رسانه
رسانه

آوای شعر مندُحدَرِ لور وُ کُرِ بختیاری

درخواست حذف اطلاعات

شا اری جدید در ادبیاتِ زاگرس نشینان :

به افتخارِ قومِ بزرگِ لُر( اصلِ نژادِ آریایی و پارسی ) :

( شمال و شمالِ غربِ خوزستان ، چهارمحال و بختیاری ، قسمتی از اصفهان ،

لُرستان ، کُهگِلویه و بویر احمد )

مصافِ دُختر لُر و پسرِ بختیاری در آوردگاهِ عشق :

برایِ دوستِ ادبی ام سارا ، دُختری از خِطهٔ لُرستان :

اَفلاکی

تو دُحدَرِ لُرستون ، مو کُرِ بختیاری

تو کوگِ اُشتُرانکوه ، مو شیرِ آسماری

مو مَندیرِ کِلوسُم ، تو بو عَطرِ چویلی

مو عاشقِ تیاتُم ، مَیَر خَوَر نَداری ؟

تو سَولِ خُرم آباد ، مو عشقِ هفت و چاری

تو چی اَفتَو ایمَهنی ، که وَیدِه وا دِیاری

مو بیقرارِت مَندُم ، که یایی مِن خیالُم

مو دشتِ سَوزِ عِشقِت ، تو گُل وِه مَرغزاری

مو دل بَستُم وِه عِشقِت ، که مِن دِلُم بِمَهنی

هَمَش وِه ویرِتُم مو ، پَه سیچِه دَنگ دِراری ؟

بِل تا بِیام بِیوفتُم وِه رِی بَرگِت بِشینُم

تو بَرگِ گُل آوُِی وُ مو شُونَمِ بهاری

مو بیت ایگوم سی دلْ تو ، تو هم خوشی وابا مو

دَسِت بِنِه مِن دَسُم ، بِریم مِن وارگِه پاری

وا با کمونِ بُرگات ، وا خَندِه کِرِ لَووات

دِلُمه زَنی چی آردِی مِن تاپو ایدِرارِی

گُلِ تِیا یِه چَنگی ! ، اَی لَوِه بَرگِ بیدی !

تَش وَندِی مِنهِ جونُم ، وَندیمْ مِن بیقراری

هَرفَی پَلان دِراری ، ایوَنیشون وِه رِی شون

هی ناز کُنی سی دلْ مو ، تِیان بَری اِیاری

تو سِتینِ دُلمی ، ایخوام دورِت بگردُم

وا سی دِلِت بچینُم ، هِزار گُلِ بهاری

خوش وَیدِی مِن دِلِ مو ، دُنیامِه تازه کِردی

چه دُنیایِ قشنگی !!! وا گُل وِه لاله زاری .

شاعر مُعاصر : داوود جمشیدیان

پاییز ۱۳۹۶
اوجِ غم

درخواست حذف اطلاعات

ای شبنمِ موسمِ بهاری

از حالِ دلم خبر نداری

باقطره نَمَت بشین به برگم

تا اوجِ غم از دلم دراری

شاعر معاصر : داوود جمشیدیان

پاییز ۱۳۹۶
نوگُلِ بهاری

درخواست حذف اطلاعات

شاداب چو نوگُلِ بهاری گُلِ من

در مَسلخِ عشق ، بیقراری گُلِ من

من عاشقم و غمِ تو در دل دارم

با من تو بگوغمِ که داری گُلِ من ؟

آبان ماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان
وِه بَندِه بُرگاِیِ گُل

درخواست حذف اطلاعات

هرچی رُم وِه دینِ گُل، گُل وِه مو دیرِه

دِلُم عاشق اَوویدِ ، تَی گُل وِه گیرِه

اُویدُم زونی بغل وا غمِ دُنیا

وِه بَندِه بُرگِایِ گُل دلُم اسیره

آبان ماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون بختیاری
غُنچْه لبِ نازِ تو

درخواست حذف اطلاعات

به رویَم باز کن آن غُنچْه لب را

چو شمعی که شِکافَد قلبِ شب را

تَب و شَهدِ لبانِ داغت ازچیست ؟

ندانستم من آخَر این سبب را

شاعر معاصر : داوود جمشیدیان

آبان ۱۳۹۶
belazeye eshgh

درخواست حذف اطلاعات

شا اری جدید در ادبیاتِ بختیاری :

بِلازهٔ عشق ( آتش بازی عشق )

هر وقت دیدی عاشقی به معشوقه اش گفت : ب خواب تو را دیدم ،

بدان که دروغ گفته ، چون آدم عاشق هرگز خواب ندارد.

وِه بِلازه عاشقی ، یِه تَشی وَس مِنِه دلُم

دلِ مو کم طاقته ، گُلِن بیارین وِه کِلُم

روزا هَی وِه شوقِ گُل ، تِی وِه رَهُم تا وِه پِسین

شَووا هَی آساره اِشمارُم وِ خاطرِ گُلُم

هر فَی که وِه ویر اِیارُم بُر ِ کَمونیشِه

هر کِی بینُم فِرگ کُنه یا لیوِیوم ، یا که خُلُم

کاشکی که تَی گُل بیدُم ، دَس ایوَندُم کُلماتِ گُل

وِه تِیام ایدیدُم که مِنِه خیالِ گُل وِلُم

خالَکِش وِه کِلِ نُفت ، چی اَفتویی بِرچ ایزَنه

نَونوم که چه وا کُنُم مو وا اِی دِلِ غافِلُم ؟

پَلانِ که ایوَنِه وِه رِی مَی نا اِی گُلِ مو

هَی بَرُم وِه مِنِه اوج ، لَو بَرگِ بیدِ دُنگُلُم

اِی دِلِ عاشقِ مو چی نونِ تیری نازُکه

روزگار هرچی غَمِن اِوِردِه نادِه مِن دِلُم

اَی خدا رَحمی بُکُن وِه حالِ زارِ عاشِقُم

دلِ مو کوه گِرِهدِه ، سی تِیِه کالِ خُشگلُم .

شاعر معاصر : داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون بختیاری

پاییز ۱۳۹۶

- موسیقیِ کلاسیکِ بختیاری:

برای شنیدن آهنگ غم دل بر روی پلی زیر کلیک کنید :

متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
param name="autostart" value="false">
پِسینی زِه خزون

درخواست حذف اطلاعات

یِه پِسینی وِه خَزون ، گُلُم وِلُم کِرد

هر چی غمِ مِن دنیا بی ، مِنِه دلُم کِرد

رَه زِه تَیم وا رَهدَنِش ، تَش نا وِه لاشُم

چی انگِشتِ چالِه ای ، سُحد و حُلُم کِرد

آبان ماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون بختیاری
شمعِ مأوایِ عشق

درخواست حذف اطلاعات

بیا پُر کن ز مَی پیمانه ام را

بِنِه مرحم دلِ دیوانه ام را

بیا با خود بیاور در شبِ تار

تو شمعِ روشنیِ خانه ام را

آبان ماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون بختیاری
کاش که می گفتمت

درخواست حذف اطلاعات

از غمِ دوریِ تو ، ابرِ بهاری گریست

کاش که می گفتمت ، دردِ من از بهرِ چیست

از سرِ شب تا سحر ، چشم به راهِ تو ام

این دلم عاشق شده ،جز تو به آن راه نیست

آبان ماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون بختیاری
دُحدَرِ لور وُ کُرِ بختیاری

درخواست حذف اطلاعات

شا اری جدید در ادبیاتِ زاگرس نشینان :

به افتخارِ قومِ بزرگِ لُر( اصلِ نژادِ آریایی و پارسی ) :

( شمال و شمالِ غربِ خوزستان ، چهارمحال و بختیاری ، قسمتی از اصفهان ،

لُرستان ، کُهگِلویه و بویر احمد )

مصافِ دُختر لُر و پسرِ بختیاری در آوردگاهِ عشق :

عاشقی تَش بِگرِه ، دَرمون نَداره .

برایِ دوستِ ادبی ام سارا ، دُختری از خِطهٔ لُرستان :

اَفلاکی

تو دُحدَرِ لُرستون ، مو کُرِ بختیاری

تو کوگِ اُشتُرانکوه ، مو شیرِ آسماری

مو مَندیرِ کِلوسُم ، تو بو عَطرِ چویلی

مو عاشقِ تیاتُم ، مَیَر خَوَر نَداری ؟

تو سَولِ خُرم آباد ، مو عشقِ هفت و چاری

تو چی اَفتَو ایمَهنی ، که وَیدِه وا دِیاری

مو بیقرارِت مَندُم ، که یایی مِن خیالُم

مو دشتِ سَوزِ عِشقِت ، تو گُل وِه مَرغزاری

مو دل بَستُم وِه عِشقِت ، که مِن دِلُم بِمَهنی

هَمَش وِه ویرِتُم مو ، پَه سیچِه دَنگ دِراری ؟

بِل تا بِیام بِیوفتُم وِه رِی بَرگِت بِشینُم

تو بَرگِ گُل آوُِی وُ مو شُونَمِ بهاری

مو بیت ایگوم سی دلْ تو ، تو هم خوشی وابا مو

دَسِت بِنِه مِن دَسُم ، بِریم مِن وارگِه پاری

وا با کمونِ بُرگات ، وا خَندِه کِرِ لَووات

دِلُمه زَنی چی آردِی مِن تاپو ایدِرارِی

گُلِ تِیا یِه چَنگی ! ، اَی لَوِه بَرگِ بیدی !

تَش وَندِی مِنهِ جونُم ، وَندیمْ مِن بیقراری

هَرفَی پَلان دِراری ، ایوَنیشون وِه رِی شون

هی ناز کُنی سی دلْ مو ، تِیان بَری اِیاری

تو سِتینِ دُلمی ، ایخوام دورِت بگردُم

وا سی دِلِت بچینُم ، هِزار گُلِ بهاری

خوش وَیدِی مِن دِلِ مو ، دُنیامِه تازه کِردی

چه دُنیایِ قشنگی !!! وا گُل وِه لاله زاری .

شاعر مُعاصر : داوود جمشیدیان

پاییز ۱۳۹۶
چون بحرِ بیکرانه

درخواست حذف اطلاعات

خم کرد قامتم را ، داغِ غمِ زمانه

بردل غمیست اکنون ، چون بحرِبیکرانه

دروصَفِ تو سرودم، من آ ین غزل را

تا جاودان بماند ، آن شعرِ عاشقانه

آبان ماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون بختیاری

------------

دلم کرده امشب هوایِ

ی که دل را بَرَد در سراب

خُمارم کند با تَبِ مستی اش

بیارَد به چشمم دَمی خوابِ ناب

آبان ماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان
بهترین قافیهٔ شعرِ من

درخواست حذف اطلاعات

تابِ رُخِ نازِ تو ، هوش ربود از سرم

ناز کنی با دلم ، نازِ تو را می م

ای که شدی بهترین قافیهٔ شعرِ من

نامِ تو گُلواژه ایست حَک شده بردفترم

شاعر معاصر : داوود جمشیدیان

پاییز ۱۳۹۶
سَوَق

درخواست حذف اطلاعات

شَوگارِ عاشقی رَه ، سَوَق اِوَی رسیده

اَفتَو وِه پَسِ مُنگَشت ، کَدِن بالا کشیده

گُلِ مَی نا بِنوشُم ، وا با اَفتو دِریدِه

چی رنگ و رِی گُل موهیشکی وِه تِی ندیده

آبان ماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری )
نازِ معشوق

درخواست حذف اطلاعات

خوشا آن دل که حیرانی ندارد

غم و سردر گریبانی ندارد

به نازیْ گر دهد معشوقه کامی

دلِ عاشق پریشانی ندارد

آبان ماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون بختیاری
چشمِ بیمارِ تو

درخواست حذف اطلاعات

شدم عاشق ،گرفتار تو گشتم

چو نَم راهیِ گُ ار تو گشتم

فِتادم من به دام ِ آن نگاهت

اسیرِ چشمِ بیمار تو گشتم

آبان ماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون بختیاری
ghame del

درخواست حذف اطلاعات

غمِ دل

بار دیگر این دلم را غم گرفت

در فِراقت تا ابد ماتم گرفت

گونه هایم بهرِ دوریِ رُخَت

قطره هایی چون نَمِ شبنم گرفت

سر که دادم ناله تا عرشِ خدا

اوجِ پژواکِ صدایم بَم گرفت

تیرِ فرجامِ غَمت نشان

قامتِ افتاده ام را خَم گرفت

از طنین و حادثِ این اتفاق

داغِ آن را عالم و آدم گرفت

مانده ام تنها من و این خستهْ دلْ

آه که مارا دهر دستِ کم گرفت

اشکِ خون جاری شد اندر دیده ام

جانم آمد تا به لب ، قلبم گرفت .

شاعر معاصر : داوود جمشیدیان

پاییز ۱۳۹۶
دُحدَرِ لور وُ کُرِ بختیاری

درخواست حذف اطلاعات

شا اری جدید در ادبیاتِ زاگرس نشینان :

به افتخار قوم بزرگ لُر( اصلِ نژادِ آریایی و پارسی ) :

( شمالِ خوزستان - چهارمحال و بختیاری - لرستان - کُهگلویه و بویر احمد )

مصافِ عاشقیِ دختر لُر و پسر بختیاری در آوردگاهِ عشق :

برایِ دوستِ ادبی ام سمانه ، دُختری از خطهٔ لُرستان :

اَفلاکی

تو دُحدَرِ لُرستون ، مو کُرِ بختیاری

تو کوگِ اُشتِرانکوه ، مو شیرِ آسماری

مو مَندیرِ کِلوسُم ، تو بو عَطرِ چویلی

مو عاشقِ تیاتُم ، مَیَر خَوَر نَداری ؟

تو سَولِ خُرم آباد ، مو عشقِ هفت و چاری

تو چی اَفتَو ایمَهنی ، که وَیدِه وا دِیاری

مو بیقرارِت مَندُم ، که یایی مِن خیالُم

مو دشتِ سَوزِ عِشقِت ، تو گُل وِه مَرغزاری

مو دل بَسُم وِه عِشقِت ، که مِن دِلُم بِمَهنی

هَمَش وِه ویرِتُم مو ، پَه سیچِه دَنگ دِراری ؟

بِل تا بِیام بِیوفتُم وِه رِی بَرگِت بِشینُم

تو بَرگِ گُل آوُِی وُ مو شُونَمِ بهاری

مو بیت ایگوم سی دلْ تو ، تو هم خوشی وابا مو

دَسِت بِنِه مِن دَسُم ، بِریم مِن وارگِه پاری

خوش وَیدِی مِن دِلِ مو ، دُنیامِه تازه کِردی

چه دُنیایِ قشنگی !!! وا گُل وِه لاله زاری .

شاعر مُعاصر : داوود جمشیدیان

پاییز ۱۳۹۶
گریز از بندِ عشق

درخواست حذف اطلاعات

خوشا آندم که ازچشمم پَرَد خوابِ زمستانی

مرا راهِ گریزی نیست ،ازاین سردر گریبانی

فتادم من به دامِ تو ، بجُرمِ عاشقی امشب

رها کن این دلِ ما را ، از این آشُفتهْ حیرانیْ

شاعر معاصر : داوود جمشیدیان

پاییز ۱۳۹۶
رها از بندِ غیر

درخواست حذف اطلاعات

اگر ز غم رها شدی ، ز عاشقی جدا مشو

بجز بپایِ عشقِ خود ، بپایِ فدا مشو

به گاهِ نا امیدی ات ، جَبین به خاکِ مَنه

موَسلی به درگه ای ، بجز خودِ خدا مشو

شاعر معاصر : داوود جمشیدیان

مهرماه ۱۳۹۶
شبِ پریشانی

درخواست حذف اطلاعات

چرا ای دل ، پریشانی تو امشب ؟

چو من ، سردرگریبانی تو امشب

مکن ما را رها با این غمِ خود

چرا پیشم نمی مانی تو امشب ؟

مهرماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری )