رسانه
رسانه

عمو بهرنگ برنامه های شاد و مسابقه و شعبده بازی



جشن های مهد کودکها مدارس ها شرکتها ارگانها و جشن تولد و عروسی با بهرنگ

درخواست حذف اطلاعات

شادترین برنامه ها برای جشنهای مختلف با بهرنگ و با جناقها

مجری خواننده تکه نمایشهای طنز شعبده بازی  و برنامه های شاد و متنوع 

با هنرمندان حرفه ای کشور

رزرو برنامه 09126947612

 




جشن تولد شاد شاد و رویایی با عمو بهرنگ شعبده باز 09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازی شاد و مهیج

مسابقه های شاد و مهیج

گریم فانتزی و اجرای شاد و طنز بچه ها و برنامه های شاد و متنوع دیگر

رزرو برنامه   09126947612




جشن تولد جشن مهد کودک جشن مدارس جشن ها اردوگاهها ارگانها با بهرنگ

درخواست حذف اطلاعات

برنامه های شاد و متنوع و شعبده بازی

رزرو برنامه   09126947612




جشن تولد شاد شاد و رویایی با عمو بهرنگ شعبده باز09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازی شاد شاد و مهیج

مسابقه های شاد شاد و موزیکال

گریم فانتزی و اجراز شاد شاد و طنز بچه ها و هدایای شعبده بازی

برای سنین 3 تا 90 سال

رزرو برنامه    09126947612

و اجرای جشنهای مدارس مهد کودکهد هو ارگانها و شرکتها و جشن عروسی

از 250 هزار تومان تا 4 ملیون تومان 




جشن عروسی و جشن تولد شاد شاد با بهرنگ از 300 هزار به بالا

درخواست حذف اطلاعات

جشن عروسی و جشن تولد شاد شاد از 300 هزار به بالا 

رزرو برنامه  09126947612




عمو بهرنگ اجرای شاد شاد جشنها 09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شادترین برنامه ها با عمو بهر نگ شعبده باز

09126947612




جشنهای مدارس و جشنهای مهد کودکها و جشن تولد با عمو بهرنگ شعبده باز

درخواست حذف اطلاعات

اجرای شاد شاد جشنها با عمو بهرنگ و باجناقها

جهت جشنهای مدارس مهدهای کودک و جشن تولد 

 

09126947612

و اجرای جشنهای ها ارگانها شرکتها و جشن عروسی با عمو بهرنگ و گروه هنری طنز باجناقها

رزرو برنامه  09126947612

با هنرمندان حرفه ای کشور 

مجری خواننده تکه نمایشهای طنز  شعبده بازی و برنامه های شاد شاد و متنوع




اجرای شاد شاد جشنها09126947612

درخواست حذف اطلاعات

گروههای هنری و اجرای شاد شاد جشنها

09126947612




جشن تولد شاد شاد و رویایی با بهرنگ09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازی شاد و مهیج

مسابقه های شاد و موزیکال

گریم فانتزی و اجرای شاد و طنز بچه ها

و برنامه های شاد شاد و متنوع

رزرو برنامه   09126947612




جشن تولد شاد و رویایی با بهرنگ شهبده باز09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شادترین برنامه ها بهمراه شعبده بازی

09126947612




شعبده باز بهرنگ 09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازی شاد و مهیج

مسابقه های شاد و موزیکال

گریم فانتزی و اجرای طنز بچه ها

رزرو برنامه     09126947612    بهرنگ




جشن تولد شاد شاد با بهرنگ شعبده باز 09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازی شاد و مهیج

مسابقه های شاد شاد و موزیکال

گریم فانتزی و اجرای شاد و طنز بچه ها

رزرو برنامه

09126947612




جشن تولد شاد شاد و رویایی با بهرنگ09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازی شاد و مهیج

مسابقه های شاد و موزیکال

گریم فانتزی و اجرای شاد و طنز بچه ها

09126947612




جشن تولد شاد شاد شاد و رویایی با عمو بهرنگ شعبده باز 09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازی شاد و پر هیجان

مسابقه های شاد و موزیکال

گریم چهره

گریم فانتزی و لباس مخصوص و اجرای شاد و طنز بچه ها

و برنامه های شاد و متنوع و برنامه مخصوص کیک

09126947612




جشن تولد شاد و رویایی با بهرنگ شعبده باز09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازی شاد شاد و مهیج

مسابقه های شاد و موزیکال

گریم چهره ک ن و نوجوانان

گریم فانتزی و اجرای شاد شاد و طنز بچه ها

و برنامه های شاد و متنوع 

رزرو برنامه   09126947612




جشن تولد شاد شاد و رویایی با بهرنگ شعبده باز

درخواست حذف اطلاعات

رزرو برنامه

09126947612

شاد شاد و رویایی




گروه هنری بهرنگ و مهربون اجرای شاد شاد جشنهای تولد09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازی شاد و مهیج

مسابقه های شاد شاد و موزیکال

گریم فانتزی طنز و اجرای کمدی بچه ها

و برنامه های شاد و متنوع 

رزرو برنامه09126947612




جشن تولد شاد و رویایی با بهرنگ و مهربون شاد شاد شاد09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازی شاد و مهیج

مسابقه های شاد و موزیکال

گریم فانتزی و اجرای طنژ و شاد بچه ها

با عمو بهرنگ و مهربون

رزرو برنامه 09126947612




جشن تولد شاد و رویایی با بهرنگ و مهربون09126947612 جشنهای مدارس و ها

درخواست حذف اطلاعات

برنامه های شاد شاد و متنوع

شعبده بازی

مسابقه های شاد و موزیکال

گریم فانتزی و اجرای طنز بچه ها 

رزرو برنامه09126947612




جشن تولد شاد شاد و رویایی با بهرنگ شعبده باز و برنامه های شاد و موزیکال

درخواست حذف اطلاعات

رزرو برنامه09126947612

شعبده بازی شاد شاد و مهیج

مسابقه های شاد شاد و موزیکال

گریم فانتزی و اجرای شاد شاد بچه ها

رزرو برنامه 09126947612