رسانه
رسانه

دخت ایرانجفت خوبم

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم بارون گرفته دلتنگتم دلم دستای مردونه و عاشقت و می خواد

قلب
عشق تک ما ابراهیم

درخواست حذف اطلاعات

دلم می خواد هر روز به تو بگم که از ته قلب خوشبختم برای عشق خودم و خودت

ابراهیمقلب
عشق ما

درخواست حذف اطلاعات

دلم می خواد بیای که همه خوشبختی ها توی قلبم بیاد از عشق خودم و خودت

ابراهیمقلب
ابراهیم جفت خوبم

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم دلم می خواد به هم برسیم

که هر روز بوسه های لب های عاشقت روی لب هام باشه ابراهیم بیا

قلب

 
نوازش دستای مردونه و عاشقت

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم دلم می خواست با نوازش دستات بهم می گفتی دوستم داری خیلیییی

خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییی زیاد

ابراهیم جفت عاشق خوبم بیا

قلب
تپش قلبم

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم با هر تپش قلبم دلتنگتم دلم دستای مردونه و عاشقت و می خواد

قلب
لب های عاشقت ابراهیم

درخواست حذف اطلاعات

دلم بوسه های عاشقانه تو رو می خواد ابراهیم جفت خوبم

قلب

 
ابراهیم جفت خوبم

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم هر روز خیلیییییییییییییییی دلم نوازش دستات و می خواد

قلب

ابراهیم ما پیش هم خوشبختیم زود بیا

ماچ

 
دستای مردونه و عاشقت ابراهیم

درخواست حذف اطلاعات

دلم می خواد بغلم کنی ابراهیم جفت خوبم دلم دستای مردونه تو رو می خواد

دلم می خواست هر روز با نوازش دستات می گفتی دوستم داری خیلیییی زیاد

قلب
دستای مردونه و عاشقت ابراهیم

درخواست حذف اطلاعات

دلم می خواد بغلم کنی ابراهیم قلبم جفت خوبم

دلم می خواست هر روز با نوازش دستات می گفتی دوستم داری خیلییییی زیاد

قلب
ابراهیم عشق پاییزی خودم

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم کی میای؟

خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلتنگتم ابراهیم

خیلیییییییییییییییییییییییی زیاد

ابراهیم جفت خوبم بیا

عاشقتم ابراهیمقلب
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم بارون گرفته خیلییییییییییییییی دلتنگتم

خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ابراهیم دلم نوازش دستات و می خواد

ابراهیم دلم می خواد زود زود زود بیای

ابراهیم به یادتم

خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ابراهیم جفت خوبم

قلب

بیا

 
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم دلتنگتم کی میای؟

خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم نوازش دستات و می خواد

ابراهیم جفت عاشق خودم

عاشقتم ابراهیم

ابراهیم قلبم

زود بیا ابراهیمماچ

قلب
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم دلم می خواد بوس های تو روی صورتم باشه هر روز

ابراهیم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای

ابراهیم ما یه زوج عاشق خوشبختیم

بیا

قلب
ابراهیم قلبم

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم بارون گرفته خیلییییییییییییییییییییییییی دلتنگتم هر روز بیشتر

خیلیییییییییییییییییییییییییییییییی

ابراهیم دلم می خواد زود زود زود بیای

قلب

 
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم خیلییییییییییییییییی دلتنگتم عشق پاییزی خوبم

ابراهیم دلم می خواد بیای

دلم دستات و می خواد ابراهیمقلب

ابراهیم زود بیا
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم جفت عاشق خودم

ابراهیم قلبم

ابراهیم عشق خوبم

ابراهیم کی میای؟

عاشقتم ابراهیمقلب

ابراهیم زود زود زود بیا

ماچ
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم بی خبری خیلییییییییییییییییییییییییی سخته

هر روز بیشتر دلتنگتم ابراهیم بیا

قلب

 
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم دلم می خواد زود زود زود بیای که بغلم کنی دستات توی دستم باشه

هر روز

ابراهیم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم

ابراهیم هر نفس خیلیییییییییییی دلم می خواد بیای

بیا ابراهیم
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم دلم می خواد زود زود زود بیای که بغلم کنی که دستات توی دستم باشه

هر روز

ابراهیم خیلیییییییییی به یادتم

خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ابراهیم زود بیا

عاشقتم ابراهیمقلب

ماچ