رسانه
رسانه

العبادی: موضع ما در قبال همه پرسی کردستان ثابت استالعبادی: موضع ما در قبال همه پرسی کردستان ثابت است

درخواست حذف اطلاعات
نخست عراق طی دیدار با رئیس جمهور این کشور گفت که موضع بغداد در مورد همه پرسی کردستان ثابت بوده و مخالف آن است.