رسانه
رسانه

همین ...همین ...

درخواست حذف اطلاعات

امروز رو یه حرف دلگرم کننده بزنیم به ی که بهمون نیاز داره

قیمت نداره اما کلی تاثیر داره

اصلن اگه بلد نیستیم حرفهای خوب بزنیم

ت باشیم فقط در آغوشش بگیریم

همین ...