلکاتل مدل alcatel one touch 8020xمخصوص فلش توفایل فلش رسمی alcatel one touch ot-8020x مخصوص فلش تو

بدون مشکل هنگ روی ارم و خاموشی

بدون مشکل وای فای


title:alcatel one touch ot-8020x firmware listed: 2016/03/04

firmware details

 • device: alcatel one touch hero
 • model: ot-8020x
 • cpu: mt6589
 • android: 4.2.2
 • region: middle east
 • language:multi language
 • status: official
 • type: full firmware imag
 • ------------
  • راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
  • فایل فلش alcatel ot-8020x,فایل alcatel ot-8020x,alcatel ot-8020x,فایل فلش فارسی alcatel ot-8020x,رام alcatel ot-8020x,رام رسمی alcatel ot-8020x,رام فارسی alcatel ot-8020x,فلش alcatel ot-8020x,مشکل فلش alcatel ot-8020x,اموزش فلش alcatel ot-8020x,فریمور alcatel ot-8020x,فریمور فارسی alcatel ot-8020x,فریمور رسمی alcatel ot-8020x,فایل تست شده alcatel ot-8020x,alcatel ot-8020x rom,alcatel ot-8020x file flashalcatel ot-5038dfirmware,فایل فلش ot-8020x,فایل ot-8020x,ot-8020x,فایل فلش فارسی ot-8020x,رام ot-8020x,رام رسمی ot-8020x,رام فارسی ot-8020x,فلش ot-8020x,مشکل فلش ot-8020x,اموزش فلش ot-8020x,فریمور ot-8020x,فریمور فارسی ot-8020x,فریمور رسمی ot-8020x,فایل تست شده ot-8020x,ot-8020x rom,ot-8020x file flas,ot-8020x firmware,فایل فلش one touch 4015x,فایل one touch 4015x,one touch 4015x,فایل فلش فارسی one touch 4015x,رام one touch 4015x,رام رسمی one touch 4015x,رام فارسی one touch 4015x,فلش one touch 4015x,مشکل فلش one touch 4015x,اموزش فلش one touch 4015x,فریمور one touch 4015x,فریمور فارسی one touch 4015x,فریمور رسمی one touch 4015x,فایل تست شده one touch 4015x,one touch 4015x rom,one touch 4015x file flash,one touch 4015x firmware,فایل فلش one touch ot-8020x,فایل one touch ot-8020x,one touch ot-8020x,فایل فلش فارسی one touch ot-8020x,رام one touch ot-8020x,رام رسمی one touch ot-8020x,رام فارسی one touch ot-8020x,فلش one touch ot-8020x,مشکل فلش one touch ot-8020x,اموزش فلش one touch ot-8020x,فریمور one touch ot-8020x,فریمور فارسی one touch ot-8020x,فریمور رسمی one touch ot-8020x,فایل تست شده one touch ot-8020x,one touch ot-8020x rom,one touch ot-8020x file flash,one touch ot-8020x firmware,فایل فلش alcatel one touch ot-8020x,فایل alcatel one touch ot-8020x,alcatel one touch ot-8020x,فایل فلش فارسی alcatel one touch ot-8020x,رام alcatel one touch ot-8020x,رام رسمی alcatel one touch ot-8020x,رام فارسی alcatel one touch ot-8020x,فلش alcatel one touch ot-8020x,مشکل فلش alcatel one touch ot-8020x,اموزش فلش alcatel one touch ot-8020x,فریمور alcatel one touch ot-8020x,فریمور فارسی alcatel one touch ot-8020x,فریمور رسمی alcatel one touch ot-8020x,فایل تست شده alcatel one touch ot-8020x,alcatel one touch ot-8020x rom,alcatel one touch ot-8020x file flash,alcatel one touch ot-8020x firmware

برچسب ها : فایل فلش ot-8020x (رام ot-8020x)مخصوص فلش تو , فایل فلش 8020x , فایل 8020x , 8020x , فایل فلش فارسی 8020x , رام 8020x , رام رسمی 8020x , رام فارسی 8020x , فلش 8020x , مشکل فلش 8020x , فریمور 8020x ,فریمور فارسی 8020x , فریمور رسمی 8020x , فایل تست شده 8020x , 8020x rom , 8020x file flash , 8020x firmware


 ید