رسانه
رسانه

حفظ چیستحفظ چیست

درخواست حذف اطلاعات

باسمه تعالی

برداشتهایی از آیات قرآن

حفظ چیست

خداوند می فرماید شما را حفظ کنید تا شما را حفظ کنم.علت اینکه های ما ،در زندگی ما تاثیر چندانی ندارد ،به خاطر حفظ ن است.
قلب ما همانند کامپیوتری می ماند که ورودی آن گوش و چشم و اعضای بدن است.اگر بخواهیم کامپیوتر را حفظ کنیم ، باید مراقب ورودی های آن باشیم تا ویروسی نگردند.هر فلاش یا سی دی و یا سایت م بی را باز نکنیم.
حفظ در اقامه است.اگر ی با قلب پاک بخوانیم ،آنگاه را حفظ کرده ایم.لذا باید تزکیه نفس را انجام داده تا قلب انسان از آلودگی ها پاک و خانه خدا گردد.
همانطوریکه آب مایه ای حیات دنیوی انسان ها است. هم آب حیات معنوی انسان ها است.فرد بی ، قلب واقعی او مرده است.اگر چه قلب ظاهری او زنده است. لذا تاکید شده است که ارتباط با خدا، که در ب ایی است ، باید در همه حال و شرایط انجام گردد.اگر چه ممکن است در شرایط گوناگون نحوه اجرای آن ی ان نباشد.لذا گفته می شود که اگر به هر دلیلی انجام نشد ،باید در اولین فرصت قضای آن انجام شود.

است عامل دوری ز خسران
انیس قبر و نور دل بود آن
چراغ رهنما و زینت ما
بهای جنت است و عز انسان

علی رجالی