رسانه
رسانه

صداهاصداها

درخواست حذف اطلاعات

اینکه ساعتها بنشینی گوشه ای ، روی صندلی، روبروی پنجره ای رو به خیابان شلوغ، و گوش بسپاری به صدای روزمرگی ها، تجربه ی این روزهای من است. 

روز با صدای گنجشکها و شتاب ماشینها و ترمزهای گاه و بیگاه مینی بوسهای مدرسه و گاهی صدای ماشین چمن زنی شروع میشود. ساعت حدود ده که میشود تقریبا خیابان آرام است. گاهی صدای خوش و بش بلند بلند دو مغازه دار یا صدای لحظه ایی ضبط ماشینی یا صدای گاز دادن بی امان موتوری می آید. 

من دیگر حواسم پرت کار شده تا ساعت نزدیکهای یک ظهر که دوباره شتاب ماشینها و مینی بوسها و اتوبوسها و البته صدای داد و بیداد شاد بچه ها یادم می اندازد ظهر شده. بچه ها تعطیل شده اند. چند تا مغازه ی فست فودی توی خیابان هم پر میشود از صدای کل کل شاد و سر خوشانه چند جوان. 

دوسه ساعت بعد باز خیابان آرام شده. شرکت هم تقریبا خالی شده. من هم آرام آرام کامپیوترم را خاموش میکنم، وسایلم را جمع میکنم و در سکوت خیابان قدم ن میروم خانه... صداها در سرم تمام میشود...