رسانه
رسانه

از دردها و زخم هااز دردها و زخم ها

درخواست حذف اطلاعات

صادق هدایت میگوید : در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته می خورد و می تراشد.

برای من این جمله ی صادق هدایت همیشه ترسناک بود. حالا امروز صبح ، در اولین روز از آ ین هفته ی سال ، مثل همه ی روزهای دیگر مشغول آماده شدن برای رفتن سر کار هستم. جلوی آینه در حال پوشیدن مقنعه هستم که چشمم می آفتد به انگشت سبابه ی دست چپم که باریکه ی خونی از کنارش جاریست.

جا میخورم. کجای این صبح ِ دلگیر ، دستم را بریده ام که حتی متوجه سوزشش هم نشده ام. جمله ی صادق هدایت در ذهنم تکرار میشود. به زخمی فکر میکنم که چنان روح را درگیر کرده که درد را حس نمیکنم. 

روزهای آ  ِ سال ِ امسال ، غمی دارد که جدید است. نمیشناسمش. سالم پر از اتفاقات و لحظه ها و حس های خوب بوده. خوبهای معمولی. خوبهای دوست داشتنی. طوری که دلم نمیخواهد سال م را تحویل دهم. غمم به گمانم از همین تحول ناخواسته است. تحولی که باید خوشایند باشد ولی به قول صادق هدایت شده زخمی و دارد در انزوا روح را آهسته میخورد...